El món actual Codi:  21.825    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1945 i els nostres dies. El període es caracteritza per la formació d'un  nou ordre internacional a la fi de la Segona Guerra Mundial. L'ordre bipolar, contraposava les dues superpotències vencedores i els seus aliats en un enfrontament global, per dues visions amb vocació universal antagòniques. Durant cinquanta anys, l'ordre bipolar regiria els destins del planeta. La fi de la Guerra Freda i el triomf dels Estats Units, ara única superpotència existent, semblava donar la raó a aquells que veien la conjunció entre el capitalisme i les democràcies liberals com l'estadi últim de la història de la Humanitat. Però les forces desfermades de la globalització, lliurades del obstacle que per la seva expansió significava el bloc comunista, mostrarien aviat que lluny de acabar-se, el esdevenir històric mostraria noves amenaces i nous desafiaments pel segle XXI.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats (pla nou) i Optativa al Grau d'Humanitats del pla antic en extinció.

Amunt

Competències

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.
CB3 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

- Utilitzar fonts diverses de les disciplines de l'assignatura com la història, la història cultural, la filosofia, etc.

- Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers.

- Construir un relat on els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells.

- Establir de forma correcta i ordenada cronologies i fets històrics.

- Elaborar comentaris crítics i aportar argumentacions reflexives respecte el període analitzat.

- Exposar les contradiccions i problemàtiques del període analitzat. 

- Identificar i analitzar críticament les lectures recomanades.

- Cercar, contrastar i sitematitzar informació per l'anàlisi de la problemàtica seleccionada.

- Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.

- Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat

Amunt

1.- Guerra Freda i descolonització

2.- Globalització. Integració. Governabilitat

3.- Cap a on va el món: reptes i riscos del segle XXI

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt