Sistemes i processos de les relacions públiques Codi:  16.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
A part d'una sòlida formació, no hi ha res que us pugui facilitar tant l'accés a un determinat sector professional com el fet de conèixer-lo a fons. I a això justament dedicarem Sistemes i processos de les relacions públiques: a conèixer en profunditat la indústria de les relacions públiques.
 
La veritat és que la major part de la gent desconeix aquest sector d'activitat (ells s'ho perden). Una persona que estudiï un grau de Comunicació, tanmateix, no es pot permetre aquest desconeixement.

Amunt

Els principals objectius que l'alumnat ha d'assolir per superar aquesta assignatura són:
 
 1. Conèixer l'organització i funcionament del sector de les relacions públiques a Espanya.
 
 1. Familiaritzar-se amb les activitats que duen a terme els professionals i les professionals de les relacions públiques.
 
 1. Ser capaç de donar resposta personalitzada a les necessitats comunicatives d'empreses i institucions.
 
 1. Ser capaç d'obtenir informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.
 
Concretament, els objectius primordials que ha d'assolir l'alumnat després de treballar el primer mòdul són els següents:
 
 1. Conèixer les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques a Espanya.
 
 1. Ser capaç de valorar l'abast i la fiabilitat de les diferents fonts disponibles sobre el sector.
 
 1. Ser capaç d'actualitzar, contrastar i verificar autònomament les informacions sobre el sector de les relacions públiques que aporten els mòduls "Sistema de les relacions públiques" i "Processos de les relacions públiques".
 
Els principals objectius que ha d'assolir l'estudiant treballant el segon mòdul de l'assignatura són els següents:
 
 1. Conèixer les opcions que tenen les empreses i institucions per a organitzar el disseny i el desenvolupament dels seus programes de relacions públiques.
 
 1. Ser capaç de seleccionar, per a una entitat donada, la forma més idònia d'estructurar i articular la seva política de comunicació i relacions públiques.
 
 1. Aproximar-se al treball desenvolupat pels departaments interns i les empreses consultores considerats referents al sector.
 
 1. Ser capaç d'identificar les necessitats d'una organització en matèria de comunicació i de reputació.
 
I els principals objectius que l'estudiant ha d'assolir amb l'estudi i treball del tercer mòdul són els següents:
 
 1. Adquirir consciència clara de la naturalesa i de la finalitat genèrica que tenen les relacions públiques.
 
 1. Ser capaç d'identificar les àrees d'actuació genuïnament vinculades a l'exercici professional de les relacions públiques i diferenciar-les d'altres de més o menys afins.
 
 1. Disposar del mapa de les qualitats i competències requerides per a l'exercici professional de les relacions públiques.
 
 1. Ser capaç de fer una proposta per a un programa de relacions públiques i de defensar-la davant d'un potencial client (intern o extern).
 
 1. Ser capaç de fidelitzar el client en un mercat tan competitiu com el de les relacions públiques.
 

Amunt

Mòdul didàctic 1
Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques
1. Estudis sobre el sector
2. Publicacions
3. Associacions
 
Mòdul didàctic 2
Sistema de les relacions públiques
1. Subjectes promotors
2. Subjectes executors
 
Mòdul didàctic 3
Processos de les relacions públiques
1. Àrees d'actuació de les relacions públiques: una al·legoria forestal
2. Formació
3. 'New business pitch'
4. Exercici professional
5. Fidelització del client
6. Tendències de futur

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Sistemes i processos de la les relacions públiques XML
Sistemes i processos de la les relacions públiques DAISY
Sistemes i processos de la les relacions públiques EPUB 2.0
Sistemes i processos de la les relacions públiques MOBIPOCKET
Sistemes i processos de la les relacions públiques KARAOKE
Sistemes i processos de la les relacions públiques HTML5
Sistemes i processos de la les relacions públiques PDF

Amunt