Fonaments de programació Codi:  05.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura és el punt d'entrada a les tècniques de programació. Si us dediqueu al desenvolupament de programari, no cal dir que la pràctica professional girarà principalment a l'entorn de l'aprenentatge adquirit en una sèrie d'assignatures, la primera de les quals és aquesta. Així doncs, aquesta assignatura ocupa una posició central en els estudis i en moltes de les seves sortides professionals.

L'assignatura no pressuposa cap coneixement previ d'aquesta disciplina ni de cap altra assignatura d'aquests estudis. És convenient, però, tenir alguns coneixements elementals de matemàtiques.

L'aprofundiment de les tècniques de programació es farà cursant les assignatures que són la continuació directe d'aquesta en semestres successius: Pràctiques de Programació i Disseny i Programació Orientada a Objectes.

Els diversos conceptes que van apareixent en els mòduls 1 a 5 es formulen utilitzant una notació algorísmica que no es pot executar directament. Per tant, aquests cinc mòduls didàctics es complementen amb un Manual de llenguatge C que presenta un llenguatge de programació comercial (el C) i dóna les pautes de traducció de la notació algorísmica a C. Aquest manual introdueix un entorn i un llenguatge concret de programació que permetran anar posant en pràctica els coneixements que es vagin aprenent. El llenguatge C permet adquirir uns coneixements que després seran utilitzats en altres del grau.

Amunt

Aquesta assignatura és el punt d'inici de les tècniques de programació. L'aprofundiment es farà cursant les assignatures següents del pla d'estudis: Pràctiques de Programació i Disseny i Programació Orientada a Objectes.

La programació en llenguatge C permet adquirir uns coneixements pràctics imprescindibles a altres assignatures del grau.

Amunt

Si us dediqueu al desenvolupament de programari, no cal dir que la pràctica professional girarà principalment a l'entorn de l'aprenentatge adquirit en una sèrie d'assignatures, la primera de les quals és aquesta. Així doncs, aquesta assignatura ocupa una posició central en els estudis i en moltes de les seves sortides professionals.    

Amunt

L'assignatura no pressuposa cap coneixement previ de programació ni de cap altra assignatura d'aquests estudis. És convenient, però, tenir alguns coneixements fonamentals de matemàtiques.

Amunt

Competències dins del Grau

  • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
  • Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és aprendre a dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris de qualitat.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius concrets:

  1. Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmica mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
  2. Conèixer i assimilar els conceptes, mètodes i tècniques per tal que, a partir de l'enunciat d'un problema, es pugui especificar el comportament precís que haurà de tenir la solució, dissenyar-la i implementar-ne el programa corresponent.
  3. Pel que fa als mètodes, es veurà l'aplicació d'esquemes com una tècnica eficaç per construir algorismes. També es veurà la modularitat com una forma idònia d'afrontar problemes complexos en dividir-los en un conjunt de subproblemes més senzills.
  4. Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes. Així, l'estudiant adquirirà un coneixement no tan sols conceptual sinó també pràctic de com escriure un programa, compilar-lo, muntar-lo i executar-lo.

 

Amunt

S'estudiarà el llenguatge algorísmic o pseudocodi com a eina de disseny formal d'algoritmes, que posteriorment es poden traduir a qualsevol llenguatge de programaci (en el nostre cas el llenguatge de programació C).

Introducció a la programació
S'exposen els conceptes bàsics que es fan servir en programació.
 
Tipus de dades
Es descriuen els diferents tipus de dades, començant pels tipus bàsics, els estructurats i finalment els abstractes. En tots els casos es veurà la seva implicació pel que fa a la capacitat de representació, operacions i ús de memòria.

Estructures de control
Es presenten les composicions alternatives i les seqüencials, veient els esquemes bàsics de cerca i recorregut en una seqüència.
 
Modularitat
S'estudiran els diferents mecanismes de modularitat que podem utilitzar, tant els que fan referència al disseny dels algoritmes (accions i funcions) com aquells més relacionats a la organització del codi (fitxers i llibreries). 

Amunt

Materials de programació Web
Materiales de programación Web
Màquina virtual Fonaments de programació / Máquina virtual fundamentos de programación Programari en línia

Amunt

Als recursos de l'aula hi trobareu l'accés a la xWiki que conté tots els recursos que necessiteu: unitats de contingut, guies de programari i llenguatge C i orientacions per a realitzar les diferents activitats. La xWiki té una explicació inicial sobre l'ús de cada recurs i també una guia d'aprenentatge on trobareu tots els materials agrupats segons la setmana en la que cal utilitzar-ho. També teniu accessible el contingut de la xWiki des de l'aula de laboratori.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt