Tècniques de relacions públiques Codi:  16.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Tècniques de relacions públiques vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa. Hi trobareu, per tant, un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un podcast, passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Amunt

Es recomana fermament haver superat aquesta assignatura abans de matricular les assignatures optatives de la menció dedicada a la Comunicació Corporativai Relacions Públiques: Comunicació de crisi, Comunicació del patrimoni cultural, Comunicació política i institucional, Lobbisme i grups d'influència, Organització d'esdeveniments i protocol i Redacció periodística.

Amunt

 

Els principals objectius d'aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer les tècniques de relacions públiques existents, tant en funció dels públics com des d'una perspectiva més transversal.
 • Ser capaç d'emprar estratègicament les tècniques apreses per a planificar i implementar els projectes comunicatius més diversos, emprant mitjans i suports de tot tipus.
 • Conèixer i comprendre la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

 

Pel que fa a les competències que s'hi vinculen, podem destacar-ne les següents:

 • Capacitat de pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat per a traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 • Capacitat d'utilitzar les tècniques de les relacions públiques (relacions amb els mitjans de comunicació, gestió de la identitat corporativa, mecenatge, lobbisme, organització d'esdeveniments, protocol...) per donar resposta als objectius preestablerts.
 • Capacitat de dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació.
 • Coneixement de les tècniques i rutines del periodisme i capacitat per a treballar en sintonia amb els seus requeriments.
 • Capacitat d'adaptació als objectius organitzacions i contribució a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que tenen de l'organització els seus públics més rellevants.

Amunt

Mòdul 1. Tècniques dirigides a públics específics

1. Tècniques per a públics interns

1.1. El procediment d'acollida

1.2. El butlletí intern

1.3. El tauler d'anuncis

1.4. La comunicació telefònica

1.5. Els missatges del president

1.6. Reunions i seminaris

1.7. El projecte d'empresa

1.8. La bústia de suggeriments

1.9. Interfuncionalitat amb la gestió de recursos humans

2. Tècniques per a públics externs (I): públics objectiu externs

2.1. Els inversors

2.2. Els clients

2.3. Els proveïdors

3. Tècniques per a públics externs (II): mitjans de comunicació social

3.1. Orígens i pautes d'actuació

3.2. Les relacions amb els mitjans en situacions i àmbits específics

3.3. Les tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social

3.4. L'avaluació de les relacions amb la premsa

4. La coorientació

 

Mòdul 2. Tècniques transversals

1. L'al·locució: del que és escrit al que és parlat

1.1. Oportunitat

1.2. Preparació d'un dossier informatiu

1.3. Definició de l'objectiu

1.4. Argumentació

1.5. Redacció

1.6. Mètodes de redacció

1.7. Qualitats i reptes professionals

1.8. Regles formals

1.9. Els materials de suport

1.10. Retransmissió per videoconferència

1.11. L'expressió oral

2. Documents de l'organització

2.1. El fullet

2.2. La revista d'empresa

2.3. El llibre

3. La identificació visual de les organitzacions

3.1. Tècniques de transmissió de la identitat visual

3.2. El marc de l'organització com a tècnica de relacions públiques

3.3. L'acollida dels públics externs

4. La comunicació audiovisual corporativa

5. L'organització d'esdeveniments especials

 

Mòdul 3: Relacions públiques a Internet

1. Nou escenari (i nou guió)

1.1. Socialització dels mitjans de comunicació

1.2. Democratització del sistema de les relacions públiques

1.3. Protagonisme de la identitat en línia en el constructe de la reputació

1.4. Convergència de les disciplines de la comunicació persuasiva

2. Tècniques en línia

2.1. Sala de premsa en línia

2.2. Web corporatiu

2.3. Tècniques amb mitjans socials

Amunt

Tècniques de les relacions públiques XML
Tècniques de les relacions públiques DAISY
Tècniques de les relacions públiques EPUB 2.0
Tècniques de les relacions públiques MOBIPOCKET
Tècniques de les relacions públiques HTML5
Tècniques de les relacions públiques PDF

Amunt