Eines HTML i CSS Codi:  M4.257    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La maquetación de páginas web es un proceso complejo donde tener un muy buen conocimiento de HTML y CSS es imprescindible para ahorrar tiempo y conseguir los resultados deseados. Cualquier persona que necesite trabajar con HTML y CSS necesita mantener actualizado su conocimiento de las CSS para conocer todas sus posibilidades y aprovecharlas en su beneficio.

Con el paso del tiempo las páginas web han crecido en complejidad de forma exponencial. Esto ha hecho necesario la creación de metodologías de desarrollo CSS y herramientas que apoyan estas metodologías.

En esta asignatura se introduce al estudiante en el uso de las herramientas que le ayudarán a llevar a cabo su trabajo de la manera más eficiente posible.

Esta asignatura se actualiza cada semestre para ofrecer al estudiante la posibilidad de utilizar las últimas versiones de las herramientas. Por este motivo el material docente se compone en gran parte de enlaces a documentaciones oficiales y publicaciones en revistas técnicas de actualidad que se encuentran sólo en inglés.

Amunt

Aquesta assignatura té la seva continuació en Eines HTML i CSS II, tot i que es poden cursar totes dues assignatures en paral·lel, o en l'ordre que es consideri oportú.

Amunt

Aquesta assignatura és important per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web, especialment per a dissenyadors web i desenvolupadors front-end i d'aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a través de la qual arribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura requereix un coneixement consolidat d'HTML i CSS. També són adequats, tot i que no imprescindibles, coneixements sobre JavaScript. Durant l'assignatura no es programarà en JavaScript, però algunes de les eines que s'utilitzaran ofereixen més funcionalitats si es combinen amb JavaScript.

Amunt

La gran majoria del material docent que s'utilitzarà en aquesta assignatura es troba en anglès.

Amunt

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Utilitzar les millors eines disponibles per a assegurar un procés de desenvolupament eficient.
 • Dominar l'ús de les últimes tècniques de maquetat web.
 • Dominar l'ús de les millors metodologies CSS.

Amunt

 1. Les eines per a desenvolupadors web dels navegadors.
 2. Un workflow modern de desenvolupament front-end.
 3. Imatges i animacions a la web.
  1. Imatges responsive amb direcció d'art
  2. Formes amb clip-path
  3. Transformacions i animacions CSS
 4. Rendiment front-end i eines per a monitoritzar i optimitzar.

Amunt

El curs es fonamenta en les activitats pràctiques. Per aquest motiu, es realitzaran tres PAC (proves d'avaluació contínua) obligatòries que combinen els continguts teòrics de l'assignatura amb activitats pràctiques. Els estudiants que realitzin les tres PAC obtindran nota final d'avaluació contínua. Els que no, obtindran una qualificació de N (no presentat).

Per a cada unitat d'estudi, l'estudiant rebrà una guia d'estudi amb pautes per a estudiar-ne els continguts i enllaços de profundització.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt