Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català) Codi:  21.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir els materials, les estratègies i les eines necessàries per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics altament especialitzats.

Aquesta assignatura proposa un pla de treball actiu basat en la realització d’activitats i encàrrecs de traducció que reprodueixin les demandes reals del mercat. Concretament, en aquesta matèria es tracten temes especialment relacionats amb el món empresarial, el dret internacional i les certificacions administratives i acadèmiques. No tan sols es posa èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat d’origen, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua d’arribada.

Cada PAC de l’assignatura versa sobre un document jurídic/econòmic concret del món empresarial i la seva traducció. Primer, es treballa el document en qüestió. Segon, es completa una fitxa tècnica del document (definició, característiques i macroestructura) i es realitzen exercicis de terminologia i fraseologia. Tercer, es fan exercicis de lectura i comprensió de documents legals. Finalment, es porta a terme un encàrrec de traducció que vol reproduir les condicions de treball professionals.

Amunt

 

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Objectius:

 • Aprofundir en el registre jurídic i econòmic empresarial anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.
 • Aprofundir en la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics i econòmics estudiats.
 • Aplicar les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurada.
 • Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.
 • Aprofundir en les estratègies per traduir textos juridicoeconòmics, així com optimitzar les eines de documentació i anàlisi dels textos de temàtica jurídica i econòmica.
 • Aprendre a solucionar problemes lingüístics, traductològics i documentals fomentant l'esperit crític.
 • Aprendre a realitzar correctament traduccions jurades pròpies de l'àmbit professional, respectant els formalismes exigits en aquesta pràctica, donat el caràcter avançat de l’assignatura.
 • Aplicar els recursos de documentació existents per al traductor/a jurat.

 

Competències:

 • Traduir textos especialitzats.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.
 • Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.
 • Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

Amunt

0. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica III (anglès-català)

1. Sol·licitud de patent, marca i model d’utilitat (Dret Mercantil)

2. El llenguatge financer: les hipoteques (Dret Hipotecari)

3. Les organitzacions internacionals: la traducció de lleis, resolucions, sentències, dictàmens i recomanacions (Dret Internacional)

4. La traducció dels certificats acadèmics i administratius

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (Anglès-Català) PDF

Amunt

Com l’assignatura TJE B-A II (anglès-català), l’assignatura TJE B-A III (anglès-català) compta amb l’ús imprescindible del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc. També es proposarà l’ús d’alguns capítols (que ja es proporcionaran) del manual El inglés jurídico norteamericano, d’Enrique Alcaraz, Miguel Ángel Campos i Cynthia Miguélez i del manual Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español d’Anabel Borja.

La introducció a l'assignatura conté el mòdul “La traducció jurada. Pràctica professional”, en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l’assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt