Models d'acció socioeducativa Codi:  02.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El propòsit general de l'assignatura Models d'acció socioeducativa és el de contribuir a formular preguntes que, sent aparentment simples, serveixen de guia en l'acció social educativa: què és un model d'acció socioeducativa?; per què és important reflexionar sobre els models d'acció socioeducativa?; quins elements requereix el professional de l'educació social per a desplegar la seva acció professional?; és possible treballar en contra de l'educació social sense advertir-lo?

També s'ha volgut aproximar algunes respostes que tenen a veure amb les experiències professionals i pràctiques. Respostes que no busquen tapar noves preguntes sinó, per contra, promoure-les, ja que no pretenen erigir-se com a veritat ni absoluta ni atemporal, sí com una aportació per a la construcció d'aquest camp de sabers, coneixements i pràctiques que hem anomenat educació social.

 

Formular qüestions d'abast tan ampli, requereix certs trajectes que permetin situar-les i aportar una orientació. Així, en els recorreguts de l'assignatura, situarem la teoria i pràctica de l'educador social, els elements que configuren els models des dels quals es pensa i actua l'educació social, els canvis radicals que s'estan produint en les ciències i que afecten a la formació dels nous professionals i els canvis de fons que modulen les transformacions actuals d'allò social i cultural, així com en el camp de les polítiques socials i el control social. Per a això, es desenvolupen aportacions de diferents discursos (de la sociologia, de la pedagogia social, de l'antropologia, de la psicoanàlisi, entre els principals),    per a la clarificació de certes qüestions que impacten directament en el camp de l'educació social i en l'elaboració dels seus models.

.

Amunt

L'assignatura Models d'acció socioeducativa pertany a la Matèria "Bases per a l'acció en Educació Social", inclosa aquesta en el Mòdul "Fonaments metodològics de l'Educació Social". La seva ubicació en el Pla d'Estudis del Grau d'Educació Social configura una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS destinada a dotar l'estudiant d'una formació fonamental envers les seves pràctiques professionals posteriors.

Amunt

No hi ha establerts uns coneixements previs específics.

Amunt

No hay indicaciones previas a la matrícula.

Amunt

OBJECTIUS

 

  • Conèixer les aportacions teòrico-metodològiques dels models d'educació social.

 

  • Realitzar un treball crític sobre el saber i els models de l'acció socioeducativa actual

 

  • Obrir una interrogació ètica sobre els efectes que els models d'educació social promouen.

 

  • Entendre en què consisteix i des d'on és possible l'acció social i educativa: el model d'acció socioeducativa

 

  • Entendre l'educació com a un model diferent per a propiciar la convivència entre ciutadans portadors de drets deures

 

  • Pensar noves modalitats d'acció social educativa.

 

  • Significar alguns dels conceptes que conformen l'actualitat de les pràctiques educatives en educació social

 

  • Conèixer alguns espais de suport possibles per a l'anàlisi de la pràctica educativa

 

  • Conceptualitzar els diferents elements dels models educatius.

COMPETÈNCIES

 

Mòdul 3: Fonaments metodològics i instrumentals de l'educació social

Matèria 7: Bases per a l'acció en educació social

 

 

Competències Transversals

 

CT 1  Anàlisi i síntesi

 

CT 2  Organització i planificació

 

CT 5  Resolució de problemes i de presa de decisions

 

 

Competències Específiques

 

CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

 

CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

Amunt

Mòdul 1:

Es presenten aportacions de la Pedagogia, la Pedagogia Social i la Psicoanàlisi per a desvetllar les relacions entre model i pràctica socioeducativa respecte a dos eixos: interès i vincle. 

 

1. Tornar a pensar des de la Pedagogia: nusos de l'acció educativa

                         

2. Teories (socials, pedagògiques, psicològiques) i models d'acció socioeducativa

 

3.  El repte estructural de l'educació i les lògiques en joc

 

4. Aportacions de la psicoanàlisi al camp de l'educació: algunes qüestions a tenir en compte en l'elaboració de les propostes educatives

 

5. Els models i les pràctiques d'educació social

                       

6. Allò que esdevé a continuació

 

Mòdul 2:

Es plantegen qüestions específiques d'aquest moment històric en torn als models d'educació social: quan són educatius o de pur control social? El neohigienisme ens dóna claus d'interpretació. És una aportació de recursos històrics i sociològics a l'hora de pensar i repensar els models.

 

1. L'higienisme: del segle XIX a l'actualitat

2. La gestió poblacional a Catalunya

3. ¿Educació versus control?

 

 

 

Mòdul 3:

Es despleguen els elements que aporten una nova visió del nostre món (la fi d'allò social) i que obren perspectives innovadores i de gran abast per a l' elaboració dels models i l'acció socioeducativa.

 

1. La noció d'època

2. Sobre la nostra època: algunes pinzellades

3. Les hipòtesis de Touraine

4. Quatre nusos a la crisi de l'actualitat

5. Impactes en el campo educatiu

6. Fer front als reptes de l'actualitat

7. Les produccions culturals i la subjectivitat

8.  Navegar a la fluïdesa no és romandre a la deriva: les orientacions de María Zambrano

9. Exercici que es proposa: pensar què i cóm fer amb¿

 

Mòdul 4:

S'analitzen críticament alguns elements de la pràctica educativa i es donen alguns punts de suport per a l'anàlisi i la reflexió sobre la pràctica educativa en educació social. Això permet una anticipació de la necessitat de definició dels elements d'un model d'educació social

 

1.  Obstacles en la relació entre teoria i pràctica en educació social             

2. La pràctica educativa en educació social

3. Punts de suport a la pràctica educativa

 

 

Mòdul 5:

Es proposen els elements que conformen un model d'educació social, situant les coordenades en torn a l'agent i el subjecte de l'educació social, els continguts de l'acció educativa, les metodologies i els marcs institucionals.

 

 

1. Treballar des de models educatius

2. Elements dels models educatius

3. El subjecte de l'educació a l'actualitat

4. Els continguts de l'educació

5. L'agent de l'educació

6. Les metodologies educatives

7. Els marcs institucionals

 

Mòdul 6:

S'assenyalen aquelles qüestions que ha de tenir en compte un model per a ser considerat d'educació social, la seva relació amb las polítiques públiques i el vincle amb la cultura. A més, s'ofereix un extens glossari que recorre tots els mòduls.

 

1.      Dos grans models d'educació social

2.      La paradoxa: els models d'educació social i les polítiques públiques

3.      L'educació social  versus el buidament cultural del neohigienisme 

4.      Un tancament provisional

5.      La Clau d'Argent de H.P. Lovecraft

6.      Glossari

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt