Història de la Unió Europea Codi:  21.147    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura d'Història de la Unió Europea pretén apropar-se al procés d'integració europea des dels seus estadis inicials amb la creació de la CECA fins a la constitució de la UE. Es vol explicar l'evolució de la institució, les seves diverses fases d'expansió i la incorporació progressiva de nous membres així com l'entramat institucional que la configura. Finalment, s'analitza la crisi del model arran de la crisi econòmica, els problemes de cohesió interna i les dificultats per mantenir una presència global coherent.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les principals dinàmiques que han configurat el procés d'integració europea.
 • Conèixer les diverses fases d'ampliació del projecte europeu.
 • Comprendre els límits i les possibilitats actuals del projecte d'integració europea.
 • Analitzar l'entramat institucional de la UE i comprendre el seu mode de funcionament.
 • Comparar el procés d'integració europeu amb altres processos d'integració regional.
Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres
Competències específiques
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

Amunt

 • Els inicis de la integració europea (1950-1958) -  Economia i indústria
 • Els anys De Gaulle (1958-1969) - Integració europea i sobiranies estatals
 • El desenvolupament de les Comunitats Europees (1970-1992) - Institucions i democràcia 
 • L'era de Maastricht (1992-2008) - La Unió Europea i la mobilitat
 • Crisi econòmica, crisi de model (2008-2018) - Cohesió interna i presència global 

Amunt

Entrevista Fernando Guirao Audiovisual

Amunt

Recursos

 • Entrevista a Jacques Delors. EuroNews
 • Declaració de Robert Schuman, 9 de maig de 1950
 • Josep Fontana, "2. Las políticas de austeridad y la crisis europea", dins El futuro es un país extraño, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788493986353, pp. 59-73. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal i Ángel Duarte, "La paz simulada. Una historia de la guerra fría", dins Rebeliones en la prosperidad. Actitudes europeas ante la guerra fría en los años sesenta, Madrid, Alianza, ISBN 9788420648279, p. 229-240. Disponible a partir del 16/07/19
 • Fernando Guirao, "La crisis en la Unión Europea y el supuesto liderazgo alemán", dins Ayer. Revista de Historia, vol. 93, 2014, ISSN 11342277, p 253-266. Disponible a partir del 16/07/19
 • Història del Mercat Únic Europeu Disponible a partir del 16/07/19
 • Building European Unity, Casa de la Història
 • La Europa de Jacques Delors. Parlament Europeu
 • Una evolució històrica. Parlament Europeu
 • Francisco Veiga, "Capítulo 27. Crisis de credibilidad. Implosión final del Nuevo Orden internacional, 2006-2008", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría, 1990-2008, Madrid, Alianza, ISBN 9788420682648, p. 453-472. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, "Final de época. La crisis de Ucrania como síntoma, 2013-2014", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la postguerra, Madrid, Alianza, ISBN 9788420699288, p. 523-542. Disponible a partir del 16/07/19
 • Jean Monnet, "La conferencia del Plan Schuman", dins Jean Monnet, Memorias, Madrid, Encuentro Ediciones, ISBN 9788499200675, p. 358-376. Disponible a partir del 16/07/19
 • Yves Mény, "The European Parliament Reaffirms its Legitimacy", dins Yves Mény, Building Parliament: 50 years of European Parliament History. 1958-2008, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009, ISBN 9789282323687, p. 33-40. Disponible a partir del 16/07/19
 • The European Debt Crisis Visualized. Bloomberg Disponible a partir del 16/07/19
 • Las instituciones de la Unión Europea. Comisión Europea en España
 • "De charlas distendidas a decisiones fundamentales". Consell Europeu
 • Josep Fontana, "El nuevo mapa europeo (i altres)", dins Josep Fontana, Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788494100871, p. 51-84. Disponible a partir del 16/07/19

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt