Treball final de Màster Codi:  M4.259    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la titulació i que requereixi posar-los en pràctica conjuntament en un projecte concret. Normalment el TFM és un treball eminentment pràctic i vinculat a l'exercici professional de la informàtica, encara que, i sense necessitat que hagi de ser un treball d'investigació, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional.

Amunt

Com es comenta a l'apartat anterior, el TFM és una assignatura que sintetitza els coneixements adquirits en la resta d'assignatures de la titulació. Per tant, és una assignatura molt important per que l'estudiant mostra la seva capacitat per a resoldre problemes combinant coneixements de les diferents matèries treballades al llarg del màster.

Amunt

Els camps professionals en el que es projecta l'àrea de desenvolupament d'aplicacions web són, depenent de la tipologia concreta del projecte:

 • Enginyer/a de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, usabilitat i satisfacció dels usuaris. Les aplicacions desenvolupades poden ser de qualsevol tipus, però principalment es farà un èmfasis especial en aplicacions web.
 • Arquitecte/a de sistemes, dissenyant aplicacions web, o que treballin en xarxa, de manera distribuïda; o avaluant el rendiment de xarxes informàtiques.
 • Consultor/a de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a Internet o la gestió de la seguretat informàtica en xarxa.

Amunt

Depenent del projecte concret, l'estudiant haurà de dominar de manera fluida la programació web, alternatives de publicació i distribució web, seguretat a la xarxa, interacció i usabilitat, i qualsevol tema relacionat amb el desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

Amunt

Per a la correcta superació de l'assignatura s'aconsella a l'estudiant haver cursat les assignatures del màster Enginyeria de la usabilitat, Plataformes de publicació i distribució i Sistemes de gestió de seguretat de la informació. També és aconsellable haver superat l'assignatura Gestió avançada de projectes TIC. La gestió de projectes aprofundeix en dues àrees de coneixement indispensables per a completar el TFM amb garantia d'èxit i qualitat. Una primera és la de planificació d'un projecte d'una certa envergadura i la segona es relaciona amb la documentació que s'ha d'anar creant al llarg del desenvolupament del projecte. Aquests coneixements s'exigeixen i avaluen en el TFM ja que l'estudiant ha de presentar una planificació inicial del treball i, a la conclusió d'aquest, el resultat, en una memòria final.

Com la resta de les assignatures de la titulació, és una assignatura semestral que cal matricular i superar en un semestre, tot i que la càrrega de feina és el doble (12 ECTS). En cas de no superació, s'haurà de tornar a matricular en un semestre posterior.

Amunt

El TFM té com a objectiu, per una part consolidar el coneixement de l'estudiant, relacionat amb el desenvolupament web en particular i, per l'altra, mostrar que ha assolit una maduresa suficient en relació a l'enginyeria informàtica en general. Aquest objectiu es resumeix en un conjunt de competències generals del TFM i de competències específiques de l'àrea de desenvolupament web.

Les competències generals que es treballen al TFM són les següents:

 • Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer/a en Informàtica.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

A més, les competències específiques de l'àrea de desenvolupament web, i que dependran de cada projecte en particular, són:

 • Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

És possible que, per a alguns projectes concrets, sigui necessari treballar altres competències addicionals que s'indicaran a l'estudiant en l'etapa inicial del treball.

Amunt

El contingut del Treball Final de Màster dependrà de cada treball concret. El tema del treball, i, per tant, el contingut final, s'acordarà entre l'estudiant i el consultor-professor a l'inici de curs. El resultat d'aquesta negociació s'inclourà com a resultat de la primera PAC.

Com a orientació general, els treballs finals en aquesta area han de permetre l'estudiant aplicar conceptes avançats de tecnologies i metodologies frontera en l'àmbit del desenvolupament web.

Amunt

L'element clau del funcionament del TFM és el pla de treball. Aquest descriurà de forma clara: el problema que pretén resoldre el projecte, el treball concret que es portarà a terme i la seva descomposició en tasques i fites temporals. L'objectiu principal de la confecció del pla de treball és aconseguir que l'estudiant planifiqui i estructuri correctament el seu projecte. Per aquest motiu, la seva realització es durà a terme durant els primers dies del semestre. La realització d'aquest pla de treball es farà de forma conjunta amb el consultor-professor, que és la persona que ha de conèixer la temàtica del TFM i pot assessorar l'estudiant en la correcta realització d'aquest pla de treball. Aquest, a més, conformarà la primera prova d'avaluació continuada (PAC1) de l'assignatura.

A partir de la realització del pla de treball, l'estudiant ja té una formulació específica de les tasques a realitzar i la seva temporalització al llarg del semestre i, per tant, pot iniciar el treball pròpiament dit.

Com a la resta d'assignatures del pla d'estudis, el treball continuat al llarg del semestre és important per tal d'assolir els objectius fixats. Aquest treball continuat vindrà determinat per les fites temporals explicitades en el pla de treball. Per tal d'estimular el seguiment del pla de treball, es proposen dues proves d'avaluació continuada (PAC2 i PAC3) que poden representar fins a un terç de la nota final de l'assignatura. El contingut de cada una de les PAC vindrà fixat per la temporització de les tasques marcades en el pla de treball. Així doncs, el material a lliurar a cada PAC el fixaran l'estudiant i el consultor-professor un cop hagi quedat definit el pla de treball.

Un dels resultats comuns que s'espera s'obtingui en qualsevol TFM és la memòria del projecte. A diferència de les especificacions i aclariments que sovint acompanyen a les pràctiques que es realitzen en una assignatura, la memòria del TFM té una importància molt més rellevant i és una part fonamental de l'avaluació del TFM. La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFM i ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats (o deixar clar quins no s'han assolit i el per què). Des d'un punt de vista formal, la memòria ha de contenir aquella informació rellevant que permeti comprendre el problema plantejat en el TFM, la metodologia que s'ha emprat per la seva resolució i mostri la resolució del problema plantejat. Per a l'elaboració de la memòria, cal seguir les indicacions i la normativa disponibles a l'aula, així com aquelles indicacions específiques que afegeixi el vostre consultor-professor. La memòria, en cap cas, superarà el límit de 90 planes.

El producte resultant del TFM és, en la majoria dels casos, una altra peça clau de l'assignatura. Aquest producte resultant dependrà molt de la temàtica concreta i no tots els TFM es concreten en un producte, però normalment consistirà en programari generat per l'estudiant fruit d'un desenvolupament propi o d'una parametrització. Eventualment, pot ser que la temàtica del TFM no inclogui cap desenvolupament o parametrització de programari. En aquest cas, la memòria es converteix en la peça central del TFM, ja que és l'únic producte resultat del TFM. En el cas de l'àrea de desenvolupament web, és important que l'estudiant lliuri, de manera compacta, tot el desenvolupament que hagi fet, i un arxiu on expliqui com instal·lar-lo, accedir-hi, configurar-lo, o el que sigui apropiat en cada cas.

Finalment, i com a procés de síntesi del TFM, es demana a l'estudiant que realitzi una presentació virtual del seu treball. Aquesta presentació virtual es basarà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFM i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant. El vídeo de presentació s'haurà de lliurar a l'eina Present@.

En el cas que el Tribunal d'avaluació adreci preguntes a l'estudiant, ho farà al fòrum de l'aula amb còpia a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiant haurà de respondre a tots els remitents del missatge, amb còpia al fòrum de l'assignatura, en un termini màxim de 24 hores.

Finalment, és molt important destacar que en l'assignatura de TFM es fa un especial èmfasi i atenció en els aspectes formals de la comunicació escrita, i en especial de la memòria. Per això, és important que l'estudiant tingui especial cura amb aquests, ja que es tindran en consideració a l'hora d'avaluar el treball.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació final d'avaluació contínua es converteix en la qualificació final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC

Amunt

Fórmula per a obtenir la nota final de l'assignatura (FA): La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'AC.

Al finalitzar el projecte, haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta per al seu ús docent i de divulgació. Com a autors, en conservareu la propietat intel·lectual i podreu escollir la llicència en que es publicarà en obert, així com restringir la seva visibilitat només als membres de la comunitat UOC. Rebreu més informació sobre aquest procés al final del semestre a través del vostre consultor-professor.

Amunt

En aquesta assignatura, la interacció entre estudiant i consultor-professor és molt important. El segon farà un seguiment exhaustiu del desenvolupament del projecte per part de l'estudiant, vetllant per què aquest segueixi el pla que pactaran a la primera activitat.

Desprès de cada activitat avaluable, l'estudiant rebrà la nota i un comentari indicant-li la marxa del projecte, els problemes detectats, possibles millores, etc.

Amunt