Teleinterpretació B-A (anglès-català) Codi:  21.580    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’estudiant obtindrà una visió general de l’estat de la qüestió de la interpretació remota (telefònica i per videoconferència), així com de les innovacions en tecnologies de suport a la interpretació. També es reflexionarà sobre els canvis que la interpretació a distància ha comportat tant per al professional, com per a l’usuari. La part pràctica de l’assignatura consistirà en simulacions de diverses situacions d’interpretació remota.

Amunt

Cal haver superat Interpretació i Comunicació Interlingüística II.Amunt

Familiaritzar-se amb els aspectes principals de la interpretació remota: orígens, evolució, perspectives de futur.

Conèixer les especificitats i aplicacions de la interpretació telefònica.

Conèixer les especificitats i aplicacions de la interpretació per videoconferència.

Reflexionar sobre la pràctica professional de l'intèrpret remot: aspectes ètics, laborals, comercials i tècnics.

Conèixer les innovacions en tecnologies de suport a la interpretació.

Ser capaç de realitzar una interpretació d’enllaç en els àmbits més comuns d’aquesta modalitat: serveis públics i empresa.

Dominar la fraseologia i la terminologia dels àmbits de treball.

Amunt

Interpretació remota: història i estat de la qüestió.

Interpretació telefònica.

Interpretació per videoconferència.

Interpretació i tecnologia: ètica, eines de suport a l’intèrpret.

Higiene de la veu.

Pràctica d’interpretació d’enllaç en els àmbits més comuns d’aquesta modalitat: serveis públics i empresa.

Amunt

Teleinterpretació PDF

Amunt

Mòduls teòrics creats pel professorat.

Material audiovisual.

Enllaços a articles especialitzats.

Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.

Tots els mòduls disposen a més d'un apartat amb bibliografia recomanada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt