Alemany B2.1 Codi:  00.160    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Alemany B2.1 és un curs que cobreix la primera part del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, per tant, el curs està especialment indicat per a persones que hagin superat el curs B1.2 o que hagin assolit, d'una manera general, les competències corresponents al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que pots consultar aquí.

El nivell B2 en la seva totalitat reflecteix la capacitat de l'estudiant de comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també d'una targeta de so instal·lada al seu ordinador, per poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com per exemple navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

La pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant, s'espera que els estudiants aprofitin els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (a LANGblog, l'audioblog de l'aula) i síncrones (en SKYPE).

Per poder avaluar la competència oral dels estudiants, és obligatori l'ús de les eines de comunicació Langblog, Tandem i/o Skype.

Per tal de ser avaluat, és obligatori publicar els vídeos dins dels espais indicats de l'aula virtual.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo (Langblog, Tandem i/o Skype), els estudiants hauran de publicar gravacions on mostrin clarament el rostre complet mentre parlen.

Amunt

El nivell B2 del Marc Europeu Comú reflecteix un nivell competencial que permet comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

En completar el curs B2.1 i el nivell següent B2.2, l'estudiant serà, per tant, un usuari de la llengua que:

  • compren les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes,
  • compren el contingut principal de discussions tècniques en el camp de la seva especialització professional,
  • s'expressa amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors,
  • produeix textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes
  • expressa un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant dels àmbits privat i públic, cubrint temes d'interès com els prejudicis davant el desconegut, les diferents cultures gastronòmiques, el medi ambient, la societat i la convivència, burocràcia i administració, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs d'Alemany B2.1.

 

Thema 1: Ganz anders - ganz ähnlich

In dieser Einheit werden Sie mit soziokulturellen Inhalten konfrontiert, die Ihnen helfen, die deutsche Sprache nicht nur formell korrekt, sondern auch kulturell angemessen zu benutzen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Vorurteile und Stereotypen identifizieren
- Ihre Meinung über Vorurteile und Stereotypen ausdrücken
- Zwischen formeller und informeller Sprache in Briefen unterscheiden
- Aussagen wiedergeben
- Ratschläge erteilen


Thema 2: Essen ist fertig!

Kulturelle Eigenheiten manifestieren sich auch in der Gastronomie, den Essgewohnheiten und den Tischsitten. In dieser Einheit lernen Sie die Deutsche Sprache durch das Prisma typischer deutscher Lebensmittel, Mahlzeiten und Gewohnheiten rund ums Essen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ihrer eigenen und der deutschen Esskultur identifizieren und beschreiben
- Typische Wörter und Ausdrücke im Kontext Essen und Mahlzeiten verstehen und gezielt benutzen
- Abtönungspartikel korrekt einsetzen
- Aus Verben und Substantiven zusammengesetzte Wörter bilden
- Redewendungen verstehen und benutzen
- Ihre Meinung zu Phänomenen wie Bio-Essen oder Lebensmitteldiskountern ausdrücken

 

Thema 3: Ich, umweltfreundlich

Im Kontext Umweltschutz und Ökologie lernen Sie in dieser Einheit, wie Sie im schriftlichen und mündlichen Ausdruck durch den Einsatz komplexer Nomen-Verb-Verbindungen Ihren Stil variieren können. Sie geben Ratschläge zu umweltfreundlichem Verhalten und lernen Umweltinitiativen kennen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Texte zum Themenkomplex Umwelt- und Naturschutz verstehen und sich darüber austauschen
- Ratschläge und Aufforderungen zu umweltfreundlichem Verhalten äußern (sollen im Konjunktiv-II; Imperativ)
- Erstaunen und Befremden über das Verhalten von Personen ausdrücken
- Bedingungen ausdrücken (Konjunktiv-II)
- Vor- und Nachteile erklären und diskutieren

 

Thema 4: Plakate ankleben verboten

In dieser Einheit lernen Sie Regeln, Vorschriften, Pflichten und Verbote kennen. Gesetzes- und Regeltexte haben eine besondere Sprache, die Sie hier, auch am Beispiel Straßenverkehr, besser kennen lernen.
Sie lernen, wie man Regeln und Vorschriften klar ausdrücken und auch, wie man seine Meinung dazu äußern kann.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Regeltexte und Vorschriften verstehen und kommentieren
- Pflichten, Vorschriften und Konventionen beschreiben und vermitteln die eigene Meinung ausdrücken und vertreten
- Entschuldigungen und Ausreden formulieren und sich verteidigen
- Gesten verstehen und versprachlichen

 

Thema 5: Alle Wege führen zum Amt

In dieser Einheit lernen Sie wichtiges Vokabular und Redemittel kennen, die Ihnen beim Kontakt mit deutschen Ämtern und der deutschen Bürokratie helfen können. Sie werden verschiedene Ämter und ihre Funktion kennen lernen. Dazu werden grammatische Aspekte, wie Präpositionen, der Konjunktiv-II und die konzessiven Nebensätze wiederholt.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Deutsche Ämter und ihre Funktionen und Kompetenzen identifizieren
- Sich in einem Einwohnermeldeamt anmelden
- Über Probleme auf Ämtern sprechen
- Einen Beschwerdebrief schreiben
- Elemente gesprochener Sprache verstehen und benutzen

 

 

Amunt

Material Suport
Grammatik Web
Taller de pronunciació - Alemany Web
Taller de pronunciación - Alemán Web
Essen ist fertig (CAT) Web
Ich, umweltfreundlich (CAT) Web
Alle Wege führen zum Amt (CAT) Web
Plakate ankleben verboten! (CAT) Web
Ganz anders - ganz ähnlich (CAT) Web
Ich, umweltfreundlich Web
Plakate ankleben verboten! Web
Alle Wege führen zum Amt Web
Ganz anders - ganz ähnlich Web
Essen ist fertig Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí es penjarà la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les activitats d'avaluació continuada (ACs).

Fòrum

Al fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és, per tant, un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit, és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Wikispaces

Wikispaces és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta d'un Wiki, una pàgina Web que es pot omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats AC inclouen tasques en Wikispaces.

LANGblog

Es tracta de l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició escoltant les intervencions altres companys i gravant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC. 

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Lliurament d'activitats

En aquest apartat es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats (AC) o que s'han proposat de forma extraordinària per part del consultor.

Amunt

Diccionari monolingüe

Pons: Deutsch als Fremdsprache

Duden

Diccionaris bilingües

Pons

Leo

Pauker

 

Gramàtica

Grammatik aktiv - Deutsch als Fremdsprache - B2/C1: Verstehen, Üben, Sprechen. Cornelsen

 

Recursos  "online"

Conjugació dels verbs:

Lingofox

Pronunciació:

http://simsalabim.reinke-eb.de/

https://www.naturalreaders.com/online/

https://learngerman.dw.com/de/abc/c-39142095

Gramàtica:

Deutsche Grammatik

Amunt

En l'aprenentatge de qualsevol llengua, la manera de millorar les habilitats lingüístiques és, principalment, utilitzar l'idioma tant com sigui possible. S'espera que els estudiants es comuniquin de forma senzilla en alemany i lliurin tan treball com puguin posat que, en general, com més llegeixin, escriguin, escoltin i parlin alemany durant el curs, millor.

Els estudiants disposaran d'un entorn virtual d'aprenentatge ric en recursos i en possibilitats d'interacció i de comunicació. A part de treballar els aspectes gramaticals i lèxics de l'idioma, presentats en contextos clars i autèntics als nostres recursos Web, es veuran activament involucrats en escenaris d'aprenentatge cooperatius, que són una part fonamental dels processos d'aprenentatge que promovem a l'Escola de Llengües de la UOC.

Es posarà especial èmfasi en la presentació contextualitzada de l'idioma, tenint en compte les característiques socioculturals dels països de parla alemanya i amb una clara orientació cap a la competència comunicativa.

Compromís dels estudiants

Els estudiants es comprometen a:

- llegir les instruccions que el consultor (professor) enviarà al Tauler

- participar activament en les activitats a l'aula, com per exemple la resolució de dubtes en el fòrum, la realització de debats etc.

- completar les 5 unitats del material WEB

- dur a terme/lliurar les 5 Activitats AC als llocs corresponents (vegeu Fòrum, Wikispaces, LANGblog, Lliurament d'activitats), seguint les dates del calendari de l'aula.

Ritme de treball

Els estudiants són lliures d'organitzar-se l'estudi segons les seves necessitats i el seu temps disponible. Per exemple, els estudiants que trobin que van especialment fluixos de gramàtica hauran de dedicar més temps a fer exercicis de gramàtica, mentre que els que necessitin millorar les habilitats de comprensió auditiva hauran de dedicar més temps a les seccions del material que s'ocupen d'aquesta habilitat i hauran de consultar altres recursos a Internet.

No obstant això, recomanem que els estudiants estudiïn a un ritme regular i constant durant tot el semestre seguint les dates en el calendari de l'aula.

Consells generals

El treball virtual ofereix molta flexibilitat. Tot i així, cal tenir en compte que l'aprenentatge d'un idioma requereix una dedicació contínua i constant. El curs B2.1 suposa una càrrega de treball total d'unes 150 hores (unes 12 hores per setmana). Aquesta càrrega es divideix entre l'estudi individual dels recursos d'aprenentatge, la participació en les activitats cooperatives als espais de comunicaciói la realització de les activitats d'avaluació contínua.

Cal treballar amb regularitat. A vegades resulta més eficaç estudiar, per exemple, quatre hores quatre dies a la setmana que vuit hores dos dies a la setmana.

Animem a seleccionar les seccions i exercicis que més agradin i que més es necessitin.

Convé mantenir el ritme recomanat al calendari de l'aula.

Encara que l'estudiant s'endarrereixi ha d'intentar no deixar d'estudiar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Amunt

A partir de les 5 unitats del material d'estudi, el consultor proporcionarà 5 activitats d'avaluació contínua (Activitat AC obligatòria) a través d'unes instruccions que enviarà a l'aula. Les ACs són unapart indispensable de l'avaluació del progrés dels estudiants i s'han de lliurar en el temps previst al calendari de l'aula.


Aquestes activitats d'avaluació contínua (ACs) cobreixen diversos aspectes del procés d'aprenentatge i són un complement indispensable per assegurar una bona capacitat comunicativa i el desenvolupament d'estratègies i tècniques d'estudi. Al mateix temps, representen l'element fonamental del sistema d'avaluació del curs. En cada AC s'especifica la ponderació per a l'avaluació de cada tasca parcial.

SOBRE EL PLAGI

Els textos orals i escrits lliurats per a l'avaluació continuada han de ser obra del propi estudiant. Només així pot treure profit dels recursos que ha après o que treballa durant el curs per expressar-se i millorar la seva producció oral i escrita.

Això vol dir que no es poden copiar ni traduir passatges o frases d'altres fonts com ara d'Internet i presentar-los com a propis. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posa les eines informàtiques a disposició del professorat i els consultors per detectar el plagi, ja que considera aquest comportament com a falta greu. La detecció del mateix portarà a que no es puntuï cap part de l'activitat d'Avaluació Continuada (AC) en qüestió.

Tanmateix, també és positiu utilitzar tots els recursos disponibles per a estudiar les estructures i el vocabulari adequats per realitzar les tasques d'aprenentatge. Això inclou que es puguin consultar fonts a Internet; però el resultat final ha de ser formulat amb paraules pròpies. Però no és permès ni es considera útil per a l'aprenentatge escriure un text en llengua materna i traduir-lo posteriorment amb un programa informàtic.

Ús indegut de textos, vídeos o imatges d'altres

La reproducció o compartició no autoritzada de textos, vídeos o imatges dels altres usuaris de l'aula està expressament prohibida i pot comportar l'inici d'un expedient disciplinari per vulneració de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Amunt

En aquesta assignatura no hi ha examen final i per tant només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC).  

Amunt

A través del Fòrum, el consultor contestarà preguntes i farà comentaris generals sobre el progrés dels estudiants a l'aula. En general, corregirà tots els errors individuals de cadascuna de les tasques lliurades pels estudiants. A més, els estudiants  rebran missatges individualitzats del consultor sobre el seu progrés i les possibles millores del seu aprenentatge.

Amunt