Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic Codi:  M3.706    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és una introducció a les creences i a les pràctiques religioses egípcies en el seu context històric i cultural. Es fa èmfasi a la interacció entre política i religió a l'antic Egipte. Per això, un dels temes centrals de la matèria és l'estudi de la reialesa egípcia en els seus aspectes sagrats i com a eix vertebrador de la cultura. S'analitzaran, a més, el món funerari (creences i arqueologia funeràries), el culte (temples i festivitats religioses), el panteó i la concepció de la divinitat, les creences cosmogòniques i cosmològiques i la pietat personal, sempre des d'una perspectiva social, històrico-religiosa i cultural.

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa de primer semestre.

Amunt

Professorat d'educació secundària i universitària, professionals de l'arqueologia, el turisme, la gestió cultural i del patrimoni, museística i documentació.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Analitzar críticament les fonts textuals (en traducció), iconogràfiques i materials relacionades amb la religiositat i l'espiritualitat de l'antic Egipte.

- Aplicar els enfocaments epistemològics i els mètodes d'anàlisi propis de l'estudi de la religiositat egípcia segons les últimes corrents teòriques.

- Valorar en el seu context històric, social i cultural les realitzacions de l'espiritualitat egípcia, tant metafísiques (creences, ideologies) com processuals (rituals) com tangibles (literàries, plàstiques i materials).

Amunt

- Discurs "mític" versus discurs "lògic", o sistema ontològic de l'objecte d'estudi versus sistema ontològic del subjecte que analitza, com a base epistemològica i metodològica per a una aproximació a la religiositat egípcia.

- Concepcions sobre la divinitat a l'antic Egipte. El panteó egipci. L'episodi "monoteista" i el seu significat en la historia cultural i espiritual de la humanitat.

- "Política" i "religió" a l'antic Egipte: la monarquia faraònica i la doctrina de la reialesa com a eix de la dinàmica social i cultural.

- De l'esfera oficial (el ritual regi i el culte als temples) a l'esfera privada (la pietat personal).

- "Antropologia" a l'antic Egipte: l'individu i els seus "components".

- El món funerari com a expressió de la ideologia estatal i privada a l'antic Egipte.

- Textos i iconografia religiosos a l'antic Egipte.

- Els espais rituals a l'antic Egipte: els temples i el seu simbolisme.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt