Introducció al periodisme Codi:  16.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El periodisme. Què entenem a dia d'avui que és aquesta professió? En la concepció que els pares de la teoria liberal en tenien quan van fer possible el naixement de la premsa, segurament no hi constava molt del que avui en dia és el periodisme.

Quart poder? Primer poder? Els conceptes de "democràcia mediàtica" o "democràcia catòdica" són ja clàssics en l'estudi de la comunicació contemporània. Fins i tot el món acadèmic reconeix la gran influència dels mitjans de comunicació en la nostra societat i en la manera com ens governem. Les institucions i els actors socials, en la seva praxi diària, no fan més reconèixer-la de forma explícita.

Com ha transformat aquest context la concepció del periodisme, el periodisme mateix i els perfils professionals dels qui en fan? Perquè, sabem qui fa periodisme avui dia? Som prou conscients de fins a quin punt l'emergència d'Internet i l'auge de les xarxes socials com twitter, youtube o facebook trenquen els esquemes tradicionals del diàleg entre comunicadors i audiències?

En aquesta assignatura es tracta, a través de la lectura d'aportacions de referència o rellevants per la seva novetat, agosarament o valor afegit, situarem l'estudiant en un primer estadi de la seva relació amb la professió,. L'objectiu: tenir una mirada panoràmica i introductòria al món del periodisme que és, que està bullint, que es troba en procés de crisi, és a dir de canvi, de transformació, d'adaptació a un entorn constantment en moviment.

Amunt

A continuació es detallen els objectius generals que l'estudiant haurà d'assolir per tal de superar l'assignatura:

  1. Conèixer els diferents rols professionals implicats en el procés periodístic, així com les seves funcions i tècniques.
  2. Analitzar el paper del periodisme i dels mitjans de comunicació com a generadors d'agenda mediàtica, política i pública.
  3. Aprofundir en la reflexió sobre la credibilitat dels mitjans i el paper de mediador dels mitjans de comunicació en la societat actual
  4. Conèixer com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.
  5. Analitzar el pes de l'ètica en el periodisme, en la generació d'opinió pública, també quan aquesta emana molt de la xarxa.


Competències: Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació. Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura, recollits en els seus materials didàctics, es distribueixen temàticament en els següents mòduls:


Mòdul didàctic 1

EL ROL DEL PERIODISME
 

1. Què és el periodisme avui?

2. Quin és el seu paper en la societat?

3. Qui està fent periodisme avui? Existeix el periodisme ciutadà?

4. L’Organització i el negoci periodístics estan canviant?

5. La crisi dels mitjans de comunicació

 

 

Mòdul didàctic 2

LA CONSTRUCCIÓ DE L’AGENDA

 

1. L’emergència de molts informadors que ja no són els mitjans de comunicació

2. El rol de mediador dels mitjans s’ha de redefinir. “El medio media”?

 

 

Mòdul didàctic 3

LES RUTINES

 

1. Els processos

2. La crisi dels mitjans de comunicació com a crisi de credibilitat

3. Com guanyar credibilitat i donar legitimitat al rol de mediador?

4. Com combatre el rumor?

 

 

Mòdul didàctic 4

EL DISCURS NARRATIU

 

1. Els nous formats trenquen molt les barreres que tradicionalment separaven gèneres

2. Forma vs. Fons

 

 

Mòdul didàctic 5

L’ÈTICA

 

1. Subjectivitat vs. Objectivitat com a debat superat

2. No manipulació al centre del debat, conjurant la suplantació de l’opinió pública per part de l’opinió publicada

Amunt

Les rutines productives
El rol del periodisme
Ètica periodística
Les noves narratives
La construcció de l'agenda
Periodisme Web

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics que es proporcionen en aquesta assignatura íntegrament en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.

De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si s'escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, vídeos, enllaços i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

Amunt