Poesia catalana: Estètica i subjectivitat Codi:  M3.406    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Més enllà del plantejament cronològic o estilístic que ha estat habitual a l'hora de tractar acadèmicament la poesia catalana, l'assignatura s'hi acosta des d'una òptica "temàtica", adequada en el context d'un Màster d'Estudis Catalans. L'assignatura s'organitza en quatre blocs, cada un dels quals respon a un motiu que ha estat present de manera significativa en la poesia catalana ("nostàlgia de la naturalesa", "exili i resistència", "norma i antinorma" i "el poeta i el sagrat") i que, alhora, és un element rellevant a l'hora d'establir els perfils de la realitat cultural catalana. L'aprofundiment en el tractament que ha fet la poesia catalana de cada una d'aquestes qüestions es farà a partir d'una selecció de poemes representatius, acompanyats d'una selecció de textos de crítica literària. Val a dir que la selecció de textos (tant els poemes com els textos "teòrics") respon sobretot a la seva idoneïtat per construir un fil argumental entorn de cada un d'aquests eixos temàtics. Dit d'una altra manera: la selecció proposada no pretén establir cap cànon, i s'hi troben textos coneguts i habituals a les antologies i textos que no ho són. Tot plegat forma una tria prou original, diferent de les habituals, raó per la qual no hem pogut adquirir cap de les antologies més o menys clàssiques que hi ha al mercat.

El marc temporal de la matèria és bàsicament el que va des de la Renaixença fins a l'acualitat, amb algun text medieval que serveix de referència indispensable, i amb un especial afany perquè també s'hi trobi l'obra de poetes estrictament contemporanis. No cal dir que entenem per "poesia catalana" la que es fa a tots els territoris de parla catalana: la selecció proposada, de fet, està atenta a la presència del conjunt del territori.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa del Màster d'Estudis Catalans, a la qual poden optar els alumnes que vulguin aprofundir en l'especial reflex que tenen en la poesia aspectes centrals de la cultura catalana.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixents previs més enllà dels que es demanen, en general, per cursar el Màster d'Estudis Catalans. Requereix, en tot cas, bona competència lectora, i serà cursada amb més aprofitament com més familiaritat tingui l'estudiant amb la poesia.

 

Amunt

 

Al final del semestre s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

  1. Relacionar l'obra dels poetes catalans contemporanis amb els principals trets de la cultura catalana dels últims dos segles.
  2. Llegir textos poètics, reconeixent l'especificitat de la poesia com a gènere literari, i la singularitat de la seva aportació a la cultura catalana.
  3. Llegir de forma transversal llibres i autors de forma que s'estableixin vincles (o divergències) mén enllà de les coincidències i les perioditzacions històriques.
  4.  Identificar i analitzar les principals tensions subjacents en la lírica catalana contemporània, entesa també com a gènere emblemàtic de la literatura i la cultura catalanes.
  5. Relacionar l'análisi de la poesia catalana amb discursos teòrics i filosòfics sobre la identitat i el subjecte, i amb altres aspectes rellevants de la cultura.

 

Amunt

Unitat 1. Nostàlgia de la naturalesa

Unitat 2. Exili i resistència

Unitat 3. Norma i antinorma

Unitat 4. El poeta i el sagrat

 

1. Nostàlgia de la naturalesa: distintes aproximacions, a partir de la sensibilitat romàntica de Maragall i de l'òptica "arcàdica" de l'Escola Mallorquina, a la naturalesa com a objecte privilegiat de la poesia.

Lectura de poemes de:

Miquel Costa i Llobera

Joan Alcover

Joan Maragall

Josep Carner

Josep Sebastià Pons

Maria Antònia Salvà

Marià Villangómez

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Joan Vinyoli

Gabriel Ferrater

Josep Maria Llompart

Narcís Comadira

Perejaume

Jordi Llavina

Lectura de textos teòrics de Pere Ballart i Josep Maria Llompart.

 

2. Exili i resistència: diferents manifestacions del caràcter "civil" de la poesia, amb èmfasi especial al paper de la poesia durant els temps de repressió a la llengua catalana, i a la relació entre poesia, resistència i exili. La poesia com a veu de la col·lectivitat.

Lectura de poemes de:

Bonaventura Carles Aribau

Marià Aguiló

Jacint Verdaguer

Joan Maragall

Josep Carner

Carles Riba

Joan Oliver

Màrius Torres

Salvador Espriu

Vicent Andrés Estellés

Miquel Martí i Pol

Enric Casassas

Marc Granell

Lectura de textos teòrics de Jordi Julià, Jaume Subirana i Josep-Anton Fernández.

 

3. Norma i antinorma: a partir de la dialèctica entre Modernisme i Noucentisme, seguiment de la dualitat entre la poesia com a "ordre" i la poesia com a trencament del discurs. Manifestacions poètiques d'avantguarda i experimentació.

Lectura de poemes de:

Miquel Costa i Llobera

Jaume Bofill i Mates

Josep Carner

Josep Maria López Picó

Josep Vicenç Foix

Josep Maria Junoy

Joan Salvat Papasseit

Joan Brossa

Carles H. Mor

Enric Casassas

Víctor Sunyol

Lectura de textos teòrics d'Eugeni d'Ors, Joan Salvat Papasseit i Octavio Paz.

 

4. El poeta i el sagrat. Seguiment de la tradició catalana dels "cants espirituals", a partir d'Ausiàs March. Poesia sobre la religiositat o el sagrat, amb lectura dels poetes que han fet de la poesia el vehicle d'un espiritualitat viscuda de manera singular.

Lectura de poemes de:

Ausiàs March

Jacint Verdaguer

Joan Maragall

Josep Carner

Joan Oliver

Màrius Torres

Salvador Espriu

Joan Vinyoli

Josep Palau i Fabre

Blai Bonet

Màrius Sampere

Bartomeu Fiol

Antoni Ferrer i Perales

Maria-Mercè Marçal

David Jou

Dolors Miquel

Lectura de textos teòrics de: Sam Abrams, Damià Roure, Jaume Subirana, Carles Torner i Fina Llorca.

Amunt

Material Suport
Poesia catalana: Estètica i subjectivitat PDF
Poesia catalana: Estètica i subjectivitat Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt