Idioma modern II: Anglès Codi:  16.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Un coneixement funcional de l'anglès és bàsic per als estudiants universitaris d'avui, tant per als seus estudis com per a les seves carreres professionals. Idioma modern II: Anglès correspon a la segona part del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L'assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès amb una metodologia basada en tasques, amb treball en grup en algunes activitats.

Amunt

Important: Es recomana fortament que els estudiants NO es matriculin d'aquesta assignatura abans de superar Idioma Modern I. Cal tenir present que els estudiants de grau han de cursar obligatòriament ambdues assignatures, Idioma Modern I i Idioma Modern II, per satisfer els requisits per a l'obtenció del corresponent títol de grau.

Algunes de les activitats en aquesta assignatura es duran a terme en grups. Els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres estudiants i fer algunes activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà conectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura sense estar conectat a l'aula durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

Requisits tècnics: targeta de so, auriculars i micròfon. Seria convenient també disposar d'una webcam.

Amunt

L'objectiu general del curs és que, un cop acabat, el nivell general de competència en anglès de l'estudiant sigui equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

COMPETÈNCIES

- Capacitat de comunicar-se en anglès escrit i parlat sobre aspectes quotidians.

- Capacitat d'entendre l'anglès escrit i oral relacionat amb temes d'interès general i personal i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.

- Capacitat d'utilitzar els recursos disponibles en internet d'una manera autònoma per a millorar i desenvolupar destreses en llengua anglesa.

- Capacitat de treballar com a part d'un equip en diversos contextos en línia.

Amunt

El treball dels estudiants es basarà en cinc activitats al llarg del semestre, basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents:

- comprensió lectora

- expressió escrita

- comprensió oral

- expressió oral

- interacció oral

- treball en grup

Les unitats dels materials web també contenen activitats que ajuden a desenvolupar el vocabulari dels estudiants i consoliden el seu coneixement d'estructures gramaticals. Típicament, els estudiants en aquest nivell ja hauran après les estructures gramaticals essencials de l'anglès en cursos anteriors, però hauran tingut poques possibilitats per posar en pràctica els seus coneixements. Per tant, en aquesta assignatura no s'estudiarà la gramàtica sistemàticament, sinò que es proposaran activitats d'aprenentatge per millorar la capacitat comunicativa. De tota manera, els estudiants podran utilitzar els exercicis de gramàtica en els materials i els altres recursos disponibles a l'aula per millorar les àrees en què tenen més dificultats.

Amunt

Grammar (CAT) Web
Time management (CAT) Web
Looking back (CAT) Web
Going viral (CAT) Web
The role of citizen journalism (CAT) Web
The new adulthood (CAT) Web
Ageing well (CAT) Web
Business loans (CAT) Web
Easy money (CAT) Web
Corporate personhood (CAT) Web
Nonhuman rights (CAT) Web
Video games and you (CAT) Web
Saving the real world virtually (CAT) Web
Stress and the body (CAT) Web
Is stress all bad? (CAT) Web
Visions of the future (CAT) Web
The changing world (CAT) Web
Your story (CAT) Web
Women and self-publishing (CAT) Web
Headhunters (CAT) Web
Everything to play for (CAT) Web
The Great Charter (CAT) Web
Common law vs. Civil law (CAT) Web
Net addicts (CAT) Web
Digital detox (CAT) Web
Brain workouts work (CAT) Web
Never stop learning Web

Amunt

Idioma modern II: Anglès (materials web)

Aquests materials són a l'espai Recursos>Materials i fonts de l'aula. Consulteu la secció «Dates clau» més avall per veure els noms i les dates de les unitats que s'estudiaran. Els alumnes poden estudiar les altres unitats dels materials pel seu compte per fer pràctica addicional.

Estructura de les unitats

Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees de llenguatge següents:

- Reading

- Listening

- Grammar

- Vocabulary

- Speaking

- Writing

 

El Glossary de cada unitat proporciona explicacions dels ítems de vocabulari claus i els estudiants també poden escoltar la pronúncia correcta de les paraules i les expressions.

El Dictionary proporciona als estudiants definicions de paraules en la web de Cambridge Dictionaries Online.

També hi ha una sección de Grammar, que proporciona als estudiants explicacions i exemples de qüestions gramaticals que sovint presenten problemes per als estudiants d'aquest nivell.

Amunt