Decisions tàctiques de producció Codi:  01.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Decisions tàctiques de producció analitza les decisions a l'empresa relacionades amb el funcionament i control del sistema productiu a curt termini.

La gestió de la producció ha de governar els fluxos de materials, ha de programar les activitats considerant les limitacions dels recursos disponibles, i ha de fer front a problemes tècnics, humans i de gestió; totes aquestes tasques s'han de fer amb total coordinació amb les altres funcions de l'empresa. Aquesta gestió implica l'adopció de molt nombroses i diverses decisions tant a curt com a llarg termini.

Entre les principals decisions tàctiques o curt termini trobem:  

 • Previsió de la demanda: estimació del consum a mitjà i curt termini.
 • Planificació d'operacions o de la producció: establir la producció dels diferents productes en els diferents intervals temporals considerats.
 • Gestió de materials: regles per mantenir els estocs a nivells mínims.
 • Programació d'operacions: establir a curt termini què farà cada màquina i quan ho farà.
 • Seguiment i control: per assegurar el compliment dels plans determinats.
 • Control de la qualitat.
 • Manteniment dels equipaments: per minimitzar les fallades aleatòries.

Amunt

Juntament amb l'assignatura de Decisions estratègiques de producció (optativa), l'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre assolir els coneixements necessaris per poder tenir una visió global de l'àrea productiva de l'empresa. Els coneixements assolits en aquestes dues assignatures ofereixen un complement necessari avui dia per a qualsevol sortida professional donada la importància de l'àrea productiva dins l'empresa.

Més concretament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura permeten desenvolupar tasques relacionades amb la planificació del sistema productiu de l'empresa, gestió d'estocs, planificació i control a curt termini de la producció i la gestió de la qualitat a les empreses.

Amunt

És recomanable haver superat  l´assignatura 'Introducció a l'empresa'.

Amunt

Competències i objectius  

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:  

 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, planificar i organitzar l'activitat professional de manera òptima.  

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa o organització.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.  

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:  

 1. Diferenciar els aspectes estratègics i tàctics de la Direcció d'Operacions.
 2. Establir les principals característiques de la Planificació Agregada de Producció.
 3. Aprendre a dissenyar un Pla Agregat de Producció a partir de diferents estratègies.
 4. Conèixer les funciones que compleixen els estocs en els sistemes productius.
 5. Definir els factors clau que determinen l'elecció correcta d'un sistema d'aprovisionament i analitzar l'equilibri entre cost i servei    que ha d'establir-se en prendre decisions sobre els materials.
 6. Analitzar la importància del sistema de planificació de les necessitats de materials (MRP) en la gestió empresarial.
 7. Identificar les principals funcions que es realitzen en el procés de planificació i control a molt curt termini i la seva ubicació dins dels diferents nivells del procés de planificació i control de la producció.
 8. Conèixer què s'entén per qualitat i establir els principals nivells de la gestió de la qualitat.
 9. Avaluar els costos associats a la qualitat (costos evitables i costos inevitables) i enumerar les diferents fonts que els generen.
 10. Establir alguns models per a la millora de la qualitat.  

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents: planificació de la producció, gestió d'inventaris i planificació de necessitats de materials (MRP), planificació i control a molt curt termini i gestió de la qualitat.  

Mòdul 1. Planificació de la producció 

 1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques. 1.1. Producció i direcció d'operacions. 1.2. Decisions estratègiques i tàctiques.
 2. Planificació de la producció. 2.1. Planificació i nivells de planificació.
 3. Planificació Agregada. 3.1. Mesures d'ajustament. 3.2. Procés de disseny d'un Pla Agregat de Producció. 3.3. Estratègies per la Planificació Agregada. 3.4. Exercici bàsic en una empresa de fabricació. 3.5. Planificació Agregada en serveis. 3.6. Exercici bàsic en una empresa de serveis.
 4. Programació Mestra de la Producció.    

Mòdul 2. Gestió d'inventaris i planificació de necessitats de materials (MRP)

 1. La gestió d'inventaris. 1.1. Definició i tipus d'inventaris 1.2. Costos associats a la gestió d'estocs. 1.3. Anàlisis ABC.
 2. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda independent. 2.1. Sistemes d'aprovisionament periòdic o per període fix i sistemes d'aprovisionament de quantitat fixa. 2.2. Model del lot econòmic o fórmula de Harris-Wilson. 2.3. Model de descompte per volum de comanda.
 3. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda dependent. 3.1. Planificació de necessitats de materials. Els sistemes MRP. 3.2. Els sistemes MRP II. 3.3. Solucions ERP.

Mòdul 3. Planificació i control a molt curt termini

 1. Planificació i control a molt curt termini. 1.1. Procés d'autorització de comandes. 1.2. Programació d'operacions. 1.3. Control del procés de producció.
 2. Obtenció del programa d'operacions. 2.1. Assignació de la càrrega a centres de treball. 2.1. Mètode dels índexs.
 3. Seqüenciació. 3.1. Fabricació en línia de grans lots. 3.2. Configuració productiva per tallers (Job-Shop).  

Mòdul 4. Gestió de la qualitat

 1. Qualitat i gestió de la qualitat. 1.1. Evolució del concepte de qualitat. 1.2. Nivells de la gestió de la qualitat. 1.3. Costos de qualitat i de no qualitat.
 2. El control de qualitat. 2.1. Les set eines bàsiques d'Ishikawa. 2.2. Mostratge d'acceptació.   

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt