Persones i organitzacions Codi:  78.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones amb les empreses i organitzacions en tant que treballadors, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és l'objecte del nostre estudi) i per això alguns autors la consideren la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors d'una organització.

Amunt

Persones i Organitzacions forma part de les assignatures bàsiques/obligatòries dels graus de l'àmbit d'Economia i Empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, i Màrqueting i Investigació de Mercats).

Un major desenvolupament de la temàtica de la Direcció i gestió dels recursos humans es pot trobar en assignatures com Gestió i desenvolupament de recursos humans, Habilitats directives i Gestió del Canvi. Per a una visió estratègica de la direcció de recursos humans, els estudiants del Grau en Relacions Laborals i Ocupació trobaran l'assignatura obligatòria Política i Direcció de Persones.

 

Amunt

La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels especialistes en aquesta àrea o dels directius de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones. A més, a qualsevol treballador/a li interessa conèixer els conceptes i les funcions bàsiques de la direcció de persones perquè li seran aplicats en la seva activitat laboral. Per tant, Persones i Organitzacions es projecta a tots els camps professionals.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprenguin els estudiants que vulguin especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana que els estudiants hagin superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Persones i Organitzacions, tot i que no és imprescindible. 

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura, així com els criteris d'acompliment associats a cada competència:

Competència

Criteris d'acompliment

Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable

 • Sintetitzar els conceptes, teories i models existents per analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.
 • Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.
 • Analitzar i avaluar casos concrets de dilemes ètics professionals, utilitzant els conceptes, teories i models adequats.
 • Proposar alternatives per resoldre un dilema ètic o de responsabilitat professional.

Capacitat per a negociar en un entorn professional

 • Identificar la situació de negociació i buscar la informació per comprendre les posicions de les dues parts.
 • Identificar les principals barreres per a una negociació eficaç i proposar alternatives per superar-les.
 • Definir l'estratègia a desenvolupar en la situació de negociació identificada, considerant la relació a llarg termini amb l'altra part.
 • Utilitzar els processos i les tècniques de negociació adequades per aconseguir els resultats desitjats.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura, així com els criteris d'acompliment associats a cada competència:

Competència

Criteris d'acompliment

Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial

 • Descriure qui són els agents i les institucions rellevants en les relacions laborals.
 • Interpretar la normativa laboral més bàsica de les relacions laborals.

 

Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

 • Descriure les característiques i funcions principals de l'àrea de recursos humans d'una empresa.
 • Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia àrea de recursos humans, i les eines necessàries per analitzar-la.
 • Valorar l'impacte de les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans a l'àrea de recursos humans de l'empresa o organització.

Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

 • Definir els resultats esperats de l'activitat de recursos humans, i els clients interns i/o externs.
 • Identificar les necessitats dels clients interns i/o externs de la funció de recursos humans.
 • Determinar objectius específics per satisfer les necessitats dels clients interns i/o externs de la funció de recursos humans.

 

D'altra banda, cada mòdul estableix uns objectius d'aprenentatge, que s'enumeren a continuació:

Mòdul

Objectius

Mòdul 1: La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa

1.1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

1.2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

1.3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

1.4. Presentar als estudiants algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

Mòdul 2: Comportament humà en l'organització

2.1. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats.

2.2. Presentar el concepte de motivació dels empleats i les teories principals.

2.3. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

2.4. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

2.5. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

Mòdul 3: Relacions laborals

3.1. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

3.2. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

3.3. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

3.4. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 


 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en tres mòduls, que es descriuen breument a continuació:

Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa.

Aquest mòdul s'inicia amb una descripció de l'evolució del paper que ha exercit el departament de recursos humans, així com el seu contingut i funcions. Seguidament, es proporciona una visió estratègica de la gestió de recursos humans amb l'objectiu de ressaltar la importància de la contribució de les persones a l'avantatge competitiu de les organitzacions. També s'exposen els principals condicionants dels processos de gestió dels recursos humans. Finalment, repassarem les diferents funcions de gestió de recursos humans, des de l'anàlisi de llocs de treball, passant per la incorporació de les persones a l'organització, la seva formació i desenvolupament, l'avaluació del seu rendiment, fins al sistema de retribució corresponent per el treball dut a terme.

Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització.

En aquesta assignatura hem cregut adient dedicar un mòdul a alguns aspectes importants del comportament organitzatiu. Els principals continguts que es treballen són: els valors i actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup en l'organització, i la cultura organitzacional.

 Mòdul didàctic 3: Relacions laborals.

En aquest mòdul, s'expliquen breument els antecedents històrics de les relacions laborals i els agents que intervenen en elles: el treballador i els seus representants, l'empresari i els seus representants i, finalment, l'Estat. Tanmateix, s'exposen els elements més importants de regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col.lectiva. Finalment, també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Amunt

Comportamiento ético y responsable: igualdad de oportunidades Audiovisual
Comportamiento ético y responsable: Conciliación vida personal y laboral Audiovisual
Medios alternativos de gestión del conflicto XML
El conflicto organizacional XML
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización XML
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización DAISY
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización EPUB 2.0
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización MOBIPOCKET
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización KARAOKE
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización HTML5
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización PDF
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa XML
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa DAISY
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa EPUB 2.0
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa MOBIPOCKET
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa KARAOKE
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa HTML5
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa PDF
Módulo 3: Relaciones laborales XML
Módulo 3: Relaciones laborales DAISY
Módulo 3: Relaciones laborales EPUB 2.0
Módulo 3: Relaciones laborales MOBIPOCKET
Módulo 3: Relaciones laborales KARAOKE
Módulo 3: Relaciones laborales HTML5
Módulo 3: Relaciones laborales PDF
¿Cómo conseguir colaboradores motivados y con oportunidades para aportar? Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'estudiant assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt