Disseny del Treball de Fi de Grau Codi:  16.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de Treball Final de Grau. Es tracta d'un curs amb una aproximació eminentment pràctica, orientat a adquirir les competències necessàries per poder elaborar un Treball Final de Grau (TFG) de qualitat.


A l'assignatura es presenten els diferents formats i tipologies de treball que els estudiants poden desenvolupar i, de forma detallada, les característiques més importants del TFG. Es fa un repàs a l'estructura i metodologies més adequades per a cada temàtica o enfocament posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la bibliografia, les cites i les referències, donant indicacions per a distingir, avaluar i utilitzar dades o fonts d'informació, tant primàries com secundàries. Es tracten també les qüestions formals del treball, així com la presentació i defensa del mateix.


L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'estudiant elabori i desenvolupi una pre-proposta temàtica pròpia que inclogui, entre altres aspectes, l'estructura general del seu treball, objectius clars i ben justificats, el disseny d'un marc conceptual, a més d'una proposta de pla de treball a la qual pugui donar continuïtat a l'assignatura Treball Final de Grau.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es realitza en l'etapa final del desenvolupament del grau de Comunicació, i es constitueix com a assignatura preparatòria del Treball Final de Grau. El Disseny del Treball Final de Grau requereix l'aplicació de gran part de les competencies adquirides en les altres assignatures del grau, principalment aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.


Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau de Comunicació.


Amunt

Per a matricular l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Esta asignatura se vincula de manera directa al Trabajo Final de Grado. En efecto, constituye un paso previo y requisito imprescindible para matricular el TFG. Se constituye como un seminario de preparación que tiene como finalidad dar herramientas y asegurar competencias básicas de búsqueda, interpretación y aplicación de información especializada en el desarrollo de un proyecto de investigación o de un proyecto profesional.

Importante: Durante el semestre 2020-1, de manera excepcional, los estudiantes que necesiten realizar la asignatura Diseño del Trabajo Final de Grado de manera simultánea a la asignatura Trabajo Final de Grado para poder finalizar el grado en un último semestre, deberán solicitarlo expresamente y obtener la autorización de la Dirección Académica del grado. Se recomienda contactar con el Tutor UOC para ampliar información sobre esta situación excepcional.Amunt

En el marc de l'assignatura Disseny del Treball final de Grau, s'espera que l'estudiant aprengui a:


  • Identificar els possibles camps d'investigació en relació a les línies de professionalització del Grau.

  • Conèixer, repassar i valorar, a un nivell introductori, diferents criteris, conceptes i metodologies possibles d'aplicar en un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador.

  • Identificar els principals factors que intervenen en la planificació per al desenvolupament de projectes en base als temps d'execució i als recurs disponibles.

  • Aplicar habilitats necessàries per identificar fonts d'informació apropiades, analitzar i extreure coneixement de la literatura especialitzada en l'àmbit de la comunicació i utilitzar-les correctament.

  • Proposar l'estructura preliminar d'un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador, que després els estudiants hauran de desenvolupar en el seu Treball Final de Grau.

  • Presentar, argumentar i defensar els resultats de el pre-projecte d'investigació o de caràcter professionalitzador d'autoria pròpia.


Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències específiques:

  • CE1 Recerca, gestió i ús de la informació

  • CE3 Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

  • CE4 Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

  • CE5 Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

Amunt

La asignatura Diseño del Trabajo Final de Grado se estructura alrededor de 4 retos. Cada uno de estos retos está orientado a una fase específica de desarrollo de la propuesta de TFG. Concretamente:

Reto 1: La importancia de elegir. Campo, tipologías y tema del TFG
Reto 2: Fuentes y fundamentación del tema
Reto 3: La estructura del Trabajo Final de Grado
Reto 4: Presentación y defensa de la propuesta

Amunt

Art Toolkit Web

Amunt

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura és l'avaluació continuada. No es realitzen proves finals, i es requereix la superació de totes les pràctiques d'avaluació continuada.AC.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt