Introducció a l'empresa Codi:  M1.271    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per a continuació centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, de operacions i de màrqueting.


L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. 

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assigntura, així com els seus criteris de compliment són que els estudiants siguin capaços de:

 1. Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.                                                                                                       
 2. Emprendre i innovar                                                                                                     
 3. Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.                                                                                                  
 4. Desenvolupar eficientment les tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització                                                                                                
 5. Orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.                                                                                                
 6. Aplicar els coneixements teòrics i les eines de recerca dels mercats en la definició de solucions de negoci.                                                                                               
 7. Analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals. 

 Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'economia de l'empresa d'una manera solvent, actual i integrada en la nova societat i a l'economia del coneixement.
 • Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses. Posant especial èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, en l'estudi dels objectius de l'empresa, en els fonaments de la formulació d'estratègies i en els mètodes de desenvolupament empresarial i, finalment, en l'estructura organitzativa.
 • Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats de valor de l'empresa: recursos humans, finances, operacions i màrqueting.
 • Dominar els trets bàsics de la gestió del sistema d'operacions, màrqueting, financer i humà.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres mòduls següents: conceptes bàsics, direcció i organització, i àrees funcionals. 

Mòdul didàctic 1.  Conceptes bàsics

 1. La naturalesa de l'empresa
 1. Empresa i entorn

Mòdul didàctic 2. Direcció i organització

 1. La direcció
 1. Els objectius empresarials
 1. Estratègies empresarials
 1. Organització

Mòdul didàctic 3. Àrees funcionals

 1. La direcció dels recursos humans
 1. Les decisions de màrqueting
 1. La funció de producció
 1. Les decisions financeres

Amunt

L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 1. El balanç de situació Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 2. El compte de pèrdues i guanys Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 3. L'estat de fluxos de tresoreria Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics titulats, Introducció a l'empresa. En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt