Llengua catalana: semàntica i lexicologia Codi:  07.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Llengua catalana: semàntica i lexicologia  té com a objecte d'estudi el significat lèxic. L'adopció de diferents marcs conceptuals al llarg del desenvolupament de l'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant un conspectus o visió general de la contribució dels diferents corrents lingüístics a l'estudi del significat.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el cinquè semestre (tercer curs) del grau. Forma part del mòdul de Llengua i lingüística i per tant de la menció lingüística d'aquesta titulació.

Amunt

Des del punt de vista professional, no hi ha ningú que dubti que un bon professional de la llengua catalana (professor, corrector, traductor, etc.) ha de tenir una bona capacitat d'expressió, anàlisi i argumentació lingüístiques. El pla docent d'aquestat assignatura està clarament orientat a assolir aquesta fita. A 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' es proporciona també a l'estudiant la base teòrica necessària perquè després la pugui posar a la pràctica en àmbits aplicats de la lexicologia, com per exemple l'elaboració de treballs lexicogràfics.

Amunt

Per tal de cursar aquesta assignatura cal haver superat 'Llengua, cultura i societat', 'Introducció a les ciències del llenguatge', 'Llengua llatina', 'Llengua catalana: estructura i ús' i 'L'estructura de les llengües'.

Cal cursar aquesta assignatura abans de les assignatures optatives de les matèries de Llengua i lingüística i de Professions de la llengua.

 

Amunt

L'objectiu fonamental de 'Llengua catalana: semàntica i lexicologia' és contribuir al fet que l'estudiant adquireixi les  competències següents:

 1.- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
 2.- Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 3.- Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 4.- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 
Més específicament, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

 1.- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 2.- Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
 3.- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 4.- Identificar les relacions de significat que s'estableixen entre les diverses unitats lingüístiques i saber analitzar-les dintre d'un determinat marc teòric.

 5.- Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 6.- Produir textos clars, cohesionats i estructurats adequadament.
 7.- Produir textos normativament correctes i formalment coherents.
 8.- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva.
 9.- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

El curs està organitzat en tres grans unitats temàtiques: a la primera unitat s'ofereix una introducció a l'estudi del significat lèxic. També s'hi tracten continguts de morfologia lèxica (i.e., derivació i composició). A la segona unitat es fa una introducció a la semàntica cognitiva. Finalment, a la tercera unitat s'estudia com es concep el significat lèxic en algunes teories formals.

Amunt

Lexicologia II XML
Lexicologia I XML
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica XML

Amunt

Bàsicament, el material didàctic disponible consisteix en els mòduls en suport paper. Les activitats del curs se centraran en gran mesura a guiar els estudiants en la comprensió dels mòduls i assistir-los en les activitats i exercicis que s'hi proposen. Eventualment es faran també algunes lectures complementàries (articles de revistes o capítols de llibres sobre la matèria tractada).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt