Dret empresarial europeu Codi:  03.540    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
El dret empresarial europeu és una assignatura optativa de 4 crèdits que té per objectiu reforçar i ampliar els coneixements dels estudiants sobre la Unió Europea i, en especial, sobre les normes del dret de la UE que incideixen en el l'àmbit de l'empresa, una vegada cursada l'assignatura fonamental d'Introducció al dret de la Unió Europea.
 
L'enfocament de l'assignatura és jurídic, tot i que al mateix temps vol tenir una utilitat pràctica, per tal d'ajudar a l'estudiant a resoldre diferents tipus de qüestions jurídiques. D'aquesta manera, l'estudiant coneixerà quin és el marc de l'empresa amb relació al funcionament del mercat interior, sobretot des de la perspectiva de poder identificar els principals drets i les principals obligacions de les empreses que realitzen activitats econòmiques dins el mercat interior o que exporten i/o importen productes provinents de països de la Unió Europea.
 
El programa pretén cobrir els aspectes més rellevants del funcionament del mercat interior i les normes que regulen l' intercanvi dels factors de producció: mercaderies, persones, serveis i capitals. Al mateix temps,es farà una breu referència a les normes europees que regulen el dret de societats.
 

Amunt

Actualment, a tots els treballs d'àmbit jurídic (sector públic i privat) es pressuposa que el professional disposa d'un cert coneixement del dret de la UE que és la  base per poder comprendre la majoria de les normes que regeixen, especialment en les empreses. Per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la UE i del seu dret, existeixen diferents possibilitats com per exemple:  

-L'ingrés en l'estructura d'alguna de les institucions de la Unió o d'algun dels seus òrgans. Existeix principalment bé la via del funcionariat (concursos) o també la possibilitat de treballar-hi per un període determinat a través de contractes temporals (els perfils acostumen a ser específics). La informació i els formularis es troben a les Webs de les institucions i òrgans de la UE i també es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Cal tenir en compte que tot el sector privat que gira al voltant de l'empresa demanda professionals que disposin de coneixements sobre el dret comunitari que afecta l'empresa i per això és indispensable conèixer els principis i les normes que regeixen el funcionament de l'empresa en el mercat interior. De tota manera, no es pot abordar en aquesta assignatura les particularitats dels diferents sectors econòmics, sinó solament el marc general que ha de permetre poder adquirir posteriorment uns coneixements específics sectorials. 

-Igualment les administracions autonòmiques, locals i centrals estan cada cop més interessades en persones que disposin de coneixements especialitzats en l'àmbit de la UE. En les oposicions a aquestes administracions cada vegada hi ha més exigències vinculades al funcionament de la Unió Europea.

Amunt

És recomanable  haver superat l'assignatura obligatòria  "Introducció al Dret de la Unió Europea" que és la que proporciona els coneixements generals i institucionals bàsics per poder comprendre la present assignatura optativa i, molt especialment, cal tenir en compte que es pressuposa el coneixement de les característiques de l'ordenament de la UE (tipus de normes i jurisprudència del TJUE i del TG).

Amunt

És recomanable haver superat Introducció al dret de la Unió Europea.

Amunt

De manera general, amb l'estudi d'aquesta assignatura es pretenen assolir  els següents objectius:

1. Entendre la progressivitat de la creació del mercat interior europeu.  

2. Comprendre la lògica del funcionament del mercat interior europeu.
3. Assimilar i entendre els principis bàsics que regeixen les llibertats econòmiques de la Unió.
4. Adquirir unes nocions molt bàsiques sobre el dret societari de la UE.

Aquesta assignatura pretén oferir aquells coneixements teòrico-pràctics que són necessaris per comprendre el marc supranacional europeu en el qual es mou l'accés i l'exercici de les activitats econòmiques. Cal no oblidar que els principals resultats del procés d'integració europea els hem de situar actualment en l'àmbit de la integració econòmica, havent recentment culminat el procés d'implementació d'una moneda única (EURO) per una majoria d'Estats membres de la UE.

La moneda única és una conseqüència del mercat interior. Per això resulta essencial comprendre els principis i els conceptes que pretenen afavorir una millor assignació de recursos dins el territori de la UE, mitjançant l'eliminació dels diferents obstacles a la lliure circulació dels factors de producció (mercaderies, persones, serveis i capitals), mitjançant la preservació de la lliure competència en el mercat interior i mitjançant l'establiment de normes comunes o harmonitzades per a les empreses.


Competències:

Epecífifiques:

  1. Cercar, obtenir i utilitzar les fonts jurídiques (legals, jursiprudencials i doctrinals).
  2. Indentificar els principis juridics i les institucions jurídiques del dret de la UE.
  3. Interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utitlitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
  4. Aplicar els principis de dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
  5. Desenvolupar un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.
  6. Analitzar críticament l'ordenament jurídic.

Transversals:

  1. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
  2. Ser capaç d'aprendre amb autonomia i d'adaptar-se a noves situacions.

 

Amunt

Descripció i relació de continguts.

Les tres unitats del curs pretenen mostrar una visió pràctica de l'ordenament jurídic de la UE amb relació als principals temes que afecten les empreses. Amb aquesta finalitat les tres unitats conformen quatre aspectes diferents, però interrelacionats, de les normes de la Unió que afecten les empreses.

Índex de continguts.

Introducció: Les llibertats econòmiques de la UE i el mercat interior europeu

Unitat 1: Mòdul 1  La lliure circulació de mercaderies


1. Concepte de mercaderia
2. Unió duanera
3. Prohibició de tributs interns discriminatoris i prohibició d'exaccions d'efecte equivalent
4. Prohibició de les restriccions quantitatives i de les mesures d'efecte equivalent
5. Adequació dels monopolis de caràcter comercial
6. Altres mesures destinades a facilitar la LCM 


Unitat 2: Mòdul 2. La lliure circulació de treballadors


1. La lliure circulació de treballadors

2. Concepte
3. Àmbit d'aplicació personal
4. Àmbit d'aplicació material
5. Contingut
6. Excepcions i limitacions

Unitat 3: Módul 3. La lliure prestació de serveis, el dret d'establiment i la lliure circulació de capitals

1. El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis
2. Altres instruments per a eliminar obstacles al dret d'establiment i a la lliure prestació de serveis
3. Excepcions i limitacions
4. La lliure circulació de capitalsEls continguts d'aquestes unitats peretenen respondre a les següents qüestions:
Què és el mercat interior i quins principis regeixen el seu funcionament?
Què és la lliure circulació de mercaderies i quin és el seu règim jurídic?
Quines són les excepcions i limitacions aplicables a la lliure circulació de mercaderies?  
Quin és el grau de compliment de la lliure circulació de mercaderies?
Quines diferències hi ha entre el règim general de la lliure circulació de persones i el règim específic de la lliure circulació de treballadors?
Quines són les normes bàsiques de la UE que regulen la lliure circulació de treballadors?
Com funciona la lliure circulació de treballadors, a partir de les normes del TFUE i de la jurisprudència del TJUE?
Quin és el  grau de compliment de la lliure circulació de treballadors?
Quines diferències hi ha entre el règim general de la lliure circulació de persones i el règim específic de la lliure circulació de serveis?
Quines són les normes bàsiques de la UE que regulen la lliure prestació de serveis i el dret d'establiment?
Quina és la diferència entre la lliure prestació de serveis i el dret d'establiment?
Com  funcionen  la lliure prestació de serveis i el dret d'establiment, a partir de les normes del TFUE i de la jurisprudència del TJUE?
Quines són  les excepcions i limitacions aplicables a la lliure prestació de serveis i al dret d'establiment?
Quin és el règim jurídic bàsic europeu en matèria de dret de societats?
Quines són les principals formes societàries europees?
Quin és el grau de compliment de la lliure circulació de serveis i del dret d'establiment?
Quina és la relació entre la lliure circulació de capitals i la consecució del mercat interior?

 

 

 

Amunt

Amunt

El material didàctic s'ha elaborat amb l'objectiu d'abordar una part del dret material de la UE, però tenint en compte que és un dret molt viu i subjecte permanentment a la necessitat d'adaptar el seu funcionament a les necessitats internes i externes de la Unió Europea.

Es dóna molta importància a la comprensió dels principals conceptes i s'espera que l'estudiant adquireixi l'habilitat per poder resoldre determinats casos pràctics basant-se en la jurisprudència del TJUE.

Els materials didàctics incorporen les explicacions bàsiques que han de guiar l'aprenentatge de l'estudiant. L'enfocament que es dóna en aquests materials és general i cal treballar-los conjuntament amb les disposicions dels Tractats (a les quals es fa referència en els diferents mòduls), amb les disposicions jurídiques penjades a la web de l'assignatura i amb la principal jurisprudència del TJUE, a la qual es fa referència en els materials  i que és imprescindible llegir i comprendre.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt