Introducció a les relacions públiques Codi:  16.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a les relacions públiques constitueix el primer contacte de l'estudiant amb el món de les relacions públiques. Atenent a aquest caràcter iniciàtic, d'entrada es defineixen les relacions públiques, destacant els seus elements principals i els models de la seva pràctica, es repassen les principals etapes de la seva evolució històrica i es destaca la dimensió ètica del seu exercici professional.

Tot seguit, la nostra aproximació al fenomen de les relacions públiques es realitza des de la perspectiva estratègica per introduir l'estudiant en el disseny, l'establiment i el desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de relacions públiques en les institucions i empreses públiques i privades, analitzant la planificació estratègica de projectes de relacions públiques.

Amunt

Atès el seu caràcter introductori, es recomana haver superat aquesta assignatura abans de cursar altres assignatures obligatòries de l'àmbit com ara Sistemes i processos de les relacions públiques i Tècniques de relacions públiques. Igualment es recomana fermament haver superat totes aquestes assignatures obligatòries abans d'abordar les assignatures optatives que configuren la menció de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques.

Amunt

Objectius

1. Aprofundir en el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

2. Constatar l'evolució experimentada per les relacions públiques.

3. Comprendre el valor essencial de l'ètica en l'exercici de la professió de relacions públiques.

4. Conèixer i saber aplicar els procediments i habilitats per a elaborar i executar un projecte de relacions públiques.

 Principals competències

  • Capacitat de pensar estratègicament
  • Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu
  • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació
  • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic
  • Capacitat de dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació
  • Capacitat d'adaptació als objectius organitzacions i contribució a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que tenen de l'organització els seus públics més rellevants
  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
  • Capacitat de creativitat i innovació

Amunt

LES RELACIONS PÚBLIQUES COM A FUNCIÓ DIRECTIVA DE LES ORGANITZACIONS

Els models de la pràctica de les relacions públiques

El projecte de relacions públiques

Les àrees d'especialització de les relacions públiques

Relacions públiques i comunicació

RELACIONS PÚBLIQUES I DIRECCIÓ D'EMPRESES

La teoria dels sistemes i les relacions públiques

Les relacions públiques en el disseny estratègic: l'obtenció d'informació

La interpretació de la informació

Les relacions públiques en els sistemes organitzatius

La comunicació en les organitzacions

HISTÒRIA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

Antiguitat

Edat Mitjana

Els inicis de les relacions públiques modernes: Estats Units

El segle XIX

La primera meitat del segle XX

La segona meitat del segle XX

La història de les relacions públiques en el món

Els efectes del 11 de setembre

PROFESIONALISME I ÈTICA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

Tipologies professionals

Rols professionals

El professional de les relacions públiques: mediador o negociador?

Ètica i deontologia professional

LA DIRECCIÓ DE PROJECTES DE RELACIONS PÚBLIQUES

El procés de direcció de projectes de relacions públiques

Investigació

Metes i objectius

Estratègia

Avaluació

Amunt

En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura XML
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura DAISY
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura EPUB 2.0
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura MOBIPOCKET
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura HTML5
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura PDF

Amunt