Història de l'Àsia oriental Codi:  21.142    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

A l'assignatura Història de l'Àsia oriental es farà una aproximació a la història contemporània de l'Àsia oriental, escenari de processos històrics rellevants per al conjunt de l'experiència humana, i node fonamental de la història global. S'identificaran els principals processos històrics que configuren la història contemporània de la regió, i s'analitzaran en profunditat, sempre tenint en compte el seu propi context sociopolític i cultural, en el marc de les dinàmiques històriques globals de cada moment.

Per la seva rellevància en l'articulació de la regió i la seva evolució històrica, l'assignatura se centrarà en els casos específics de la Xina i el Japó, amb algunes referències específiques a Corea, des de la crisi dels sistemes tradicionals i l'agressió imperialista, al segle XIX, fins al procés de globalització contemporani.

Veurem el deteriorament dels ordres tradicionals davant els nous reptes resultants de qüestions d'ordre intern (molt especialment, de caire social) i extern (davant l'agressió imperialista de les potències occidentals). Analitzarem amb profunditat les reaccions divergents a la Xina i el Japó: mentre que la crisi xinesa s'agreuja irremeiablement fins a l'esfondrament del sistema imperial, el Japó passa per un profund procés de transformació i desenvolupament de totes les esferes de l'ordre econòmic i polític.

Amb l'adveniment del segle XX, la situació a l'Àsia oriental serà resultant de les reaccions del segle anterior i de les conseqüències de l'expansionisme japonès: aquest, que resultarà decisiu a partir dels anys 30, influirà de manera definitiva en la conformació de la regió durant la Guerra Freda, tant per a l'ascens dels comunistes a Xina, el desplegament de la utopia maoista i la divisió de Corea, com per al desenvolupament japonès de la postguerra.

L'assignatura acabarà amb la situació de l'Àsia oriental al tombant del segle XXI, detenint-se en les importants transformacions de les dècades recents a la regió, arran del desmantellament del maoisme i la reforma i obertura de Xina, així com de l'estancament del Japó i les seves conseqüències.

Es posarà una atenció especial a les aproximacions transversals, a les transformacions i canvis de llarg abast, i als enfocaments de caire regional i global, que ajudin a entendre la circumstància present de l'Àsia oriental.

Amunt

En resum, els objectius i competències que ens proposem assolir al llarg del curs són:

 • Valorar críticament els fenòmens històrics, econòmics, socials, polítics i culturals que, segons els principals estudis acadèmics de cada disciplina, caracteritzen les transformacions i continuïtats de l'Àsia oriental durant el període contemporani, superant les anàlisis unidisciplinàries i els estereotips etnocèntrics.
 • Interpretar críticament els processos contemporanis de l'Àsia oriental, analitzar les transformacions socioeconòmiques internes i integrar-les en les dinàmiques històriques globals, tenint en compte els principals debats historiogràfics sobre la història contemporània de l'Àsia oriental.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Dissenyar, planificar i executar la labor acadèmica i els projectes de recerca de manera autònoma i en els terminis previstos, a partir de la familiaritat i el domini de les metodologies i tècniques pròpies de les disciplines humanístiques, sabent destriar i aplicar els mètodes més rellevants al treball empíric que es dugui a terme, i presentar els resultats de la recerca amb originalitat, coherència i claredat.
 • Produir textos escrits normativament correctes i formalment coherents, que segueixin les convencions estilístiques i bibliogràfiques més conegudes i acceptades.

Amunt

Mòdul didàctic 1 - Escriptures de la història

 1. El final d'una era
 2. L'Àsia oriental en la contemporaneïtat global
 3. L'escriptura de la història de l'Àsia oriental: discursos, problemàtiques i debats

Mòdul didàctic 2 - El segle XIX: temps de crisi, temps de canvi

 1. La gran crisi xinesa del segle XIX
 2. El final de l'imperi Qing
 3. Apogeu, crisi i caiguda del bakufu d'Edo
 4. Meiji Ishin, la refundació del Japó (1868-1889)

Mòdul didàctic 3 - La primera meitat del segle XX

 1. El naufragi d'una república a la Xina
 2. La guerra contra el Japó
 3. La consolidació d'una gran potència: el Japó, 1894-1930
 4. Autoritarisme i bel·licisme, 1930-1945

Mòdul didàctic 4 - De la postguerra mundial al segle XXI

 1. La Xina de Mao
 2. De la Xina de les reformes al segle XXI
 3. El Japó sota el domini nord-americà, 1945-1952
 4. Les dècades del miracle japonès, 1952-1973
 5. Estancament i redefinició al Japó, 1973-2000

Amunt

Amunt

Els mòduls de l'assignatura

L'assignatura Història de l'Àsia oriental consta de quatre mòduls didàctics que recullen els continguts centrals d'estudi per a la introducció a la història contemporània de l'Àsia oriental. Els mòduls didàctics han estat elaborats tenint en compte el conjunt del Pla d'estudis, amb l'objectiu de tenir la visió general de la història de tots dos països. Ara bé, per obtenir un coneixement ampli, multidisciplinari, integrador i fonamentat dels grans processos històrics que proposa cada Unitat Temàtica, es recomana que l'alumne completi la seva formació amb la lectura selectiva de la bibliografia bàsica, així com amb la consulta d'alguns articles i pàgines web especialitzades recomanades pel consultor, que li oferiran una imatge més ampliada d'un període tan complex com el que es tracta en aquesta assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt