Producció audiovisual Codi:  16.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Estem vivint en l'actualitat una clara diversificació de la producció audiovisual en la qual s'estan multiplicant les possibilitats d'accés a una amplíssima oferta de canals i productes de consum audiovisual. Aquests processos de transformació en la producció audiovisual a l'era digital comporta una sèrie de riscos i oportunitats que han de ser seguides amb gran atenció pels professionals de la producció.

S'està produint un canvi dels estàndards tradicionals de producció de forma similar a com canvien les necessitats de programació o l'estètica associada a la realització i a l'expressió formal audiovisual. Des de la producció es veu clara la necessitat d'assimilar tot el que ajudi a optimitzar l'aprofitament dels recursos disponibles, de manera que s'asseguri la consecució de la millor qualitat possible en els terminis previstos i segons uns costos determinats, garantint que aquests productes compleixin amb els seus objectius comunicatius. La producció audiovisual precisa, per tant, de professionals capaços de combinar creativitat i organització en un entorn en contínua transformació.

En aquesta assignatura, de la qual són autors José Martínez Abadia i Federico Fernández, es tractarà bàsicament del desenvolupament dels projectes audiovisuals i multimèdia des de la seva gestació fins al seu lliurament a un client, o bé a la seva exhibició en sales o emissió per antena, o a la seva distribució en diferents mitjans i suports, segons el tipus de producte al qual ens referim. Es destaca la importància del procés de coordinació que duu a terme l'equip de producció que, independentment de l'envergadura del projecte, s'ocuparà de les tasques de disseny, planificació i control executiu de tot el procés de producció audiovisual i multimèdia.

Amunt

Producció audiovisual es presenta a la memòria oficial del Grau en comunicació com integrada dins la matèria 2.2, denominada genèricament 'Estructura i organització de la comunicació'. Les competències, associadades a aquesta matèria, corresponents a l'assignatura són les següents:

- Capacitat de treball en equip.

- Capacitat de pensar estratèticament.

- Coneixement de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com els mitjans tècnics implicats.

- Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.

- Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

- Coneixement intensificat de totes les fases de producció del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.

- Capacitat d'aplicació de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.

 

Els objectius generals que l'estudiant haurà hagut d'assolir un cop cursada l'assignatura són els següents:

-Disposar d'una visió global i integrada dels processos de producció d'audiovisuals i multimèdia, en els seus diferents aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i humans, relacionant els recursos i tecnologies precisos per a cadascuna de les seves fases.

-Analitzar i interpretar la documentació dels projectes audiovisuals i multimèdia, identificant les seves característiques formals i expressives i els recursos necessaris per a la seva realització.

-Planificar la producció de films i programes audiovisuals i multimèdia, optimitzant els recursos i assegurant la seva disponibilitat en el temps previst, preveient contingències i complint els objectius de cost establerts.

-Realitzar pressupostos de films i programes audiovisuals i multimèdia, establint el cost en partides pressupostàries i establint el pla de pagaments compatible amb els ingressos econòmics de la producció.

-Avaluar les diferents formes d'organitzar i supervisar les fases de la producció audiovisual i multimèdia, optimitzant temps, esforços, costos i qualitat, amb l'autonomia i eficàcia requerides.

-Adquirir els coneixements precisos per gestionar i organitzar la disponibilitat i aprovisionament dels recursos materials, tècnics i humans, assegurant el seu subministrament i elaborant el programa de contractacions, compres i/o lloguers.

-Dissenyar plans de promoció i d'explotació de projectes audiovisuals i multimèdia indicant la participació en els festivals i mercats d'acord amb la tipologia dels productes.

Amunt

Mòdul 1 (1 crèdit): Marc general de la producció audiovisual i multimèdia.

S'efectua un recorregut pel procés de producció de programes, algunes generalitats sobre la indústria audiovisual i les diferents professions del sector

Mòdul 2 (1,5 crèdits): Estudi del projecte.

Després d'una introducció general a la definició dels projectes audiovisuals, s'estudia l'avaluació i anàlisi d'un projecte, les formes de finançament, els diferents models de producció i els estàndards de presentació de projectes.

Mòdul 3 (2,5 crèdits): La producció en la fase de preparació.

S'analitzen amb deteniment les principals figures de l'equip de producció, amb especial esment al director de projecte. S'estudia l'evolució d'una idea fins a l'obtenció d'un guió literari definitiu, el desglossament del guió i els elements que permeten l'elaboració d'un pla de treball i també del pressupost.

Mòdul 4 (1 crèdit): La producció en la  fase d'enregistrament, muntatge i presentació.

 Es descriu des de la perspectiva de la producció tot allò que fa referència a l'enregistrament, l'acabat del producte, la presentació al client i l'explotació comercial de l'obra.

Amunt

Producció audiovisual XML
Producció audiovisual DAISY
Producció audiovisual EPUB 2.0
Producció audiovisual MOBIPOCKET
Producció audiovisual KARAOKE
Producció audiovisual HTML5
Producció audiovisual PDF
Entrevista a productor cinematogràfic Audiovisual
Entrevista a directora de producció Audiovisual
Gestió i producció audiovisual XML
Gestió i producció audiovisual DAISY
Gestió i producció audiovisual EPUB 2.0
Gestió i producció audiovisual MOBIPOCKET
Gestió i producció audiovisual KARAOKE
Gestió i producció audiovisual HTML5
Gestió i producció audiovisual PDF
Entrevista a creadora transmedia Audiovisual
Venda de projecte XML
Venda de projecte DAISY
Venda de projecte EPUB 2.0
Venda de projecte MOBIPOCKET
Venda de projecte KARAOKE
Venda de projecte HTML5
Venda de projecte PDF
Noves narratives XML
Noves narratives DAISY
Noves narratives EPUB 2.0
Noves narratives MOBIPOCKET
Noves narratives KARAOKE
Noves narratives HTML5
Noves narratives PDF
L'organització de la producció XML
L'organització de la producció DAISY
L'organització de la producció EPUB 2.0
L'organització de la producció MOBIPOCKET
L'organització de la producció KARAOKE
L'organització de la producció HTML5
L'organització de la producció PDF

Amunt