Probabilitat i estadística Codi:  22.407    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Probabilitat i Estadística està pensada com una matèria de formació bàsica per a l'estudiant. Té com a objectiu donar les eines essencials que es necessiten per analitzar bases de dades amb diferents tipus de variables i així poder donar resposta a les qüestions plantejades.


 Aquesta assignatura s'estructura en tres grans blocs:

 •  Estadística descriptiva
 •  Introducció a la probabilitat
 •  Inferència estadística 


Començarem el primer bloc reflexionant sobre com s'obtenen les dades i com podem descriure la població estudi a partir de les mostres obtingudes per això utilitzarem tant estadístics com gràfics. En el segon bloc s'introdueixen els conceptes bàsics de probabilitat així com les distribucions més conegudes i els resultats teòrics necessaris per a la següent part. Finalment, en l'últim bloc es treballen les principals tècniques d'inferència estadística: els intervals de confiança i els contrastos d'hipòtesis. Els contrastos de comparació més elementals donaran pas a l'estudi de la regressió lineal simple i multivariant. 


L'objectiu és que l'estudiant tingui clara l'aplicació dels conceptes i procediments plantejats. Per dur a terme les activitats del curs s'utilitzarà el software estadístic R que permetrà des del primer dia treballar amb bases de dades diverses.

Amunt

En ser una de les primeres assignatures que l'estudiant farà del grau de Ciència de dades aplicada, ha d'ajudar a l'estudiant/a en la seva formació científic-tècnica, aportant un llenguatge i metodologies propis de l'estadística. Proporciona instruments per a altres matèries més directament relacionades amb el món de la ciència de dades aplicada.

 

Amunt

Nivell de matemàtiques preuniversitari

Amunt

 • Reconèixer les tècniques de mostreig més importants.
 • Obtenir i escriure un resum estadístic  a partir d'un conjunt de dades (univariants i bivariants) mitjançant tècniques descriptives bàsiques (numèriques i gràfiques) per poder treure'n conclusions.
 • Conèixer els elements bàsics de teoria de la probabilitat.
 • Utilitzar el llenguatge estadístic bàsic.
 • Aplicar les principals eines de la inferència estadística de manera adequada: l'estimació puntual, test d'hipòtesis estadístiques i intervals de confiança.
 • Calcular regressions amb dades concretes i fer-les servir per fer prediccions.
 • Utilitzar programari estadístic (R) per descriure dades, realitzar contrastos i fer regressions.

Amunt

Hem organitzat l'assignatura d'acord amb el plantejament de 5 reptes emmarcats en 5 temes diferents. 

 • Tema 1: Tipus de mostreig i estadística descriptiva
 • Tema 2: Probabilitat: conceptes bàsics i variables aleatòries
 • Tema 3: Inferència estadística I. Estimació i intervals de confiança
 • Tema 4: Inferència estadística II: Contrast d'hipòtesis
 • Tema 5: Regressions

Amunt

1. Estadística descriptiva PDF
8. Contrast de dues mostres PDF
Contrast d'hipòtesis. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Regressió lineal simple. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
5. Teorema del límit central PDF
4_Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander PDF
Probabilidad. Selección de actividades resueltas PDF
Intervals de confiança. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
Estadística descriptiva. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
7. Contrast d'hipòtesis PDF
Intervalos de confianza. Selección de actividades resueltas PDF
Probabilitat. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
Contrast de dues mostres. Selecció d'activitats resoltes. Dades Web
9. Contrast de variàncies PDF
Teorema del límite central. Selección de actividades resueltas PDF
Variables aleatorias. Selección de actividades resueltas PDF
Estadística descriptiva. Selección de actividades resueltas PDF
Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades PDF
2. Mostreig PDF
12. L'anàlisi de la variància (ANOVA) PDF
3. Probabilitat i variables aleatòries PDF
Contraste de dos muestras. Selección de actividades resueltas PDF
1_L'entorn estadístic R PDF
2_Àlgebra lineal i càlcul amb R PDF
11. Regressió lineal múltiple PDF
3_Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R i R-Commander PDF
Regresión lineal simple. Selección de actividades resueltas PDF
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF
Muestreo. Selección de actividades resueltas PDF
Contraste de hipótesis. Selección de actividades resueltas PDF
10. Regressió lineal simple PDF
6. Intervals de confiança PDF
5_Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt