Fonaments de xarxes i arquitectures Codi:  22.422    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Fonaments de Xarxes i Arquitectures del grau de Ciència de Dades Aplicada pretén oferir a l'alumne una visió general de l'arquitectura de les xarxes d'ordinadors així com del paper específic d'aquestes en les diferents fases del cicle de vida de les dades: generació, transmissió, emmagatzematge i processament.

Els continguts teòrics dels reptes d'aquesta assignatura guien a l'alumne a través de les diferents capes del model de comunicació d'Internet (des de la codificació i transmissió dels bits fins a l'accés al medi, els protocols de xarxa i de transport, les aplicacions més comuns, i l'emmagatzematge de les dades en una plataforma de cloud computing) i mostraran la varietat d'opcions tecnològiques (medis de transmissió, estàndards de comunicació i protocols de xarxa) existents per a qualsevol aplicació basada en la ciència de dades.

Finalment, el conjunt d'activitats (PACs) proposades pretén consolidar i ampliar els coneixements adquirits mitjançant l'ús d'eines d'anàlisi i simulació de protocols i xarxes d'ordinadors així com amb la recerca i investigació d'algunes de les tecnologies emergents en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors aplicades a la ciència de dades, com les xarxes definides per programari o la virtualització.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca en el tercer semestre del grau de ciència de dades i és la primera de la matèria d'infraestructures tecnològiques. Es treballen les competències específiques associades als tipus de xarxes que existeixen, el seu funcionament i com s'enllacen amb el cicle de vida de les dades. Pretén per tant ser la base sobre fonaments de xarxes que servirà d'ajuda per assolir els objectius de les assignatures posteriors "Sistemes distribuïts", "Infraestructures de xarxes per Big Data" i "Seguretat de sistemes".

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza a través de la realització de 4 activitats:


ACTIVITAT 1: Quin és el paper de les xarxes de computadors en el cicle de vida de les dades?

ACTIVITAT 2: Les xarxes com a generadores de dades

ACTIVITAT 3: Les xarxes com a mitjà per obtenir dades

ACTIVITAT 4: Com podem utilitzar les xarxes per emmagatzemar, compartir i processar dades?


Les activitats tenen un component pràctic mitjançant l'ús del simulador Packet Tracer de Cisco, Wireshark i d'eines pròpies del sistema operatiu.

Amunt

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a les xarxes de computadors en el context del cicle de vida de les dades.

Els objectius específics són els següents:

 • Entendre la importància de les xarxes generadores de dades per alimentar aplicacions basades en la ciència de dades.
 • Identificar les diferents xarxes generadores de dades i enumerar-ne les principals característiques.
 • Conèixer i diferenciar els elements de xarxa, les funcions i els protocols associats a les capes del model OSI.
 • Reconèixer els principals paràmetres de configuració dels dispositius intermedis (switch, router) i finals (PC) d'una xarxa de computadors.
 • Ser capaç de connectar una xarxa generadora de dades a Internet fent ús del protocol IP.
 • Ser capaç de dissenyar una xarxa de computadors amb un simulador, configurar els dispositius intermedis (switch, router) i finals (PC), i validar el seu funcionament.
 • Entendre la importància de les xarxes com a eina per obtenir dades.
 • Conèixer les principals aplicacions.
 • Aconseguir analitzar un flux de dades i trobar els elements estudiats en l'assignatura.
 • Dominar l'ús d'una eina per analitzar protocols.
 • Comprendre les problemàtiques relacionades amb l'emmagatzematge de les dades.
 • Entendre els problemes d'implementació d'un cloud.
 • Conèixer els diferents serveis que el cloud pot oferir.
 • Saber identificar avantatges i desavantatges del cloud computing.
 • Entendre com el cloud es relaciona amb el futur de les xarxes de comunicacions.
 • Aprendre a llegir textos tècnics i científics per entendre com es definiran les xarxes de futura generació.
 • Desenvolupar competències transversals com la capacitat de redactar i comunicar de forma entenedora els coneixements adquirits a través d'una investigació proactiva sobre temàtiques innovadores en el context de l'assignatura.

Competències

Dins de les memòries de Grau aprovades pel Consejo de Universidades, les competències específiques requerides són les següents:

 • Que els/les estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.

Amunt

El paper de les xarxes de computadors en el cicle de vida de les dades

 • Introducció
 • Tipus de xarxes
 • Arquitectura de protocols
 • Models de referència OSI i TCP/IP
 • Definicions i conceptes bàsics


Les xarxes de computadores com a generadores de dades

 • Introducció
 • El nivell físic
 • El nivell d'accés al medi
 • El nivell de xarxa
 • Tecnologies sense fils i generació de dadesLes xarxes de computadores com a mitjà per obtenir dades

 • Introducció
 • Arquitectura de xarxes de dades
 • El nivell de transport
 • El nivell d'aplicació
 • Obtenció de dades de xarxes externes


Emmagatzemar, processar i compartir dades usant les xarxes de computadors

 • Què és el cloud computing?
 • Cloud computing i les xarxes de computadors
 • Serveis i implementacions del cloud computing

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
El paper de les xarxes de computadors en el cicle de vida de les dades PDF
Les xarxes de computadors com a generadores de dades PDF
Emmagatzemar, compartir i processar dades mitjançant les xarxes de computadors PDF
Les xarxes com a mitjà per a obtenir dades PDF

Amunt

Manual de Cisco Packet Tracer i Wireshark.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt