Geografia econòmica Codi:  21.123    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Els objectius de l'assignatura són entendre les contribucions actuals de la Geografia Econòmica, i analitzar els seus potencials com a eina d'anàlisi del territori en temàtiques tan contemporànies i properes com poden ser els processos de globalització econòmica, les diferències entre el centre i la perifèria, o els canvis de les relacions entre la societat i el medi ambient. La intenció d'aquest curs es troba enforcada en l'adquisició de metodologies, conceptes i tècniques que ajudin a interpretar la relació entre les activitats econòmiques i el territori.

Amunt

La Geografia Econòmica és una assignatura obligatòria del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art que imparteix la UOC.

Amunt

Haver cursat Introducció a la Geografia.

Amunt

Objectius

  • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics que expliquen les relacions de la societat amb el seu medi geogràfic i l'impacte que generen les activitats productives.
  • Conèixer i interpretar les característiques i els factors condicionants més rellevants de les activitats productives de béns i serveis.


Competències

Competències bàsiques i generals:

  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Adquirir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.


Competències transversals:

  • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera. 

Competències específiques:

  • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals.
  • Analitzar, organitzar i orientar a l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

 

Amunt

Mòdul didàctic 1

Introducció a la Geografia Econòmica

El primer mòdul Introducció a la Geografia Econòmica respon a la pregunta: què és la  geografia econòmica? Aquesta part inicial fa una aproximació a la definició de la ciència geogràfica, a la contribució del geògraf/a econòmic a la societat, i a la tècnica utilitzada pels professionals tant en el passat com en el present. D'ençà el naixement de la Geografia Econòmica com a disciplina d'estudi individualitzada els temes i la metodologia d'estudi han canviat. És per això que es presenten diferents enfocaments per a l'estudi.

 

Mòdul didàctic 2

Teories de la localització

El segon mòdul que porta per títol Teories de la localització vol donar un marc general per a interpretar la localització de les activitats econòmiques que es produeix en els segles XIX-XXI, així com les tendències actuals. La identificació de diferents referents de les teories clàssiques, la modelització quantitativa i els factors de localització són les principals temàtiques del mòdul. El seu conjunt permet veure diferents tipus d'aglomeració industrial del sistema econòmic, les decisions bàsiques del propi sistema, així com la comprensió de la construcció i l'organització econòmica i social de l'espai.

 

Mòdul didàctic 3

Centre - Perifèria

El tercer mòdul Centre - Perifèria. Presenta que a escala global la dinàmica del sistema capitalista, amb unes relacions polítiques i de poder de tipus neoliberal, porta des de la dècada de 1980 a una determinada organització espacial del sistema econòmic. A un nivell macro, les característiques dels territoris (orografia, recursos naturals, accessibilitat, herència històrica, població, poblament, infraestructures, però sobretot, el sistema polític i les relacions de poder) tenen influencia en l'eficiència, rendibilitat i organització de les activitats econòmiques o empreses. I a la inversa,  les activitats econòmiques també acaben per determinar l'organització dels territoris. Tot plegat es tracte d'un creixement amb contrastos entre el Centre i la Perifèria que és estudiat amb diferents indicadors temàtics per part de la geografia econòmica.

 

Mòdul didàctic 4

Anàlisi sectorial de l'activitat econòmica

Al quart mòdul Anàlisi sectorial de l'activitat econòmica s'introdueix la terciarització del sistema econòmic com a tendència global. En aquest context, i des de la visió occidental, es presenten algunes alternatives en els diferents sectors d'activitat (primari, secundari i terciari). Aquest grup d'alternatives busca la prosperitat econòmica, però també la justícia social i la sostenibilitat ambiental. Per una banda, l'agricultura com a base econòmica per a l'alimentació de la població mundial i el seu encaix productiu, estratègic i ambiental. Per altra banda, l'evolució de la industria a diferents escales territorials i temporals i la connexió amb recerca i la investigació. I per últim, els serveis que es presenta com la principl font d'ocupació als països desenvolupats. Destacant, dins del sector terciari, l'expansió del subsector del turisme.

 

Mòdul didàctic 5

Nova estructura econòmica

Per últim, al cinquè mòdul Nova estructura econòmica es presenta casos d'estudi per il·lustrar la  innovació i el desenvolupament territorial en el camp de la geografia econòmica. Aquest és un recull de temes i de debats teòrics que es produeixen des de l'acadèmia, que recullen conceptes propis de la disciplina, i que poden ser incorporats de manera pràctica en el conjunt de polítiques de planificació i gestió urbanes, responsables de la regulació de l'espai urbanístic i econòmic. La mobilitat sostenible, el benestar i els serveis a les persones, l'agricultura social i l'economia del coneixement són els casos novedosos que es presenten.

Amunt

Amunt

El material didàctic el rebreu en format digital a mesura que l'ssignatura vagi avançant. Paral·lelament s'avisarà de material complementari en format web.

Cada mòdul s'estructura en:

1. Plantejament dels temes

2. Propostes de lectura de premsa diària

3. Problemes per a resoldre aplicant alguna metodología del text teòric

4. Aspectes conceptuals a descobrir i analizr el determinades lectures recomanades.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt