Documentació audiovisual Codi:  06.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura ofereix una panoràmica sobre la documentació audiovisual (avui dia definida també com a multimèdia) i, concretament, sobre els nous reptes que es planteja aquesta disciplina en el món digital.

 

En el primer mòdul es fa un recorregut per la història i els orígens de la documentació audiovisual, amb la voluntat de delimitar el concepte, el seu abast i les seves dimensions. S'analitzen dos conceptes clau, patrimoni i arxiu audiovisual, i s'aprofundeix en els principals problemes que presenten avui dia els continguts audiovisuals tradicionals. D'una banda, els que fan referència a la preservació dels documents degut als canvis constants de suports i, de l'altra, als que fan referència al seu accés. El mòdul finalitza amb una introducció als nous entorns digitals i les noves maneres de difondre els continguts audiovisuals, que han portat a definir tres nous conceptes: multimèdia, multiplataforma i transmèdia.  

 

Tot procés de creació i producció multimèdia requereix d'un procés de documentació previ. Abans d'iniciar el procés creatiu, la recerca de fonts d'informació i de recursos que continguin productes audiovisuals i multimèdia és bàsica. En el segon mòdul es mostra una petita selecció d'aquestes fonts i recursos disponibles a la xarxa, classificades segons l'àmbit d'aplicació. El que pretén és ser una guia informativa, però en cap cas és exhaustiva, degut a la dispersió i a l'enorme quantitat d'informació existent avui dia.

 

El tercer mòdul se centra en el paper de la documentació dins el procés de creació de continguts multimèdia, és a dir, de quina manera intervé en cada fase del projecte. Així doncs, ens servirà per conèixer quins tipus de documents es van generant durant el procés (guions, storyboards, esquemes, informes, etc.) i també quines eines documentals s'utilitzen per difondre el projecte una vegada creat.

 

En el quart mòdul s'expliquen les diferents tipologies i funcionalitats dels gestors de continguts multimèdia, eines (softwares de pagament) necessàries per a la posterior difusió i recuperació d'aquest tipus de documents. S'analitzen també els gestors de continguts multimèdia a la xarxa, com ara els CMS, els sistemes 2.0 i el web semàntic. 

 

Relacionat amb el quart mòdul, el cinquè mòdul se centra en l'anàlisi documental que realitzen els professionals de l'àmbit de la documentació per tal de facilitar la recuperació dels continguts multimèdia. Així doncs, s'expliquen amb detall les eines que faciliten l'etiquetatge i la descripció documental (tesaures, taxonomies i ontologies) i el concepte de metadades. D'altra banda, el mòdul posa especial èmfasi en la preservació digital com a eina necessària per assegurar el manteniment i l'accés continu als materials digitals a llarg plaç. S'analitzen les diferents estratègies tècniques i les polítiques que algunes institucions internacionals estan duent a terme actualment, es descriuen els diferents estàndards de descripció documental i es proposen alguns exemples de repositoris digitals. 

 

En el sisè es plantegen els reptes de futur que ha d'afrontar la documentació multimèdia. La tasca dels documentalistes és primordial, però també ho és la dels productors i consumidors d'aquest tipus de continguts. El marc legal és encara molt complex i inestable, i l'obsolescència dels formats i suports continua sent una amenaça constant.

 

I en el setè i últim mòdul veurem de manera integral casos concrets on s'apliquen els diversos elements que hem anat descrivint. Assenyalarem com intervé la documentació en diferents camps, com ara la creació artística, les notícies, l'entreteniment, les vendes, l'audiovisual o l'educació. Ens fixem en aspectes en que reben influències els uns dels altres. I en les opcions que han escollit per resoldre les necessitats documentals de la millor manera possible, quins factors intervenen en la tria, i quina valoració rep la pròpia documentació.

 

Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/a per mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.


Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa.

Amunt

Dins del pla d'estudis, aquesta assignatura és una optativa que permet tenir una visió panoràmica de la importància de la documentació per a poder aconseguir i documentar produccions multimèdia de qualitat.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça a totes aquelles persones que estiguin interessades en apropar-se al procés de documentació . Els continguts impartits poden ser particularment útils per als i les estudiants que vulguin aprendre quins són els passos i les eines bàsiques d'una bona documentació.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Objectius

Els objectius que assolireu amb la lectura i el treball d’aquesta assignatura es poden resumir en els punts següents:

 

1.      Comprendre la importància de la documentació com a disciplina en el procés de creació, producció, difusió i preservació multimèdia

2.      Conèixer les fonts d’informació i els recursos que poden ser útils abans d’iniciar el procés de creació multimèdia

3.      Conèixer la documentació generada durant les diferents fases de creació d’un projecte multimèdia

4.      Entendre els funcionament dels gestors documentals i altres sistemes com a eines per a la correcta gestió i posterior difusió de continguts multimèdia

5.      Saber com es realitza l’anàlisi documental de continguts multimèdia per tal de garantir-ne la seva futura preservació

6.      Comprendre la importància de la preservació de continguts multimèdia a curt i llarg termini, per tal d’assegurar-ne la seva perdurabilitat

7.      Conèixer les institucions que vetllen per la preservació multimèdia, així com també les polítiques de preservació pioneres arreu del món i els repositoris digitals més fiables que existeixen actualment

8.      Saber quins són els reptes de futur de la documentació multimèdia i quina és la problemàtica actual amb la que es troba

 

Competències generals de grau a les quals correspon

1. Competències comunicatives
2. Competències TIC (Treball en grup)
5. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les
competències professionals
18.
Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn TIC

 

Competències de l'assignatura

· Comprendre la importància de la documentació en el procés de comunicació interactiva i multimèdia

· Entendre com s'integra el procés de recerca documental en el procés de comunicació interactiva i multimèdia

· Comprendre la importància del treball conjunt dels documentalistes i la resta de professionals del sector de la creació i producció multimèdia

· Analitzar les diferents necessitats documentals en funció dels diferents tipus de produccions digitals interactives

· Conèixer les fonts d'informació bàsiques dels documentalistes multimèdia

 

Amunt

Documentació Audiovisual: documentació en la creació, producció, difusió i preservació de continguts multimèdia

1.      Què entenem per documentació audiovisual i multimèdia?

1.1.            La documentació audiovisual. Definició i història

1.2.            El document audiovisual

1.3.            Del concepte audiovisual al concepte multimèdia

1.4.            Situació actual i reptes de futur de la documentació audiovisual / multimèdia

 

2.      Recursos per a la creació i producció de continguts multimèdia

2.1.            Bancs d’imatges

2.2.            Bancs de vídeo i arxius fílmics

2.3.            Bancs d’àudio

2.4.            Recursos per als mitjans de comunicació

2.5.            Recursos per a l’àmbit artístic

2.6.            Recursos per a l’àmbit educatiu

 

3.      Com documentar durant el procés de disseny, producció i difusió multimèdia

3.1.            La importància del suport documental en la gestió de projectes

3.2.            Documentar durant el procés de disseny i producció d’un producte multimèdia

3.3.            Documentar durant la promoció i distribució d’un producte multimèdia

3.4.            Eines per a la gestió compartida de documentació

 

4.      Els sistemes de gestió de documents multimèdia

4.1.            Origen, funcions i arquitectura dels sistemes de gestió de continguts (CMS, Content Management Systems)

4.2.            Sistemes de gestió de continguts i sistemes de gestió documental (DMS, Document Management Systems)

4.3.            Flux de treball, control i accés d’un sistema de gestió de documents multimèdia (MDMS, Multimedia Document Management Systems)

4.4.            La gestió de la qualitat en un sistema de gestió documental

4.5.            Exemples de sistemes de gestió de documents multimèdia

4.6.            El concepte de web semàntic

 

5.      Anàlisi documental i preservació de continguts multimèdia

5.1.            L’anàlisi documental de continguts multimèdia

5.2.            La preservació de continguts multimèdia

 

6.      Reptes de futur de la documentació multimèdia

6.1.            El paper dels productors de continguts multimèdia

6.2.            El paper dels documentalistes de continguts multimèdia

6.3.            La gestió de drets multimèdia

6.4.            El control sobre els continguts multimèdia

 

7.      Casos d'estudi

 

Amunt

Blog Web
Blog Web
Vídeo 3. Documentar a la fase de disseny i producció multimèdia Audiovisual
Vídeo 5. Anàlisi documental de continguts multimèdia Audiovisual
Vídeo 2. Fonts de continguts multimèdia i tipus de llicències Audiovisual
Vídeo 4. Els sistemes de gestió de continguts i els sistemes de gestió documental Audiovisual
Vídeo 1. Del document audiovisual a la documentació multimèdia. Actualitat i reptes de futur Audiovisual
Vídeo 7. El futur de la producció i la documentació multimèdia Audiovisual
Vídeo 3. Documentar en la fase de diseño y producción multimedia Audiovisual
Vídeo 5. Análisis documental de contenidos multimedia Audiovisual
Vídeo 2. Fuentes de contenidos multimedia y tipos de licencias Audiovisual
Vídeo 4. Los sistemas de gestión de contenidos y los sistemas de gestión documental Audiovisual
Vídeo 1. Del documento audiovisual a la documentación multimedia. Actualidad y retos de futuro Audiovisual
Vídeo 7. El futuro de la producción y la documentación multimedia Audiovisual
Vídeo 6. El repte de la preservació de la informació Audiovisual
Vídeo 6. El reto de la preservación digital de la información Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt