Sistemes i processos de la publicitat Codi:  16.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Sistemes i Processos de la Publicitat és una aproximació a la indústria de la publicitat, una indústria moderna que, tot i ser sovint titllada com a banal, incòmoda i superficial, mou milers de milions d'euros arreu del món.

Amb el material didàctic que han preparat Mariano Castellblanque i Carolina Serra, adquirireu una visió global de com funciona la indústria de la publicitat i, sobretot, de quins són els processos, sistemes i subjectes que hi intervenen: anunciant, agència de publicitat, centrals de mitjans, mitjans publicitaris convencionals i no convencionals, consumidor, investigació, etc.

També, coneixereu els diferents perfils professionals d'aquesta indústria perquè tingueu prou informació per entreveure la direcció que us agradaria que prengués la vostra carrera professional, ja que aquesta requereix formació i talents diferents per a perfils amb habilitats ben diferenciades.

A grans trets, el que pretén aquesta assignatura és que us apropeu a un sector que viu en un canvi constant. I per entendre-ho és important que conegueu els seus inicis i la seva evolució fins arribar a la seva conjuntura actual.

Amunt

Objectius generals

Els objectius que els estudiants podreu assolir per mitjà de l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat són els següents:

 • Conèixer el sector de la indústria de la publicitat i les noves característiques pròpies com a element clau de la comunicació empresarial i institucional en una economia de lliure mercat.
 • Consolidar l'interès i potenciar l'entusiasme per la disciplina de la publicitat.
 • Identificar les capacitats i habilitats dels perfils professionals per a descobrir amb quin o quins us identifiqueu més i poder orientar així la vostra carrera professional.

Objectius específics per mòdul

Mòdul 1: Subjectes de l'activitat publicitària
Els objectius que heu d'assolir els estudiants amb aquest mòdul didàctic són els següents:

 • Analitzar els subjectes que intervenen en l'activitat publicitària i les seves interrelacions: anunciant, agències de publicitat, centrals de mitjans, mitjans de comunicació convencional i no convencional, consumidor, investigació, les altres empreses de sector i institucions.
 • Constatar que la indústria publicitària requereix professionals cada vegada més qualificats, amb una formació i una especialització àmplies que els permetin ser competitius.

Mòdul 2: Perfils professionals en publicitat i àmbits afins.
Els objectius que els alumnes heu d'aconseguir amb aquest mòdul són els següents:

 • Conèixer els perfils professionals més importants de què es nodreix l'activitat publicitària i les funcions que desenvolupen en el sector.
 • Adquirir una síntesi dels coneixements bàsics, teòrics i tècnics que ha de tenir el professional de la publicitat segons el perfil professional a què aspira.

Amunt

Mòdul 1: Subjectes de l'activitat publicitària

 • Anunciant
 • Agència de publicitat
 • Centrals / agències de mitjans
 • Els mitjans publicitaris convencionals
 • Els mitjans publicitaris no convencionals
 • Consumidor
 • Investigadors

 Mòdul 2: Perfils professionals en publicitat i àmbits afins

 • Departament de Màrqueting
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Comptes
 • Departament de Planificació estratègica
 • Departament Creatiu
 • Direcció de Planificació de mitjans
 • Nous perfils professionals

Amunt

Perfils professionals XML
Perfils professionals DAISY
Perfils professionals EPUB 2.0
Perfils professionals MOBIPOCKET
Perfils professionals HTML5
Perfils professionals PDF
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres XML
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres DAISY
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres EPUB 2.0
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres MOBIPOCKET
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres HTML5
Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres PDF
La indústria publicitària: origen i actualitat XML
La indústria publicitària: origen i actualitat DAISY
La indústria publicitària: origen i actualitat EPUB 2.0
La indústria publicitària: origen i actualitat MOBIPOCKET
La indústria publicitària: origen i actualitat HTML5
La indústria publicitària: origen i actualitat PDF

Amunt

A la introducció de l'assignatura trobareu la bibliografia bàsica de lectura molt recomanable al llarg del semestre.

En cada mòdul trobareu bibliografia complementària sobre els diversos temes que es tracten i al final d'aquests en trobareu un recull dels més significatius.

Al material didàctic s'inclouen propostes de reflexió i activitats opcionals que permeten que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons del continguts. Així també, els enllaços a exemples concrets que hi ha al material han d'ajudar a l'estudiant no només a assolir la matèria sinó a pensar de manera crítica sobre els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt