Fonaments del màrqueting Codi:  16.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura de Fonaments de màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella, podreu conèixer com les empreses es poden aproximar amb èxit als seus mercats, tot mirant de satisfer adequadament les necessitats dels consumidors.


Així doncs, l'assignatura us introduirà en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting, però també es farà un especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant en les pràctiques de negoci.


I és que els estudiants de màrqueting necessiteu estar preparats per actuar en el complex, dinàmic i, fins i tot, turbulent món dels negocis actuals. Es requereix que desenvolupeu la capacitat de pensar i actuar com a especialistes de màrqueting en un entorn incert. Això requereix comprendre situacions de màrqueting complexes i canviants, determinar les millors estratègies de màrqueting per a aquestes situacions i dur-les a terme de manera efectiva.

Amunt

Competències i Objectius
 
Les competències epecíficques i transversals a assolir en el Grau d'ADE són les següents:
 
- Competències específiques:
 • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.
 
- Competències tranversals:
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 
Les competències epecíficques i transversals a assolir en el Grau d'Màrqueting i Investigació de Mercats són les següents:
 
 - Competències específiques:
 • Capacitat per analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen a les activitats comercials i de negoci.
 • Capacitat per dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Capacitat per entendre i fer entendre la importància, a una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats a la direcció estratègica de màrqueting.

- Competències tranversals:
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

En quant a les competències específiques i transversals a assolir en el Grau de Turisme, són les següents:
 
- Competències específiques:
 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb el mateix.
 • Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
 
- Competències tranversals:
 
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 
Els objectius que es poden assolir amb l'estudi en profunditat dels continguts que es desenvolupen en els mòduls didàctics que integren aquest primer curs de màrqueting són els següents:
 • Introduir-se en els principals aspectes del màrqueting, sobre els quals es fonamenta una formació sòlida i completa sobre màrqueting i investigació de mercats.
 • Obtenir una visió general dels elements de canvi més recents en l'àmbit del màrqueting.
 • Assolir un conjunt d'habilitats que, en combinació amb els coneixements adquirits, permetin emprendre iniciatives de màrqueting en la pràctica real del negoci.

Amunt

A continuació enumerem i descrivim breument els continguts específics de cada mòdul de l'assignatura:


Mòdul 1. Fonaments del màrqueting
Presenta una visió general del màrqueting en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap als seus mercats. S'explica el concepte del màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la mateixa empresa. També s'estudien els diferents àmbits en què es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.


Mòdul 2. La direcció de màrqueting
És aquí quan analitzem les funcions que desenvolupa la direcció de màrqueting i com contribueixen a l'estratègia general de l'empresa. També estudiem el procés de planificació estratègica de màrqueting i les principals estratègies que es poden dur a terme. Tindrem una primera presa de contacte amb els principals instruments de la direcció de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.


Mòdul 3. L'entorn del màrqueting
Analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat i la manera com poden influir en la presa de decisions.


Mòdul 4. Segmentació i posicionament
Amb el seu estudi coneixereu els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències dels consumidors que formen part del seu mercat, i també les estratègies que poden dur a terme per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en les seves ments.


Mòdul 5. El comportament del consumidor
S' analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com d'empreses i altres organitzacions.


Mòdul 6. El sistema d'informació i la investigació de màrqueting
Ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes de què consta el procés d'investigació de màrqueting, les tècniques que cal utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

Amunt

Amunt

Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

 • Fonaments de màrqueting - CD-ROM
 • Fonaments de màrqueting - Versió impresa del material web (paper)
 • Guies d'estudi
 • Hiperrepertori i altres fonts d'informació - Web

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Mòduls didàctics, que es presenten en dues versions, la versió navegable i la impresa (material que rebreu al vostre domicili).

 • La versió navegable (CD-ROM) està pensada per a què l'exploreu a través del vostre ordinador, tot interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com clips de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.).
 • En canvi, la versió impresa està pensada per a què la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. Tot i que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és llegir-la des d'allà on sigueu! També podreu consultar aquesta versió impresa a l'espai de Recursos de l'aula

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul s'ha elaborat una guia d'estudi pensada per a que us ajudi a assimilar els punts clau. En aquests documents, que el consultor penjarà en el calendari docent a mesura que aneu avançant en l'estudi de l'assignatura (d'acord amb la temporalització), trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen en cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes. 

Hiperrepertori i altres fonts d'informació

A l'espai de l'aula Recursos>Altres fonts d'informació) hi trobareu alguns enllaços que us poden ser d'utilitat i interessants per l'estudi de l'assignatura.

Així, trobareu l'hiperrepertori, que recull el glossari de conceptes vinculats als continguts de l'economia i l'empresa. A més, podeu tenir accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes elles relacionades amb l'assignatura.

Els materials didàctics han estat coordinats per la professora Dra. Inma Rodríguez Ardura, i elaborats per ella mateixa, així com pels professors Dr. Guillermo Maraver Tarifa, Dra. María Jesús Martínez Argüelles, Dra. Ana Isabel Jiménez Zarco, Jaume Codina Mejón i Dr. Francisco J. Martínez López. A més, en l'elaboració d'alguns casos ha col·laborat la professora Dra. Gisela Ammetller Montes.

Amunt