El món medieval Codi:  21.802    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura, que és obligatòria del Grau d'Humanitats, està pensada no exclussivament per a futurs historiadors, sinó per a qualsevol estudiant d'humanitats que vulgui conèixer de prop els principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals del període medieval.

El punt de partida és la reflexió crítica sobre els conceptes o etiquetes historiogràfiques de "edat mitjana" o "medieval", l'ús dels quals s'ha estès i consolidat en l'actualitat -mercats medieval, pel·lícules, etc.- però amb unes característiques estereotipades que sovint no coincideixen amb la realitat que els historiadors estudien a partir de fonts primàries dels segles medievals.

Per aquest motiu, proposem diverses activitats en què s'haurà de combinar l'anàlisi d'una selecció de documents medievals amb la lectura de textos elaborats per historiadors sobre, d'una banda, el món rural de l'Europa medieval i, de l'altra, el diversificat món de les ciutats que van experimentar un fort creixement i una transformació interna a partir de l'any 1000.

Per concloure, realitzarem unes mirades a fora del món més conegut de l'edat mitjana occidental, cap a l'Europa oriental ortodoxa, cap al sud de la Mediterrània de religió musulmana i més enllà.

Segons els semestres, les activitats concretes proposades s'alternaran.

L'assignatura se supera mitjançant el seguiment positiu de les diverses activitats d'Avaluació continuada (100 %). 

Amunt

El món medieval permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa occidental durant l'edat mitjana, així com a les visions d'aquest període -sovint interessades- que avui arriben al gran públic.

L'assignatura és obligatòria i bàsica del tram inicial del grau, com El món antic i El món clàssic (Llengua, Història, Art, Filosofia). D'acord amb la filosofia d'aquestes assignatures, s'incorporen aspectes diversos d'història, d'art i de cultura. Té continuïtat en El món modern i El món contemporani, ja obligatòries específiques de segon nivell.

Amunt

 • Docència
 • Escriptura
 • Comunicació cultural
 • Gestió cultural
 • Turisme
 • Arxius, museus i biblioteques

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta àrea d'estudi. En tot cas, es prendrà com a punt de partida els continguts relatius a l'edat mitjana de l'assignatura de Geografia i Història a l'educació secundària obligatòria.

El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta assignatura, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el propi estudiant, el seu tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final de semestre pot comportar la no superació de l'Avaluació Continuada. 

Amunt

Objectius

 1. Adquirir una mirada multidisciplinària davant la complexitat del món medieval
 2. Introduir l'empatia i integrar una mirada de gènere i no eurocèntrica en la interpretació del passat medieval
 3. Entendre el valor dels diferent tipus de fonts del passat i aprendre a detectar informació de les restes materials d'excavacions arqueològiques i de les monedes
 4. Conèixer la forma com es construeixen les etiquetes historiogràfiques i entendre les visions tòpiques i les mirades intencionades de cada època sobre el passat.
 5. Identificar els grups socials en l'anàlisi de documents històrics i valorar la importància del delme per al funcionament de la societat medieval
 6. Conèixer la societat urbana baixmedieval i relacionar el fenomen urbà amb el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna i valorar el desenvolupament urbà baixmedieval com a germen de les societats actuals

 

Competències

 

Competències bàsiques i generals

 1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 2. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 3. Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

 

Competències específiques

 1. Conèixer la pròpia tradició cultural
 2. Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària
 3. Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual
 4. Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

El curs s'estructura en cinc unitats temàtiques formades per diverses activitats i lectures: dues d'introductòries, sobre la imatge actual de l'edat mitjana i sobre les fonts documentals que ens n'informen, i tres més sobre diversos "móns" que coexistien a l'edat mitjana, el de les àrees rurals d'Occident, que ocupaven la majoria de la població, el de les ciutats, que van desenvolupar-se notablement a partir de l'any 1000, i el dels territoris i les cultures fora d'Europa occidental.

Activitat 1. Quina imatge tenim de l'edat mitjana?

Activitat 2. És veritat que els musulmans van conquerir la Hispània visigòtica?

Activitat 3. Quin és el fonament de la societat feudal?

Activitat 4. Els cinc sentits a les ciutats medievals

Activitat 5. Mirades des de l'alteritat: les Croades.

Amunt

El delme a l'Espanya medieval PDF

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt