Desenv. front-end avançat Codi:  M4.256    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En el màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, aquesta assignatura ha de cursar-se després d'haver realitzat l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

Aquest curs forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per a aquest curs és imprescindible tenir coneixements d'Angular, estudiat en l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

És imprescindible haver superat l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són els següents:

1. Programació Reactiva: Forms
2. Programació Reactiva usant RxJS + Patron Redux (NgRx)
3. Maquetació: Angular Material
4. Proves
5. Progressive Web Apps (PWA)
6. Angular Universal (SEU)
7.  Desplegant una aplicació frontend
8. Refactoring

Amunt

Aquesta assignatura treballa de manera conjunta la part teòrica i pràctica. El fil conductor de l'assignatura són les 8 Proves d'Avaluació Contínua (PAC). Cada PAC conté, a més dels enunciats del que l'estudiant ha de lliurar, una guia que explica la teoria necessària per dur a terme la PAC i/o enllaços a recursos que ajuden a la seva comprensió.

L'assignatura està formada per 8 Proves d'Avaluació Contínua (PACs) que serveixen per controlar, tant per part del professor col·laborador com pel mateix estudiant, el progrés en l'assignatura. L'avaluació d'aquestes 8 PACs donen com resultat la nota final d'Avaluació Contínua (AC) que alhora es correspon amb la nota final de l'assignatura.

Les PACs seran publicades a l'aula segons les dates previsats al calendari (veure l'apartat "Dates clau" d'aquest Pla Docent).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada (AC) està composa de 8 Proves d'Avaluació Continuada (PACs), que es realitzaran al llarg del semestre.

La nota final d'AC (i de l'assignatura) serà la mitjana ponderada de les 8 PACs, tenint en compte que una PAC no lliurada es comptabilitzarà com una D = 0.

Per obtenir una qualificació final d'AC cal lliurar, com a mínim, el 50% de les PACs. En cas contrari, la qualificació de l'AC (i de l'assignatura) serà No Presentat (N).

A més, en la nota final d'AC es valorarà també la participació de l'estudiant al fòrum de l'aula.

Les dates de publicació d'enunciats i de lliurament de les PAC les podeu trobar a l'apartat de 'Planificació' d'aquest pla docent.

És important tenir clar que el seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades (PACs) de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D (=0). En concret, en cas d'extrema similitud entre algun exercici d'alguna PAC de dos o més estudiants que desacrediti el fet d'haver-la realitzat individualment, la nota final d'AC serà un 0 per tots ells.

D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

La ponderació de les diferents PACs és la següent:

TEMA PONDERACIÓ
1. Programació Reactiva: Forms 15%
2. Programació Reactiva usant RxJS + Patron Redux (NgRx) 20%
3. Maquetació: Angular Material 15%
4. Proves 15%
5. Progressive Web Apps (PWA) 7.5%
6. Angular Universal (SEU) 7.5%
7.  Desplegant una aplicació frontend 7.5%
8. Refactoring: Lliurament final 12.5%

La PAC 8 consisteix en la refactorització de l'aplicació completa. Al llarg de l'assignatura s'aniran realitzant lliuraments de les diferents PACs d'un projecte de gran abast el qual pot ser modificat al llarg de l'assignatura en el procés de refactorització, sobretot després del tema 4 - Proves. 

És a dir, que es podran realitzar modificacions del codi lliurat en les PACs, el qual serà tingut en compte en el Tema 8, en el qual es tindrà en compte el projecte finalitzat.

Amunt

Per a cadascuna de les activitats d'avaluació del curs (PACs), el professor docent col·laborador donarà un feedback personalitzat a cada estudiant.

Amunt

Per a cadascuna de les activitats d'avaluació del curs (PACs), el professor docent col·laborador donarà un feedback personalitzat a cada estudiant.

Amunt