Construcció d'instruments d'investigació Codi:  C0.745    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura introdueix quatre instruments de recollida de dades utilitzades sovint en la investigació en educació: el qüestionari, l'entrevista, l'observació participant i el grup de discussió. Si bé no és possible cobrir la totalitat d'instruments possibles de col¿lecta de dades, un exercici minuciós i sistemàtic de construcció en base a aquesta selecció us permetrà adquirir procediments rigorosos aplicables a altres tipus d'instruments. A més us permetrà evidenciar el paper crucial del disseny d'instruments de recollida de dades en la seva relació amb el problema d'investigació i amb les etapes posteriors d'anàlisi i interpretació. En el cicle de la investigació, aquests instruments són administrats per l'investigador amb la finalitat de recollir un conjunt d'evidències que, un cop analitzades, permetin donar resposta a les preguntes objecte d'investigació.

La naturalesa de la informació que es vol recollir és un aspecte central en el moment de decidir l'instrument que s'adoptarà per a la recollida de dades en una investigació. Cada instrument permet accedir a un tipus d'informació diferent i, en conseqüència, permeten recollir dades i informacions diverses dels fenòmens investigats. Diferents instruments poden ser, doncs, empleats per investigar un mateix fenomen. Ara bé, en la mesura que la informació generada difereix segons el mètode emprat., l'investigador ha de ser conscient de la importància que té l'elecció de l'instrument més adequat a administrar a cada situació, atenent l'enfocament i al propòsit de la recerca.

Tot i ser crucial, la pregunta d'investigació no és l'únic element a valorar a l'hora de dissenyar la fase de recollida de dades/informació de la investigació. A més dels aspectes pròpiament metodològics, hi ha altres elements de tipus més pragmàtic, com els recursos econòmics i el temps disponibles o les possibilitats d'accés a l' informació . Aquests aspectes tenen una importància tal que, de fet, poden condicionar el plantejament d'una investigació.

La finalitat d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant d'un marc de referència per a la selecció, el disseny i administració d'instruments d'investigació, així com per a l'avaluació de la seva pertinença i adequació a cada situació de recerca. Els materials de l'assignatura s'organitzen en dos grans blocs. Una primera part descriu les característiques i procediments de les tècniques del qüestionari i l'entrevista, dos instruments de recollida de dades comunament emprats en la investigació quantitativa i qualitativa, respectivament. Una segona part se centra en presentar les tècniques qualitatives del grup de discussió i de l'observació participant, l'ús de les quals s'ha anat generalitzat fins a gairebé arribar al mateix nivell que l'entrevista, tot i haver estat desenvolupades en contextos disciplinaris molt més específics -els estudis de mercat i els estudis antropològics, respectivament.

Amunt

L'assignatura Construcció d'instruments per a la recerca forma part del Programa de Master en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en Recerca en e-learning, el qual té com a objectiu millorar la formació metodològica dels estudiants i la capacitat dels mateixos per dur a terme treballs empírics de recerca, assajos acadèmics o sobre la pràctica professional.


Itinerari de Recerca e-learning

Aquest bloc modular està orientat a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per desenvolupar la recerca en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els Projectes d'iniciació a la Recerca.
Els estudiants que han optat per l'itinerari de recerca hauran d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè puguin acabar desenvolupant, si així ho desitgen, una tesi doctoral. Per a això hauran de començar iniciant-se en la recerca en l'aplicació de les TIC a l'educació i la formació.

Les assignatures que formen part d'aquest itinerari són:

Recerca en e-learning
6 ECTS
Mètodes de receca en línia
6 ECTS
Construcció d'instruments per a la recerca
6 ECTS
Tècniques d'anàlisi de dades
6 ECTS

Amunt

Contextos professionals on es requereixin competències d'investigació. 

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver cursat les assignatures Investigación en e-learning, Métodos de recerca en línia, de l'itinerari de Recerca en e-learning d'aquest Màster.

Més específicament, per a un òptim desenvolupament del procés d'aprenentatge, és convenient haver cursat o estar cursant en paral¿lel l'assignatura de Técnicas d'anàlisi de dades d'aquest mateix programa. Aquesta assignatura us proporciona els coneixements elementals d'estadística descriptiva i inferencial, com així també d'anàlisi de dades qualitatives. La importància de comprendre com es realitzarà el tractament i anàlisi de les dades (procés immediatament posterior a la recollida de dades) determina com ha de dur-se a terme la construcció dels instruments per a la recollida dels mateixos. 

És imprescindible tenir un nivell de lectura en anglès suficient per a la comprensió dels textes.

Amunt

Competències
A. Utilitzar de manera eficaç els recursos en xarxa per a la recerca.
B. Dissenyar un procés de recerca per tal de donar respostes a un problema concret.
C. Dissenyar instruments de recollida de dades.
D. Aplicar de manera eficaç noves eines per a la recerca a problemes reals.
I. Analitzar de manera significativa la informació i les dades recollides.
F. Respectar un comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.

Objectius
1. Familiaritzar-se amb els elements bàsics de quatre instruments de recerca: el qüestionari, l'entrevista, el grup de discussió i l'observació.
2. Jutjar la conveniència de l'utilització de cada instrument en funció de les particularitats d'una recerca concreta.
3. Seleccionar i/o construir instruments de recollida de dades que compleixin amb les propietats fonamentals de tot instrument de mesura per a la recerca en educació.
4. Seleccionar i/o construir instruments de recollida de dades que respectin les normes i bones pràctiques en el context de l'educació.

Amunt

A continuació es presenta l'estructura bàsica dels continguts d'aquesta assignatura:

1.- El qüestionari
Metodologia d'enquestes
El qüestionari com a instrument de recerca quantitativa
Disseny i administració de qüestionaris

2.- L'entrevista
L'entrevista com a tècnica de recerca qualitativa
El disseny i desenvolupament d'una entrevista
Aspectes ètics

3.- L'observació
L'observació  com a tècnica de recerca qualitativa
El disseny i la conducció de l'observació

4.- El grup de discussió (focus group)
El grup de discussió com a tècnica de recerca qualitativa
El disseny i la conducció del grup de discussió

Amunt

Material Suport
Validesa PDF
Fiabilitat PDF
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Mètodes d'investigació quantitativa XML
Mètodes d'investigació quantitativa DAISY
Mètodes d'investigació quantitativa EPUB 2.0
Mètodes d'investigació quantitativa MOBIPOCKET
Mètodes d'investigació quantitativa KARAOKE
Mètodes d'investigació quantitativa HTML5
Mètodes d'investigació quantitativa PDF

Amunt

L'assignatura disposa de materials específics de referència així com a diversos materials complementaris que l'estudiant té a la seva disposició a l'espai de recursos de l'aula.

A fin de facilitar el desarrollo de las actividades, se proponen una serie de recursos con múltiples propósitos:

- lecturas obligatorias donde se presentan en profundidad los métodos de investigación,

- ejemplos de artículos, informes de investigación y/o tesis doctorales que incluyen los instrumentos de recogida de datos utilizados,

- plantillas que explican en detalle la manera en que deben presentarse las actividades,

- listas de control que garanticen una elaboración rigurosa de los instrumentos de recogida de datos,

- rúbricas donde se establecen los criterios de evaluación de la actividad. Estas rúbricas constituyen además un documento que guía el trabajo de elaboración de la actividad y es entendida también en su potencial formador.

Amunt

Per a l'aprofundiment en temàtiques d'interès particular l'alumne disposa d'accés a força de dades i revistes científiques nacionals i internacionals.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, utilitzant de manera principal el Campus Virtual de la UOC, i el plantejament pedagògic és actiu i participatiu per part de totes les persones involucrades.
L'aprenentatge s'organitza a partir de 4 activitats, equivalents a 6 crèdits ECTS. Les activitats estan orientades a emfatitzar un enfocament:
- sistémico: atenent a cada instrument de recollida de dades en la seva especificitat i en el conjunt de la recerca,
- estructurat: posant de manifest la rigurosidad dels processos de construcció d'instruments,
- analític: creant situacions que afavoreixen la visualització, articulació i resolució de problemes complexos a partir de la informació existent, i
- reflexiu: proposant activitats focalitzades a repensar i avaluar els processos i resultats.
El recorregut d'aprenentatge es basa en l'alternança de treball individual i grupal, en la variació de les tasques i en l'avaluació formativa, incloent l'avaluació entre parells i la del consultor.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

La superació d'aquesta assignatura es basa en l'obligatorietat de:

- El lliurament de totes i cadascuna les activitats d'avaluació contínua (PAC),

- La superació de totes i cadascuna de les activitats d'avaluació contínua amb un mínim de C,

- La intervenció en les activitats col¿laboratives que impliquin la utilització de qualsevol tipus d'eina de participació.

No lliurar d'una PAC o una qualificació D en alguna d'elles implica suspendre l'assignatura.

Només en casos degudament justificats i amb la presentació prèvia dels documents vàlids es podrà sol¿licitar la realització d'un treball addicional per superar una PAC (i només una del total de PAC de l'assignatura) amb qualificació C-. Els treballs addicionals no reemplacen una PAC, només complementen a l'activitat amb baixa qualificació, i en situacions excepcionals.

L'avaluació del curs es realitzarà de forma progressiva, mitjançant les evidències de l'après, resultants del treball en les activitats indicades en aquest PD.

La finalitat de l'avaluació serà formativa i contínua. Amb això es pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista del procés del seu aprenentatge.

La professor consultor de l'assignatura aportarà comentaris detallats i donarà les pautes sobre cadascuna de les proves d'avaluació contínua (PAC) en el tauló del professor i en els missatges específics corresponents a les dates del calendari d'inici i finalització de les activitats. En els seus missatges s'indicarà detalladament els aspectes relacionats amb el contingut de l'activitat: situació d'aprenentatge, objectius, competències a adquirir, bibliografia bàsica, recomanada i complementària, així com les orientacions per al seu desenvolupament. A més d'aspectes de caràcter organitzatiu com: la durada, la forma de presentació i com haureu de nomenar el document que maneu, així com qüestions de procediment, pautes i tipus de dinàmica (treball individual, en grup, si fos diferent a la indicada en aquest pla docent).

En aquestes proves es valorarà la capacitat de síntesi, de relacionar coneixements i informació, d'argumentar les decisions i diferents idees que s'exposin, així com, fonamentalment, les competències d'aplicació de coneixements adquirits, la capacitat d'anàlisi i el caràcter constructiu de les aportacions. A més, en la presentació de cadascuna de les activitats a desenvolupar, s'indicarà clarament quins són els resultats esperats per a cadascuna d'elles i que l'estudiant ha d'aconseguir, així com els criteris amb els quals s'avaluessin les evidències que els estudiants aportin en relació amb els aprenentatges i competències que han d'adquirir.

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:

  1. D'una banda, informant i formant millor els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté documentació que recull alguns exemples útils per evitar el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/recurs/com-evitar-el-plagi
  1. D'altra banda, si aquesta conducta es detecta,  això comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es consideraria un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 102) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. I al mateix temps, la Normativa de drets i deures de la UOC (capítols II i III) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

El model educatiu de la UOC garanteix la acompanyament i guia d'un professor en tot moment per l'aclariment, explicació, ampliació i avaluació dels coneixements com així també el desenvolupament sostingut i progressiu de les competències de cada assignatura.

Amunt