Introducció a la publicitat Codi:  16.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

L'assignatura Introducció a la Publicitat es configura com una matèria obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu és facilitar als estudiants una aproximació general al procés de comunicació publicitària. 

Per fer-ho, el contingut de l'assignatura integra, per una banda, l'estudi dels conceptes bàsics de la comunicació publicitària, de les seves tipologies i esbossa, també, les  fases que conformen una campanya publicitària, entre d'altres aspectes. Per l'altra, l'assignatura es deté en l'anàlisi històric de l'activitat publicitària, en un recorregut que s'inicia en l'anomenada prehistòria de la publicitat i que culmina amb l'anàlisi de les noves tendències en aquest àmbit.

En conjunt, l'assignatura d'Introducció a la Publicitat presenta la comunicació publicitària com un procés actiu, dinàmic i en constant evolució que, partint de les antigues civilitzacions, ha adaptat les seves estratègies a les noves tendències de consum i als nous formats que sorgeixen de l'anomenada societat de la informació.

Quins són els principals actors del procés publicitari? Què és un brífing? Quines són les etapes de la campanya publicitària? Quins efectes es deriven de la publicitat? Quan i on han anat sorgint els diferents formats publicitaris? La resposta a aquestes i d'altres qüestions les trobareu en aquesta assignatura introductòria a l'estudi de l'activitat publicitària.
  

Amunt

 

Els objectius generals que l'estudiant haurà d'assolir mitjançant l'estudi de l'assignatura són els següents:

- Adquirir uns fonaments sòlids pel que fa als conceptes i les dinàmiques bàsiques de qualsevol procés de comunicació publicitària. 

- Desenvolupar les competències necessàries per a interpretar el procés de comunicació publicitària i copsar la importància de la publicitat en els diferents períodes de la seva història.

- Conèixer els nous punts de vista al voltant de la comunicació publicitària per tal de poder diferenciar la publicitat convencional d'aquella no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.


Pel que fa a les competències transversals que l'estudiant haurà d'adquirir en aquesta assignatura destaquen:

- Capacitat de pensar estratègicament.

- Capacitat d'aprendre i d'actualitzar-se permanentment.

- Capacitat de comunicació interpersonal.

- Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació. 


I, pel que fa a les competències específiques, destaquen:

- Capacitat per a buscar, analitzar i interpretar informació de mercat amb valor per a un problema de comunicació concret i traduir-la en documents de treball específics.

- Capacitat d'aplicar el pensament estratègic en la selecció del missatge a comunicar, del públic a qui comunicar-los i dels suports a utilitzar (des del departament de comptes, de mitjans o des del propi anunciant).


Amunt

 

El contingut de l'assignatura s'estructura en base a tres grans blocs temàtics:

Conceptes bàsics de la comunicació publicitària
1. Publicitat, màrqueting i comunicació
2. Principals subjectes del procés de comunicació publicitària
3. Tipologies publicitàries
4. Legislació i ètica publicitària
5. Efectes de la publicitat

La campanya de publicitat
1. El procés de la campanya publicitària
2. La publicitat a Internet
3. Alguns exemples de campanyes exitoses
4. Tendències de la comunicació publicitària

Història de la publicitat
1. Prehistòria de la publicitat.
2. Orígens de la publicitat.
3. Consolidació de l'activitat publicitària.
4. Fonaments de la publicitat moderna.
5. Publicitat durant les guerres mundials i publicitat d'entreguerres.
6. Irrupció de la televisió.
7. Dècades dels cinquanta i dels seixanta.
8. Dècades dels setanta i dels vuitanta.
9. Dècada dels noranta.
10. Nou mil·leni.
11. Cas espanyol.

Evolució i tendències en publicitat: una aproximació visual (annex)
1. Publicitat prehistòrica.
2. Publicitat convencional.
3. Publicitat no convencional o bellow the line.

Amunt

Introducció a la publicitat XML
Introducció a la publicitat DAISY
Introducció a la publicitat EPUB 2.0
Introducció a la publicitat MOBIPOCKET
Introducció a la publicitat KARAOKE
Introducció a la publicitat HTML5
Introducció a la publicitat PDF
Fitxa del Design Toolkit: Storyboard Web
Història de la publicitat XML
Història de la publicitat DAISY
Història de la publicitat EPUB 2.0
Història de la publicitat MOBIPOCKET
Història de la publicitat HTML5
Història de la publicitat PDF
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles XML
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles DAISY
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles EPUB 2.0
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles MOBIPOCKET
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles HTML5
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles PDF
La publicitat. Per què és important? Audiovisual
Cortefiel TV Programari en línia
Cortefiel Programari en línia
Danone Programari en línia
Cepsa Programari en línia

Amunt

 

Material bàsic:

Els 4 mòduls que conformen el material didàctic de l'assignatura en format web, paper i pdf.

Eines de suport a l'aprenentatge:

Per tal de facilitar la comprensió i l'assimilació dels continguts teòrics, al final de cada un dels quatre mòduls es faciliten activitats d'aprenentatge. És recomanable desenvolupar-les i comentar-les amb el consultor.

A més, per tal d'obtenir un 'feedback' de l'aprenentatge i adquisició dels coneixements, al final del mòduls 1 i 2 hi ha qüestionaris d'autoavaluació amb les seves corresponents respostes.

A cadascun dels mòduls es facilita, a més de la bibliografia bàsica, un llistat de referències complementàries. Aquesta bibliografia està formada per texts que aprofundeixen en algun dels apartats del temari. És una eina a través de la qual es pot obtenir informació més específica.

Finalment, cal destacar que a l'aula virtual s'hi poden trobar eines com el fòrum, tauler i el debat, facilitant així la interacció entre els estudiants i el consultor. Això no tan sols serà útil en el procés d'aprenentatge sinó que també permetrà reflexionar i intercanviar opinions sobre campanyes publicitàries actuals, noves tendències publicitàries i altres informacions vinculades amb l'activitat publicitària que puguin ser d'interès per a complementar els continguts de l'assignatura.

 

Amunt