Tècniques d'ocultació de la informació Codi:  M1.778    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Tècniques d'ocultació de la informació" té com a objectiu principal introduir a l'estudiant en els mecanismes que s'utilitzen per a incloure informació de forma imperceptible en diferents formats de dades, centrant-nos principalment en el camp de les imatges digitals.

Aquestes tècniques es basen en la dificultat de la percepció humana (en el cas de les imatges, del sistema visual humà) per captar certes modificacions en el suport on s'amaga la informació, de manera que una modificació subtil del suport digital permet incrustar-hi informació i que aquesta passi desapercebuda.

Les aplicacions d'aquestes tècniques són molt variades i van des de la creació d'un canal de comunicació secret utilitzant com a suport un canal públic amb informació innòcua, fins a aplicacions que inclouen marques per a la detecció de còpies il·legals, monitorització de continguts o comprovacions d'integritat.

Amunt

Els objectius a assolir amb l'estudi d'aquesta assignatura són els següents:

 • Entendre els conceptes bàsics del watermarking i l'esteganografia.
 • Comprendre les diferents propietats dels esquemes de marcat de la informació.
 • Saber utilitzar diferents mecanismes de marcat d'imatges.
 • Conèixer les diferents aplicacions existents per als mecanismes de watermarking i esteganografia.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

 1. Introducció.
  • Es donen les definicions bàsiques i la nomenclatura que es fa servir en l'àrea del marcat de la informació, es fa un repàs històric d'aquesta disciplina i s'enumeren les diferents aplicacions que tenen avui dia les tècniques de marcat de la informació.
 2. Propietats dels esquemes de marcat de la informació.
  • Es descriuen en detall les diferents propietats que han de tenir els sistemes de marcat de la informació (imperceptibilitat, capacitat, robustesa, seguretat,...) en funció de l'objectiu i l'aplicació que se'ls vulgui donar.
 3. Avaluació dels esquemes de marcat de la informació.
  • Es presenten les tècniques per mesurar les propietats presentades en el capítol 2 per tal de poder avaluar els diferents sistemes de marcat d'imatges.
 4. Esquemes d'esteganografia.
  •  S'analitzen diferents tècniques pràctiques d'esteganografia per a imatges.
 5. Esquemes de watermarking.
  • Es presenten diferents tècniques pràctiques de watermarking en imatges. Aquestes tècniques van des de la inserció d'informació en el domini espacial de la imatge com en el domini transformat.

Amunt

El material didàctic de l'assignatura gira al voltant del llibre escrit per Ingemar J. Cox et alter,  "Digital Watermarking and Steganography" de l'editorial Morgan Kaufmann que rebeu com a material de l'assignatura.

La selecció dels continguts del llibre que formen el temari del curs la trobareu, a mode de guia didàctica, en la wiki de l'aula. Daltra banda, per tal de realitzar algunes de les activitats pràctiques s'utilitzarà el programari SageMath, del qual en trobareu més informació a l'apartat de recursos de l'aula.

ATENCIÓ: malgrat que l'assignatura s'imparteix en català (enunciats, activitat a l'aula i idioma d'interacció a l'aula), tant el llibre de Cox com el wiki que serveix de guia didàctica estan disponibles ÚNICAMENT EN ANGLÈS. A més, les activitats d'avaluació requereixen llegir articles en anglès. Per tant, és necessari disposar d'un bon nivell de comprensió LECTORA de l'anglès per seguir correctament l'assignatura.

Amunt

Els estudiants han d'estudiar els continguts de l'assignatura utilitzant el llibre de referència i sempre en base a la guia que trobaran a la wiki, que és la que els permetrà discernir les parts del llibre que entraran en el temari del curs. A més, caldrà que realitzin de manera obligatòria (donat que l'assignatura no té examen) totes les activitats d'avaluació continuada que complementen i consoliden l'aprenentatge.

El seguiment actiu dels espais de l'aula (tauler, fòrum) és de primordial interès, donat que habitualment s'hi plantegen dubtes, s'hi donen respostes i s'hi tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi.

És important intentar realitzar un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts donat que aquesta és la millor manera de superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatges incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consta de quatre PACs, que inclouen tant continguts més teòrics de l'assignatura com d'altres més pràctics. Aquests exercicis han de permetre a l'estudiant reflexionar sobre els conceptes que s'han presentat als recursos didàctics de l'assignatura i d'altra banda, en la seva vessant més pràctica, ha de servir per il·lustrar els continguts teòrics de l'assignatura. El pes de cada activitat en l'avaluació i la relació amb els continguts de l'assignatura s'indica en la següent taula:

ActivitatApartats als que fa referènciaValoració a C
PAC-1Introduction / Properties of data hiding schemes15%
PAC-2Evaluation of data hiding schemes30%
PAC-3Practical Steganographic schemes25%
PAC-4Practical Watermarking shemes30%

Amunt

L'avaluaciò d'aquesta assignatura es farà exclusivament a través de l'avaluació continuada. La nota final de l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

Amunt