Llengua catalana i tecnologies digitals Codi:  07.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua Catalana i Tecnologies Digitals és una introducció bàsica a les principals tècniques de Processament del Llenguatge Natural, incidint de manera especial, tot i que no exclusiva, a l'aplicació d'aquestes tècniques al català. L'ús de les tecnologies digitals s'ha introduït a la majoria de disciplines, i l'estudi de la llengua no és una excepció.

L'assignatura comença amb una visió general del Processament del Llenguatge Natural. En aquesta introducció es presenten tant la resta de tècniques que estudiarem a l'assignatura, com altres tècniques interessants de Processament del Llenguatge Natural.

L'assignatura dedica un mòdul a la correcció ortogràfica i gramatical. En aquest mòdul s'analitza a fons el funcionament, disseny i implementació dels correctors ortogràfics, gramaticals i d'estil. L'ús d'aquest tipus d'eines està molt estès entre tot tipus d'usuari i el coneixement del seu funcionament és important per saber fins a quin punt poden ser útils i no confiar la correcció d'un text exclusivament a aquestes eines.

Posteriorment s'estudia a fons la traducció automàtica. És important conèixer a fons el funcionament d'aquest tipus de sistemes, ja que d'aquesta manera podrem treure'n el màxim profit. En els darrers anys, els sistemes de traducció automàtica han millorat molt el seu funcionament i el seu ús s'està estenent ràpidament.

Un altre camp important per a tot estudiós de la llengua és la lingüística de corpus. En aquesta assignatura veurem tots els conceptes teòrics relacionats i aprendrem a compilar i processar corpus lingüístics. També analitzarem quins tipus d'estudis es poden realitzar a partir de corpus.

Es dedica un mòdul a les eines de cerca i recuperació d'informació. La quantitat d'informació disponible actualment és enorme i es fa necessari l'ús d'eines que ens facilitin l'accés. Entre aquestes eines ocupen un lloc destacat els cercadors d'Internet, però presentarem també les principals tècniques de recuperació d'informació, d'extracció d'informació i el funcionament bàsic dels sistemes de pregunta i resposta.

Per últim, l'assignatura dedica també un mòdul a la gestió i edició de continguts. Aquesta matèria s'aparta una mica de l'àrea del Processament del Llenguatge Natural però és interessant conèixer les eines que ens aporten les tecnologies digitals per a editar i gestionar continguts. En aquest mòdul presentarem uns seguit d'eines que ens ajuden a editar, gestionar i publicar els nostres textos. Algunes de les eines ja són força conegudes (processadors de textos com el Word o el Open Office Writer) però cal conèixer alguns detalls que ens ajudin a concentrar-nos en la creació de continguts sense preocupar-nos en la presentació final dels documents i a la vegada produir uns textos que siguin atractius des del punt de vista estètic. A més aprendrem a fer servir altres eines com gestors de bibliografia, gestors de contingut web, wikis, etc.

Tot i que la matèria té un contingut teòric ampli l'assignatura es planteja d'una manera eminentment pràctica. Així, en cada mòdul es faran servir diverses aplicacions i s'analitzarà a fons el seu funcionament.

Amunt

A partir dels coneixements adquirits en l'assignatura, l'estudiant tindrà una formació inicial en el camp de les indústries de la llengua, que es perfila com un mercat laboral en expansió en el nostre entorn social, atesa la creixent complexitat de les tasques de tractament de la informació en una societat global, multilingüe i digitalitzada. Ara mateix -i aquesta tendència sens dubte s'accentuarà en el futur- traductors, correctors, lexicògrafs, terminòlegs i tot tipus de professionals que intervenen en la cadena de tractament de documents i de productes lingüístics realitzen la seva tasca en entorns informatitzats i han de ser capaços de fer ús la tecnologia que els dóna suport. En aquesta assignatura es pretén anar més enllà i no es tracta tant d'aprendre a utilitzar aquestes eines com d'entendre'n el funcionament i quin tipus de coneixement lingüístic incorporen.

Amunt

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Amunt

Objectius específics:

  • Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
  • Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.
  • Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcionas i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
  • Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic

Objectiu  transversal:

  • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definit els elements significatius.

Competències específiques:

 

2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

 

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.

5.6. Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.

 

11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.

11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.

 

18. Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

18.1. Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic.

 

 Competència transversal:

 

1. Cerca, gestió i ús de la informació.
1.1. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.
1.2. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.

 

2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
2.1. Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
2.2. Utilitzar les eines i els recursos informàtics relacionats amb la disciplina de manera adequada a cada context.

 

5. Resolució de problemes i formulació de preguntes.
5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.


 

Amunt

Mòdul 1. Les tecnologies del llenguatge

Mòdul 2. Correcció ortogràfica i gramatical

Mòdul 3. La traducció automàtica

Mòdul 4. El processament de corpus: la lingüística empírica

Mòdul 5. El processament de corpus: exemples pràctics d'exploració i ús

Mòdul 6. Gestió i edició de continguts

Mòdul 7. Cerca i recuperació d'informació

Amunt

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i format web.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt