Món actual Codi:  21.138    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura intenta explicar des de la perspectiva de la Història, l'abast de la integració mundial actual en la seva complexitat i ajudar a l'estudiant a reflexionar sobre els reptes que ha de fer front el món actual. Finalment, s'assajarà una reflexió sobre el paper actual de la disciplina històrica.

Amunt

És aconsellable haver superat Història IV.

Amunt

Objectius del curs

  • Conèixer l'evolució de les relacions internacionals des de la fi de la segona Guerra Mundial i que han configurat l'ordre mundial actual.
  • Conèixer i analitzar les institucions mundial creades a la fi de la 2a Guerra Mundial i la seva evolució fins a l'actualitat.
  • Comprendre els principals processos d'integració regional, i particularment el de la Unió Europea.
  • Plantejar-se i examinar els principals clibatges a que s'enfronta el món actual en l'àmbit demogràfic, mediambiental, econòmic, polític i social.
  • Comprendre l'abast de l'actual procés d'integració mundial.
  • Reflexionar sobre el paper de la Història després de la crisi del paradigma modern.
Competències
  • Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
  • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
  • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
  • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Amunt

1.- Les relacions internacionals durant la Guerra Freda (1945-1991)

2.- Història internacional. De la fi de la Guerra Freda a la 2ª Guerra del Golf.

3.- Història de la Integració Europea

4.- Som davant una societat global? Problemes d'avui, reptes de futur

5.- La Història a la fi de la Història

Amunt

Fluxos migratoris a Europa al segle XXI Audiovisual
Entrevista Pedro Baños Bajo Audiovisual
El medi ambient. Problemes globals solucions globals Audiovisual

Amunt

És de lectura molt recomenable el llibre de Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la Posguerra Fría, 1990-2008, Alianza Editorial, 2009, especialment per ampliar alguns dels continguts dels mòduls del curs. També, el llibre de Tony Judt, Postguerra. Historia de Europa desde 1945, Taurus, 2006, especialment els darrers capítols, corresponents a la quarta part del llibre. També serà d'utilitat el llibre de recent publiacació: Josep Fontana, Por el bien del Imperio: una historiadel mundo desde 1945, Pasado&Presente, 2011.

A banda dels mòduls bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt