Estructures administratives Codi:  21.201    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura està concebuda com una introducció a l'estudi de l'Administració pública en el marc dels Estats contemporanis, atenent particularment al context espanyol i català. En concret, els continguts s'estructuren entorn a tres grans eixos que es corresponen amb l'estudi de: 1) el concepte i l'evolució històrica de l'Administració pública i del Dret administratiu; 2) el règim jurídic de l'organització administrativa a Espanya i Catalunya; 3) els nous models d'administració i gestió pública i, en particular, la governança.


L'enfocament de l'assignatura és marcadament transversal, ja que l'estudi de l'Administració Pública, com a organització, té en compte, com no pot ser d'una altra manera, els aspectes històrics (l'Administració contemporània neix i es desenvolupa amb els estats nacionals), polítics (serveix als representants del poder col·lectiu i pretén modificar la societat) i especialment, jurídics (es regeix per normes que l'estructuren i que donen un sentit a la seva actuació, amb la voluntat d'organitzar les relacions entre els ciutadans i l'Estat). Pren com a referència, per tant, l'Administració occidental, democràtica, i especialment l'espanyola, emmarcada per la Constitució del 1978. Aquesta perspectiva posa les bases per a d'altres assignatures, que tenen per objecte el Dret administratiu i la gestió pública.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau de Gestió i Administració Pública que la UOC i la UB ofereixen dins del marc general universitari d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


En concret, pel seu caràcter introductori, està concebuda com una assignatura de primer curs i amb 6 crèdits (ECTS) de dedicació. Com a conseqüència d'aquest caràcter introductori, l'assignatura posa les bases per a bona part de les assignatures del Grau, en la mesura en què pretén que l'estudiant compti amb els coneixements fonamentals quant al concepte, evolució històrica i règim jurídic de l'organització de l'Administració pública, que és, sens dubte, l'element central del Grau. En aquest sentit, és una assignatura molt important per a poder superar amb èxit d'altres de cursos posteriors, i en particular, les relatives a Dret administratiu (incloses les assignatures de contractació i activitat administratives) i de Gestió Pública.


A la vegada, tot i l'enfocament transversal que pretén donar-se a l'assignatura, és evident que l'estudi d'alguns dels seus continguts (en especial, el règim jurídic de l'organització administrativa), comporta la necessitat de conèixer -almenys quant als seus elements conceptuals més elementals- algunes nocions de Dret i, en menor mesura, de ciència política i història contemporània. En aquest sentit, tot i que no és un requisit, és altament recomanable haver cursat o almenys estar cursant l'assignatura d'Introducció al Dret.

 

Amunt

Aquesta assignatura assenta una primera base conceptual sobre l'Administració pública, des de la perspectiva jurídica i de la ciència de l'administració, que ha de permetre, amb el complement de les assignatures afins, integrar-se de manera còmoda en qualsevol departament o àrea del sector públic i parapúblic, així com en la gestió de les institucions del tercer sector.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura, no cal disposar d'uns coneixements previs específics, però sí que és molt recomanable disposar d'uns coneixements generals de Dret i, en menor mesura, de Ciència de l'Administració i Història contemporània. Com s'ha dit, l'assignatura introdueix els grans temes de l'Administració pública, sense exigir un coneixement detallat del dret administratiu o de la gestió pública, però sí que, des d'un punt de vista instrumental, parteix d'un mínim coneixement del funcionament del sistema de creació del Dret i la seva interpretació, de manera que pot ser avantatjós haver començat a raonar en termes jurídics i haver-se familiaritzat amb determinats conceptes jurídics bàsics. En el mateix sentit, és important conèixer també, almenys a nivell bàsic, els principals esdeveniments històrics de l'Edat moderna en el nostre entorn més proper.

Amunt

Els objectius de l'assignatura d'Estructures Administratives I són les habilitats, capacitats i aptituds que un estudiant ha de ser capaç de desenvolupar després d'haver cursat l'assignatura. En aquest sentit, l'objectiu fonamental de l'assignatura és dotar l'estudiant dels elements bàsics per a identificar l'existència d'una administració pública i els seus elements organitzatius fonamentals en el context dels Estats contemporanis actuals i de les noves tendències de la gestió i la governança pública.

Aquest objectiu general, a la vegada, es pot concretar en els següents específics:

 1. Conèixer el concepte d'Administració pública i la seva evolució.
 2. Identificar les diferències entre els models d'Administració pública.
 3. Comprendre les relacions bàsiques entre dret administratiu i Administració pública.
 4. Conèixer l'evolució històrica de l'Administració pública espanyola.
 5. Comprendre la importància de considerar l'Administració pública i el dret administratiu com a fenòmens històrics.
 6. Estudiar el concepte d'organització administrativa, entesa com a principis, estructures i mitjans en mans de les Administracions públiques per a assolir els seus fins.
 7. Contextualitzar l'anàlisi jurídica de l'organització administrativa en els estudis sobre les Administracions públiques.
 8. Analitzar els principis i elements conceptuals bàsics que regeixen l'organització administrativa.
 9. Conèixer i distingir la tipologia i estructura de les diferents Administracions públiques espanyoles.
 10. Conèixer i situar en el context actual el concepte de governança i distingir-lo d'altres afins.
 11. Identificar els principis bàsics de la bona governança.

 

Per altra banda, aquests objectius es tradueixen en l'assoliment d'unes determinades competències que podem agrupar en dos grans blocs:

1.- Competències transversals

 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

2.- Competències específiques:

 • Identificació i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer l'estructura, organització i funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupòsits teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Capacitat per analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Conèixer els aspectes més rellevants de l'història política i social contemporània.
 • Conèixer les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració.

 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, com després veurem amb més detall, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Número de PACs d'aquesta assignatura:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

Amunt

Unitat 1: Administració Pública: concepte i evolució històrica

 • L'Administració Pública i el Dret administratiu: aproximació conceptual.
 • Els orígens de l'Administració Pública contemporània: l'Estat liberal. 
 • L'expansió de l'Administració Pública: l'Estat social.
 • El replantejament de l'Administració Pública: la crisi de l'Estat social i les transformacions del dret administratiu.
 • Cap un nou model d'Administració Pública: la governança. 

Unitat 2: Organització administrativa (I): bases i principis de l'administració pública espanyola

 • La Constitució Espanyola i les seves conseqüències en el dret administratiu i l 'administració pública.
 • Les clàusules de l'estat de dret, estat social, estat democràtic i estat autonòmic
 • El règim jurídic de les administracions públiques i les bases legislatives de l'administració pública
 • L'organització administrativa: conceptes i princpis bàsics

Unitat 3: Organització administrativa (II): les estructures organitzatives de l'administració pública

 • La potestat organitzatòria
 • Els òrgans administratiu: concepte i classes
 • La competència administrativa: concepte i tècniques d'alteració
 • Tipologia d'administracions públiques: administració territorial, institucional i corporativa

Unitat 4: Gestió pública i governança

 • Aproximació conceptual i factors del sorgiment del concepte de governança.
 • El paper de l'Estat en la governança: diferents aproximacions. 
 • Relació entre governança i democràcia
 • Principis de bona governança.
 • Les xarxes d'actors i el seu paper en la governança.

Amunt

L'administració pública PDF
Vídeo presentació Audiovisual
Organització administrativa PDF

Amunt

Característiques específiques del material didàctic de l'assignatura

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'algun un manual de la matèria (com els que trobareu llistats en el proper apartat).

Per altra banda, si voleu apliar els vostres coneixement sobre la matèria us podeu endinsar en les nombroses obres i pàgines web que s'aconsellen al final de cada mòdul didàctic.

Per últim, recordar-vos que, a banda dels mòduls didàctics, de les lectures proposades i de la bibliografia de consulta, també considerem com a material didàctic de l'assignatura els que, en el seu cas, formin part de les activitats d'avaluació continuada (tals com articles, capítols de llibre i/o legislació de referència).

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt