Pensament i història de la geografia Codi:  21.150    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Pensament i Història de la Geografia és una assignatura pensada per a estudiants en els darrers anys del Grau de Geografia, Història i Art, amb especial interès per la combinació entre les àrees de Geografia i Història.

El curs està concebut de tal manera que s'assoleixi una bona panoràmica sobre el pensament geogràfic en el seu context més ampli, format per les grans correns d'idees des del segles XIX i fins l'actualitat. La pretensió és molt àmplia però s'han escollit unes lectures i s'han elaboran uns materials amb la finalitat d'enriquir la visió dels estudiants sobre, no només la disciplina geogràfica, sino del conjunt de les ciències socials.

Amunt

Objectius

 • Conèixer la història de la disciplina, els seus conceptes i fonaments teòrics bàsics.
 • Entendre el marc científic general en el qual s'han realitzat les principals aportacions en Geografia.
 • Que l'estudiant sigui capaç d'avaluar les principals aportacions de cadascuna de les grans etapes d'evolució del pensament geogràfic.

Competències Competències bàsiques i generals

 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents en Geografia.

Competències transversals

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit.

Competències específiques

 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.

Amunt

 1. El marc científic i metodològic general
 2. Els orígens de la Geografia contemporània
 3. Positivisme i Historicisme en Geografia
 4. El pensament geogràfic a la segona meitat del segle XX
 5. La Geografia i la postmodernitat
 6. Cap a una visió de conjunt del panorama geogràfic

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt