Teories de la comunicació Codi:  16.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura  de sis crèdits ECTS obligatoris pretén ser una introducció a la investigació científica al voltant del fenomen de  la comunicació. D'una banda, es presenten les diferents perspectives teòriques que s'han desenvolupat en aquest àmbit de coneixement. D'una altra banda, s'aprofundeix en la recerca que s'està portant a terme actualment al voltant del concepte de societat de la informació.  


Al final del semestre els i les estudiants de l'assignatura hauran de saber identificar els diversos corrents teòrics que s'han ocupat d'explicar la comunicació com a fenomen inherent a la configuració dels models de societat. Concretament, els continguts s'organitzen al voltant de les bases conceptuals del procés de comunicació, incidint especialment en la comunicació mediada (mitjans de comunicació analògics o digitals). 

L'assignatura ofereix també la possibilitat de familiaritzar l'estudiant amb els conceptes i els mètodes bàsics que caracteritzen el món de la recerca en comunicació.

Amunt

Pel seu caràcter introductori i l'enfocament metòdic dels continguts, s'aconsella la matrícula d'aquesta assignatura abans -o al mateix temps- de cursar l'assignatura de Sociologia de la comunicació, amb la qual es comparteixen alguns conceptes, idees, metodologies.

Amunt

Competències

Competències transversals

 

Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació

Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

Capacitat de creativitat i innovació

Capacitat de treball en equip

 

Competències generals

 

Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Comprensió de l'anglès escrit

 

Competències específiques

 

Cerca, gestió i ús de la informació

Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

Capacitat d'idear projectes de recerca en comunicació

Capacitat per a expressar verbalment, per escrit i visualment conceptes i materials narratius complexos.

Amunt

MÒDUL 1. L'ESTUDI DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ

 

1. L'objecte d'estudi de les teories de la comunicació i la informació

2. Inicis i història de la investigació en comunicació

3. El camp d'estudi de les teories de la comunicació i la informació

4. Els fonaments metodològics de les teories de la comunicació i la informació

           

MÒDUL 2. LA PERSPECTIVA INTERPRETATIVA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ

 

1. L 'escola de Palo Alto

2. L'interaccionisme simbòlic

3. Erving Goffman: aportacions a les teories de la comunicació i la informació

4. El construccionisme

5. L'etnometodologia

 

MÒDUL 3. LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ

 

1. Orígens del funcionalisme

2. Els principis del funcionalisme

3. Les funcions de la comunicació de masses

4. Usos i efectes socials de la comunicació

5. Els avantatges i les limitacions del funcionalisme

           

MÒDUL 4. LA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ

 

1. L'Escola de Frankfurt

2. L'Economia Política

3. Els Estudis Culturals

           

MÒDUL 5. LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 

1. L'Escola de Toronto

2. Els canvis a la societat de la informació

3. La comunicació a la societat de la informació

           

MÒDUL 6. LES TEORIES CRÍTIQUES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 

1. Els escenaris de les TIC

2. El poder a la societat de la informació

3. El paper de les teories de la comunicació

           

 

Amunt

Video entrevistes Audiovisual

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

Edició en CD-ROM dels materials didàctics complets, per bé que a l'aula n'hi haurà una versió disponible en PDF, pels que vulguin consultar-los des del Campus o descarregar-los per a una posterior i més còmode impressió. 

 

Característiques específiques del material didàctic

Al llarg de cada mòdul els autors del material didàctic suggereixen bibliografia complementària. Aquesta bibliografia pot ser una bona guia per aquells alumnes interessats a aprofundir en els continguts tractats en cadascun dels apartats, però no és de lectura obligatòria, si no és que, per a l'avaluació continuada, el/la professor/a consultor/a així ho especifiqui.

Al material, s'ofereixen en cada mòdul propostes de reflexió que, de manera progressiva, fan possible que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons dels continguts. Així, també, els exemples -alguns de caràcter audiovisual, d'acord amb l'idiosincràsia dels estudis- i els exercicis que hi ha al material han d'ajudar l'estudiant no només a assolir el contingut de la matèria sinó també a examinar-ne els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt