Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius Codi:  M5.251    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura proporciona els coneixements més rellevants per comprendre el fenòmen del ciberterrorismke i dels delictes d'odi a Internat. Bona part dels continguts són de caràcter criminològic, però també hi ha aspectes jurídics relacionats amb la regulació d'aquests delictes al Codi penal espanyol i normativa europea. També permet conèixer els esforçso que s'estan fent a escala internacional en la prevenció i la resposta al problema. Es un complement útil a la formació sobre els aspectes més actuals de la ciberdelinquència.

 

Amunt

Es recomana haver estudiat abans assignatures que tracten aspectes més generals de la ciberdeñinqüència, com ara l'assignatura Bases teòriques.

 

Amunt

Els propis de la especialització professional en ciberdelinqüència, especialment els relacionats amb professions jurídiques i amb la prevenció i la resposta a aquest tipus de delinqüència.

Amunt

Són necessaris coneixements previs de Dret penal i criminologia. Per aquesta raó es requereix un complement de formació en aquestaes disciplines per als qui no l'han cursat prèviament en el marc d'un Grau en Criminologia o en Dret.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són els següents:

1. Conèixer el contingut dels tipus delictius relacionats amb la ciberdelinqüència en el Dret penal espanyol, enel marc del Dret internacional i europeu

2. Determinar els béns juríricos que són objecte de protecció penal en relació amb les interaccions en el ciberespai

3. Conèixer la problemàtica relativa a la responsabilitat penal dels proveïdors de serveis d'Internet pels continguts il·legals aliens i la resposta jurídica a la mateixa i els aspectes relacionats amb la responsabilitat penal de les pesonas jurídiques

4. Conèixer l'abast els tipus delictius de descobriment i revelació de secrets respecte als atacs produïts en el ciberespai

5. Conèixer l'abast dels tipus delictius relatius als fraus informàtics i els danys patrimonials comeses des del ciberespai.

6. Conèixer l'abast de la protecció penal de la propietat intel·lectual i d'altres béns jurídics afins respecte a atques produïts mitjançant Internet

Amunt

1. Els ciberdelictes o delictes informàtics.

2. La responsabilitat penal dels proveïdors de serveis d'Internet per la distribució de continguts il·lícits aliens.

3. Delictes contra la intimitat i infraccions afins.

4. L'estafa informàtica.

5. Danys informàtics.

6. els delictes relatius a la propietat intel·lectual i els abusos de sistemes d'accés condicional i terminals de comunicacions.

Amunt

Material Suport
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines XML
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines DAISY
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines EPUB 2.0
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines MOBIPOCKET
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines HTML5
Módulo 3. Delitos contra la intimidad y otros derechos afines PDF
Módulo 5. Daños informáticos XML
Módulo 5. Daños informáticos DAISY
Módulo 5. Daños informáticos EPUB 2.0
Módulo 5. Daños informáticos MOBIPOCKET
Módulo 5. Daños informáticos KARAOKE
Módulo 5. Daños informáticos HTML5
Módulo 5. Daños informáticos PDF
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos XML
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos DAISY
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos EPUB 2.0
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos MOBIPOCKET
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos KARAOKE
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos HTML5
Módulo 2. La responsabilidad penal de los proveedores de servicios de internet por la distribución de contenidos ilícitos ajenos PDF
Módulo 4. La estafa informática XML
Módulo 4. La estafa informática DAISY
Módulo 4. La estafa informática EPUB 2.0
Módulo 4. La estafa informática MOBIPOCKET
Módulo 4. La estafa informática KARAOKE
Módulo 4. La estafa informática HTML5
Módulo 4. La estafa informática PDF
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos XML
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos DAISY
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos EPUB 2.0
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos MOBIPOCKET
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos KARAOKE
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos HTML5
Módulo 1. Los ciberdelitos o delitos informáticos PDF
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones XML
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones DAISY
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones EPUB 2.0
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones MOBIPOCKET
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones KARAOKE
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones HTML5
Módulo 6. Los delitos relativos a la propiedad intelectual y los abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones PDF

Amunt

Als materials docents hi ha informació sobre la bibliografia. A les Guies d'estudis s'actualitzarà i complementarà la informació sobre bibliografia i altres recursos

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 40%

PS = 60%

Notes mínimes:

· PS = 4

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada consistirà en la realització de quatre proves (PAC) més una PAC de síntesi. La qüalificació d'una d'elles amb una D o N o de dues d'elles amb una C- impedirà superar l'avaluació continuada.

Amunt

L'assignatura es pot superar mitjançant avaluació continuada o per examen final. Els estudiants que no hagin superat l'avaluació continuada (C-, D o N) podran aprovar-la mitjançant examen final.

Amunt