Literatura catalana del segle XX Codi:  07.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura consisteix en una aproximació a la literatura catalana del segle XX en el marc de la societat de què fou producte. 

Amunt

La Literatura catalana (com la Llengua catalana) fa d'espina dorsal dels Estudis de Llengua i literatura catalanes. A fi de posar unes bases sòlides que siguin vàlides per a l'estudi de la literatura que es durà a terme al llarg de tota la titulació, a més d'insistir en els continguts relatius als períodes literaris, als autors i a les seves obres, es vetllarà de manera especial pels aspectes metodològics.

Amunt

Ensenyament reglat i no reglat, sector editorial, gestió cultural, periodisme, conservació de patrimoni, creació de continguts culturals.

Amunt

Es recomana haver cursat Literatura catalana del segle XIX.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 Competències transversals

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes

 Competències específiques

 • Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.
 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
 • Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
 • Comprensió i anàlisi de la relació en la dinàmica de la societat catalana.
 • Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.  

Objectius de les competències. Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les principals obres i autors de la literatura catalana.
 • Conèixer els moviments de continuïtat i discontinuïtat en la història de la literatura catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.
 • Comprendre i analitzar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments literaris.
 • Anàlisi crítica de textos literaris representatius d'un període, moviment o autor
 • Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.
 • Reconèixer i analitzar les característiques ideològiques dels textos.
 • Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.
 • Saber relacionar gèneres i moviments literaris i artístics amb qüestions sociolingüístiques i amb els usos del català.
 • Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.
 • Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Amunt

1. El sublim i el conflicte en la narrativa modernista

 • El Modernisme: moviment i estètica.
 • Raimon Casellas. Els sots feréstecs.
 • Víctor Català. Drames rurals.
 • La crítica feminista.

2. La poesia del nou-cents. Quotidianitat i ideal

 • El Noucentisme i els moviments d'Avanguarda. 
 • Eugeni d'Ors i el Glosari. L'ideòleg del Noucentisme. 
 • Josep Carner. La paraula en el vent.
 • Joan Salvat-Papasseit. L'irradiador del port i les gavines
 • La crítica marxista.

3. Literatura i vida en la novel·la dels anys vint i trenta

 • El debat sobre la novel·la. Carles Riba. 
 • Els corrents renovadors de la narrativa als anys vint i trenta. 
 • Carles Soldevila i la novel·la psicològica. Fanny
 • La Colla de Sabadell. Francesc Trabal. Judita.
 • Literatura i psicoanàlisi.

4. Literatura, guerra i conflicte personal

 • Joan Sales. Incerta glòria.
 • La guerra com a motiu literari.

5. Veu, realitat i fantasia en el conte dels anys 50 i 60

 • Pere Calders. Cròniques de la veritat oculta.
 • Mercè Rodoreda. La meva Cristina i altres contes.
 • La narratologia.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Literatura catalana del segle XX Audiovisual
La primera postguerra XML
Els anys setanta i vuitanta PDF
Literatura de la guerra i de l'exili XML
El realisme, o la literatura als anys seixanta PDF
La renovació estètica dels anys vint i trenta XML

Amunt

La Bibliografia obligatòria i complementària (capítols de llibre, articles, vídeos, etc.), associada a cadascun dels punts del temari del curs, és consultable  a l'apartat Recursos d'Aprenentge de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt