Psicologia de l'aprenentatge Codi:  10.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es farà especial èmfasi en el fet que el comportament de moltes espècies animals és el resultat de les interrelacions existents entre el procés d'aprenentatge i altres processos psicològics bàsics. Per tant, el coneixement del comportament i la possibilitat de fer anàlisis descriptives, explicatives i predictives només és possible des d'una perspectiva integradora.

Amunt

La Psicologia de l'Aprenentatge s'inclou dins l'àrea de coneixement de la Psicologia Bàsica. Encara que amb una finalitat investigadora i docent s'estableixen límits conceptuals i metodològics entre els diferents processos bàsics com són l'aprenentatge, l'atenció, la percepció, l'emoció, el llenguatge, el pensament i la memòria, en la majoria d'organismes tots aquests processos funcionen de manera integrada i amb influència recíproca. És impossible pensar què podem aprendre, per exemple, sense motivació (Motivació i Emoció), sense utilitzar estratègies de recuperació d'allò après, o sense atendre als trets rellevants d'allò que volem aprendre (Psicologia de l'Atenció i la Memòria). Per tant, la Psicologia de l'Aprenentatge, juntament amb totes i cadascuna de les assignatures referents a processos bàsics, és fonamental a l'hora de tenir una visió completa del funcionament de la ment humana i la seva influència en el comportament.

D'altra banda, a Història de la Psicologia es plantegen diferents perspectives teòriques que han tractat directament la disciplina de l'aprenentatge, al ser un dels temes més investigats al llarg del segle XX. La perspectiva històrica ens permetrà comprendre i distingir els diferents posicionaments teòrics en l'estudi de l'aprenentatge.

També dins l'assignatura Psicologia de l'Aprenentatge s'establiran relacions amb altres àrees de la psicologia, com són la Psicologia del Desenvolupament I i II, quan analitzem les diferències conceptuals entre desenvolupament, maduració i aprenentatge i amb els Fonaments Psicosocials del Comportament Humà, quan estudiem l'aprenentatge basat en l'observació com una de les formes d'adquirir coneixement, actituds i emocions relacionades amb aspectes socials. També existeixen relacions molt estretes amb les assignatures de Mètodes en Psicologia, donat que les formulacions teòriques que es presentaran estan fonamentades en resultats experimentals en els que la comprensió de la metodologia científica i el domini de la seva terminologia resulten essencials. A més, els continguts de l'assignatura són bàsics a l'hora de la comprensió teòrica de moltes tècniques terapèutiques estudiades en Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II.

Amunt

Basant-nos en la premissa de què l'aprenentatge existeix en tots els àmbits on l'ésser humà actua, un professional amb una base teòrica i conceptual com la que es proporciona en aquesta assignatura serà capaç d'interpretar, analitzar i, per tant, detectar els problemes que es poden observar en diferents contextos d'aprenentatge per a més endavant poder realitzar activitats d'intervenció. Les eines d'intervenció en contextos aplicats estan basats, en molts casos, en conceptes procedents de la Psicologia de l'Aprenentatge. Tot i que per a les persones no iniciades en la psicologia el terme aprenentatge pot estar limitat a un àmbit educatiu, la realitat no és així. De fet, l'aprenentatge és l'eina fonamental per a que moltes espècies animals ens adaptem al nostre entorn. Un mal funcionament d'aquest procés pot donar lloc a trastorns psicològics, tant cognitius i emocionals com comportamentals. La comprensió dels mecanismes d'aprenentatge implicats en el desenvolupament d'aquests trastorns ha de permetre el disseny de tècniques i protocols d'intervenció adequats per millorar la qualitat de vida de les persones.

Amunt

Donat el caràcter experimental de l'assignatura, és recomanable que l'alumnat tingui coneixements d'estadística i de metodologia aplicada a les ciències humanes (assignatura Mètodes d'investigació quantitativa). També seria molt adient que l'alumnat tingués coneixements d'altres processos psicològics bàsics per facilitar la integració del procés d'aprenentatge en una visió més completa del sistema cognitiu. Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana coneixements d'anglès si es vol estar al dia en els avanços més rellevants del camp.

Amunt

A banda dels aspectes de contingut comentats fins ara, no hi ha cap informació indispensable per tal de formalitzar la matrícula d'aquesta assignatura.

Amunt

Les competències i objectius que es treballaran a aquesta assignatura són els següents:

 • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en 7 mòduls:

 • Mòdul 1. Introducció a la Psicologia de l'Aprenentatge
 • Mòdul 2. Condicionament clàssic pavlovià
 • Mòdul 3. Condicionament instrumental
 • Mòdul 4. Indefensió apresa
 • Mòdul 5. Els processos d'aprenentatge constructiu
 • Mòdul 6. Aprenentatge verbal i conceptual
 • Mòdul 7. L'Aprenentatge de procediments
 • Síntesi + integració de mòduls

Amunt

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats a l'assignatura.  

 • Material web de Psicologia de l'Aprenentatge.
 • Matute, H. (2004). Investigación con humanos en aprendizaje asociativo. A R. Pellón i A. Huidobro (eds.), Inteligencia y aprendizaje (pp. 261-304). Barcelona: Ariel.
 • Domjan, M. (2003). Extinción de la conducta condicionalda. En Principios de aprendizaje y de conducta (pp. 251-278). Madrid: Thomson Paraninfo.

Altres lectures d'interés per complementar els continguts de l'assigntura.

 • Domjan, M. (2011). Principios de aprendizaje y de conducta. Madrid: Thomson Paraninfo.
  • Capítols 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9.
 • Maldonado, A. (2013). Aprendizaje, cognición y comportamiento humano. Madrid: Biblioteca Nueva.
  • Capítol 12.
 • Pearce, J. M. (1998). Aprendizaje y cognición. Madrid: Ariel.
  • Capítol 5 (pp. 147-171).
 • Tarpy, R. M. (2000). Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid: Debate. 
  • Capítols 1 (pp. 6-7, 11-14, 20-22), 2 (pp. 38-42), 3 (pp. 45-71), 4 (pp. 78-101), 5 (pp. 112-127, 131-150), 6 (pp. 155-172), 8 (pp. 227-246, 253-260), 9 (pp. 265-271, 276-289), 10 (pp. 304-309, 322-329), 11 (pp. 369-380).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt