Tècniques d'anàlisi dades Codi:  C0.746    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Materials i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en recerca educativa del Màster en Educació i TIC, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals en recerca a desenvolupar al llarg del programa. En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i de la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a l'anàlisi de dades obtingudes en recerques en educació i, més concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

La present assignatura pretén introduir als estudiants en les principals tècniques i aproximacions analítiques que l'investigador en educació té al seu abast. Dins del procés de recerca, l'anàlisi constitueix la fase immediatament posterior a la recollida de dades i coincideix amb el moment en el qual l'investigador examina de manera detallada la informació empírica, tractant d'identificar patrons en les dades i de simplificar la complexitat de la informació. Això implica representar i resumir la informació que li han subministrat les persones participants en forma de text, taules, figures o gràfics, amb la intenció de donar resposta a les preguntes de la recerca.

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats a l'anàlisi de les dades recollides durant el desenvolupament d'una recerca en educació, els quals serviran per al vostre propi projecte de recerca, pel qual haureu de triar la tècnica d'anàlisi més adient en funció de les dades recollides.

La recerca en educació, com tota activitat científica, ha de realitzar-se dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat.

En aquest sentit, la recerca, la reflexió i la innovació educatives no han de desenvolupar-se al marge de les noves realitats que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i dels recursos on-line, ni del què aquests ens ofereixen per a millorar la nostre tasca professional i la nostra activitat investigadora.

El coneixement i l'ús efectiu de les tècniques d'anàlisis de les dades de la recerca es presenten organitzats didàcticament en dos blocs amb la finalitat de dotar a l'estudiant d'un marc de referència per al disseny i la realització d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives.

L'assignatura en Tècniques d'anàlisis de dades, que forma part d'aquest itinerari d'especialització en recerca en educació, ens haurà de servir de marc de referència per a iniciar-se i desenvolupar aquesta tasca.

Amunt

L'assignatura Tècniques d'anàlisi de dades forma part del Programa de Màster en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en recerca en e-learning, el qual té com a objectiu millorar la formació metodològica dels estudiants i la capacitat dels mateixos per tal de dur a terme treballs empírics de recerca, assajos acadèmics o sobre la pràctica professional. 

Itinerari de Recerca e-learning:

Aquest bloc està orientat a dotar als estudiants de les competències necessàries per a iniciar-se en la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per a desenvolupar la recerca en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els Projectes d'iniciació a la Recerca.

Els estudiants que han optat per l'itinerari de recerca hauran d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè puguin acabar desenvolupant, si així ho desitgen, una tesi doctoral. Per a això hauran de començar iniciant-se en la recerca en l'aplicació de les TIC a l'educació i la formació.

Les assignatures que formen part d'aquest itinerari són (totes tenen 6ECTS):

Recerca en e-learning
Mètodes de recerca en línia
Construcció d'instruments de recerca
Tècniques d'anàlisis de dades

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver superat (o estar cursant) les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca en línia" d'aquest mateix programa, dins de l'itinerari d'especialització en Recerca en e-learning.

Amunt

Competències

1. Familiaritzar-se amb els mètodes i les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.
2. Analitzar de manera crítica els resultats de recerca presentats en publicacions científiques especialitzades.
3. Utilitzar de manera eficaç recursos en xarxa per a la recerca.
4. Analitzar de manera significativa la informació i les dades recollides.
5. Respectar un comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.

Objectius

1. Familiaritzar-se amb les tècniques d'anàlisis de dades rellevants al camp de la recerca en e-learning.
2. Reconèixer i seleccionar quines són les tècniques d'anàlisis de dades a emprar en funció del problema plantejat, el disseny de recerca i la recollida de dades.
3. Aplicar correctament la tècnica d'anàlisi de dades més adequada a cada context de recerca.
4. Interpretar adequadament els resultats de les anàlisis de les dades.

Amunt

  • L'anàlisi quantitativa de les dades
  • El mètode científic i l'anàlisi de dades
  • L'anàlisi qualitativa de les dades
  • La metodologia qualitativa i el tractament qualitatiu de les dades
  • L'elaboració dels informes

Amunt

Material Suport
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives Web
Los diseños de encuesta PDF
Estadística: Análisis de datos Audiovisual
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Mètodes d'investigació quantitativa XML
Mètodes d'investigació quantitativa DAISY
Mètodes d'investigació quantitativa EPUB 2.0
Mètodes d'investigació quantitativa MOBIPOCKET
Mètodes d'investigació quantitativa KARAOKE
Mètodes d'investigació quantitativa HTML5
Mètodes d'investigació quantitativa PDF

Amunt


L'assignatura disposa de materials específics de referència així com de materials complementaris que l'estudiant té a la seva disposició a l'espai de recursos de l'aula.

El material, Tècniques d'anàlisis de dades, corresponent a l'assignatura, es troba disponible en format multimèdia a l'espai de recursos de l'aula.

Alhora, per a cadascuna de les activitats es posarà a disposició dels estudiants un document per a la seva planificació, en el qual es detallen els documents de referència i material complementari específics per al seu desenvolupament.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'aprenentatge s'organitza a partir de 4 activitats, equivalents a 6 crèdits ECTS. El nombre de crèdits s'organitza a partir del temps dedicat a la realització de les activitats. El total de crèdits d'aquest curs representaran 150 hores de treball de l'estudiant; 25 hores per cada crèdit, aproximadament.

Amunt

La present assignatura se supera mitjançant l'avaluació contínua i, per això, no contempla la realització de proves finals. El procés d'avaluació es realitza al llarg del semestre acadèmic i d'aquí la importància de l'acompanyament per part del consultor en el desenvolupament de les activitats de manera sostinguda i amb un alt grau d'implicació personal i amb el grup.

La qualificació d'avaluació contínua és qualitativa i es presenta amb una de les qualificacions següents:

A. Qualificació molt bona

B: Qualificació bona

C : Qualificació suficient

C-: Qualificació baixa

D: Qualificació molt baixa

N: No s'emet qualificació (PAC no presentada)

 

Segons es recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura (en tractar-se d'una assignatura basada exclusivament en l'avaluació continua).


La superació d'aquesta assignatura es basa en l'obligatorietat de:

El lliurament de totes i cadascuna les activitats d'avaluació contínua (PAC),

La superació de totes i cadascuna de les activitats d'avaluació contínua amb un mínim de C ,

La intervenció en les activitats de grup que impliquin la utilització de qualsevol tipus d'eina de participació.

No lliurar una PAC o una qualificació "D" en alguna d'elles implica suspendre l'assignatura.

Només en casos extra-ordinaris, adequadament analitzats i amb els justificants que es considerin vàlids, es podrà sol¿licitar la realització d'un treball addicional per superar una PAC (i només una del total de PAC de l'assignatura) amb qualificació "C-". Els treballs addicionals no reemplacen una PAC, només complementen a l'activitat amb baixa qualificació, i en situacions excepcionals.

L'avaluació del curs es realitzarà de forma progressiva, mitjançant les evidències del què s'ha après i com a resultat del treball en les activitats indicades en aquest PD.

La finalitat de l'avaluació serà formativa i contínua. És pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista del seu procés d'aprenentatge.

El professor consultor de l'assignatura aportarà comentaris detallats i donarà les pautes sobre cadascuna de les proves d'avaluació contínua (PAC) en el tauler del professor i en els missatges específics corresponents a les dates del calendari d'inici i finalització de les activitats. En els seus missatges s'indicarà detalladament els aspectes relacionats amb el contingut de l'activitat: situació d'aprenentatge, objectius, competències a adquirir, bibliografia bàsica, recomanada i complementària, així com les orientacions per al seu desenvolupament. A més d'aspectes de caràcter organitzatiu com: la durada, la forma de presentació i com haureu de nomenar els documents que envieu, així com qüestions de procediment, pautes i tipus de dinàmica (treball individual, en grup, en cas que fos diferent a la indicada en aquest pla docent).

En aquestes proves es valorarà la capacitat de síntesi, de relacionar coneixements i informació, d'argumentar les decisions i diferents idees que s'exposin, així com, fonamentalment, les competències d'aplicació de coneixements adquirits, la capacitat d'anàlisi i el caràcter constructiu de les aportacions. A més, en la presentació de cadascuna de les activitats a desenvolupar, s'indicarà clarament quins són els resultats esperats per a cadascuna d'elles i que l'estudiant ha d'aconseguir, així com els criteris amb els quals s'avaluaran les evidències que els estudiants aportin en relació amb els aprenentatges i competències que han d'adquirir. Les PACs seran ponderades sobre el 85% de la nota final. El 15% restant correspondrà a la particiació en el Debat.

La participació en el Debat, tant en el nombre de participacions com en la qualitat de les mateixes, constituirà un 15% de la nota final. Per tal d'assolir el 1,5 punts caldrà haver fet un mínim de 6 aportacions de qualitat (que es focalitzin en les qüestions rellevants del debat, que facin aportacions amb contingut i relacionades amb l'assignatura). En cas de fer menys participacions de qualitat s'avaluarà la part proporcional.

Recordem que els estudiants que infringeixin els articles 11 i 12 de la normativa que teniu disponible a la Secretaria, en relació a la identitat, autoria, plagi i no citació de fonts utilitzades a les activitats i treballs presentats, es veuran afectats per una qualificació negativa en l'avaluació parcial i global de l'assignatura.

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:

  1. D'una banda, informant i formant millor els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté documentació que recull alguns exemples útils per evitar el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/recurs/com-evitar-el-plagi
  2. D'altra banda,si aquesta conducta es detecta,  això comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es consideraria un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 102) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. I al mateix temps, la Normativa de drets i deures de la UOC(capítols II i III) estableix que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

Model d'avaluació
Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

Fórmula per obtenir la nota final de l'assignatura (FA): La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'AC.
Avaluació contínua
L'aprenentatge s'organitza a partir de 5 activitats, equivalents a 6 crèdits ECTS. El nombre de crèdits s'organitza a partir del temps dedicat a la realització de les activitats. El total de crèdits d'aquest curs representaran 150 hores de treball de l'estudiant; 25 hores per cada crèdit, aproximadament.

Amunt