Espai, lloc i identitat en la narrativa catalana Codi:  M3.407    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura explorareu, a partir de l’anàlisi i la discussió de textos narratius catalans dels segles XIX, XX i XXI, les maneres com la identitat i la subjectivitat es construeixen i es conceptualitzen seguint línies espacials. Aquesta exploració donarà compte de les dimensiones de gènere, sexualitat, classe i nació, i es durà a terme al voltant de cinc eixos: 

1. Interior/exterior: el subjecte com a interioritat; transicions, llindars, ritus de pas i liminalitat; l’alteritat com a exterioritat; la transgressió; contaminació i malaltia. 
2. Estasi/moviment: exili, migració i viatge; contenció, fugida i control; dislocació i desclassament; estabilitat i canvi social. 
3. Rural/urbà: paisatge i identitat nacional; allò natural i allò humà; ciutat i percepció; alta societat i baixos fons. 
4. Centre/perifèria: poder i dominació; marginalitat i legitimitat; la jerarquia social; la insularitat. 
5. Públic/privat: domesticitat i política; hipocresia i doble moral; distinció social i prestigi; literatura i esfera pública.

L’anàlisi dels textos literaris serà paral•lel a l’estudi i discussió de textos teòrics sobre espai i subjectivitat. La selecció d’autores i obres narratives podrà variar de semestre a semestre. Entre els autors estudiats hi haurà Narcís Oller, Caterina Albert, Pere Calders, Francesc Trabal, Aurora Bertrana, Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Baltasar Porcel, Carme Riera, Montserrat Roig, Terenci Moix, Ferran Torrent, Imma Monsó, Francesc Serés o Najat El Hachmi, entre d’altres.

Amunt

Aquesta assignatura és de caràcter optatiu i forma part del mòdul “Literatura” del màster d’Estudis Catalans. Juntament amb les altres assignatures d’aquest mòdul i del mòdul “Arts escèniques i cinema”, permet assolir l’especialitat en Literatura i Arts Escèniques del màster. Té un valor de 5 ECTS.

Amunt

Al final del semestre s’espera que l’estudiant sigui capaç de: 

1. Identificar i analitzar críticament els paràmetres espacials, geogràfics i culturals de construcció de les identitats, i les maneres com aquests paràmetres es veuen mediats i representats per les obres literàries. 2. Identificar i aplicar críticament els principals marcs de referència teòrics per a l’estudi de la relació entre espai i identitat. 
3. Analitzar un conjunto de problemes rellevants a la relació entre espai i subjectivitat en textos narratius catalans. 
4. Construir una argumentació clara, coherent i informada sobre textos literaris tot aplicant de manera coherent la teoria. 

Mitjançant l’assoliment d’aquests objectius es treballaran les següent competències del Màster d’Estudis Catalans: 
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats. 
  • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, a partir de la familiaritat amb l’estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de les disciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos adients per explorar i contestar les preguntes plantejades. 
  • Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, tot produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les citacions en la pròpia argumentació, i a partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.
  • Identificar, reconèixer i posar en relació els models teòrics i conceptuals més rellevants per als debats actuals en el si de las ciències humanes i socials, i aplicar-los a l’anàlisi de la cultura catalana, especialment pel que fa a tres eixos principals: la identitat, el territori i el paisatge, i el cos. 
  • Analitzar críticament textos de diverses menes (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals. 
  • Identificar, analitzar i problematitzar, dins del context de la cultura catalana, les maneres com la literatura i las arts escèniques, plàstiques i audiovisuals produeixen i són produïdes pels processos de construcció de la identitat i la subjectivitat, i el paper que juguen el cos i la dimensió espacial (nació, ciutat, paisatge, migració, exili, etc.) en aquests processos.

Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt