Seminari d'estudis catalans Codi:  07.514    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura especial que està a mig camí entre un curs normal i un treball final de grau. És de caire monogràfic i cada semestre es dedica a un tema específic diferent. Això permet d'estudiar qualsevol aspecte dels estudis de llengua i literatura d'una forma més aprofundida del que és habitual en els cursos convencionals. És per això que el Seminari d'Estudis Catalans (SEC) permet de desenvolupar competències avançades, això és, la capacitat de documentar-se un mateix sobre una qüestió i també la capacitat de desenvolupar l'esperit crític i de qüestionar els coneixements existents sobre la temàtica estudiada.

Per tant, els estudiants es troben amb el fet que cada semestre el SEC tracta temes totalment diferents i està liderat per professors i/o professors col·laboradors diferents. La direcció del programa de llengua i literatura catalanes difondrà regularment la programació prevista per al SEC per tal que estudiants i tutors puguin planificar la seva matrícula.

En qualsevol cas, els seminaris han d'incloure els elements següents: a) una reflexió teòrica o metodològica explícita; b) la realització d'un projecte d'equip, c) un exercici d'anàlisi i d) activitats de recerca de documentació per part dels estudiants. Els seminaris poden tenir els formats següents:

  • Monogràfic sobre un autor o personalitat significativa per a la cultura catalana, la lingüística o els estudis literaris.
  • Monogràfic sobre un camp d'estudi.
  • Monogràfic sobre un fet històric.
  • Monogràfic sobre una obra artística, publicació, etc (incl. estudi de recepció, de mercat, etc.).
  • Taller sobre una aplicació tecnològica relacionada amb la llengua o la comunicació.
  • Taller sobre una metodologia d'estudi específica.
  • Taller sobre una metodologia d'aplicació professional específica.
  • Taller de creació d'un producte o servei, web, blog.
  • Estudi sobre una activitat professional: perfils, perspectives, dinàmica del mercat.

Amunt

El pla d'estudis del grau preveu tres estadis de desenvolupament competencial i el més avançat exigeix que l'estudiant esdevingui capaç de comprendre i desenvolupar de forma crítica els coneixements i procediments associats a un camp d'estudi concret i que ho faci amb una àmplia autonomia. Aquesta assignatura hauria de consolidar aquestes facultats mentre es prepara per al Treball de Fi de Grau.

Aquesta assignatura és obligatòria. Excepcionalment, un estudiant podrà demanar de matricular-la per segon cop com a optativa en cas que, d'acord amb el tutor, es valori que una de les edicions pot ser pertinent a la menció que pretén seguir o al treball de fi de grau que projecta fer.

Amunt

Ensenyament, recerca, gestió cultural, gestió de continguts, etc.

Amunt

Cada edició del SEC pot tenir requeriments diferents en matèria de coneixements previs. Per tal de conèixer-los, cal consultar el tutor o tutora.

Amunt

És recomanable que els estudiants matriculin l'assignatura en el semestre que ells sàpiguen que el tema que toca els interessa de forma especial, i preferentment quan aquest tema tingui una relació molt estreta o propera amb el treball final de grau que tenen intenció de fer. Per a matricular-se del SEC, també cal que abans es posin d'acord amb el tutor o tutora per assegurar-se que la seva tria és coherent amb la menció (lingüística, literària, cultural i social) que volen dur a terme.

Els temes de cada edició no es repeteixen. El estudiants que no aprovin l'assignatura hauran de consultar amb el tutor sobre la propera edició del SEC que sigui més pertinent de matricular.

Es recomana de cursar-la abans o paral·lelament al TFG I.

Amunt

Competències pròpies i objectius d'aprenentatge

CE1: Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

1.1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

1.2. Conèixer els principals corrents de pensament de les ciències humanes i socials, i les principals teories crítiques i culturals amb una consciència de la seva evolució dintre de contextos culturals específics.

CE2: Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i posada en qüestió de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

CE3: Treball individual i en equip.

3.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

3.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

CE4: Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

4.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.


Competència transversal

CT1: Exercici de l'anàlisi i la síntesi

1.1. Analitzar i interpretar material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

1.2. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

El SEC es pot interpretar com una assignatura "pont" cap al Treball Final de Grau, la realització del qual implica incorporar aquestes competències.


Amunt

La nova normativa de la llengua catalana

Després de molts anys d’espera, al novembre de 2016 l’Institut d’Estudis Catalans donava a conèixer l’Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana, concebudes com la referència normativa del segle XXI. I el gener de 2019 l’Institut ha penjat en obert el text de la Gramàtica essencial (GEIEC), en principi un resum de la GIEC. Aquest curs pretén que l’estudiant aprofundeixi en els canvis més importants que comporta la nova normativa catalana. Més en concret, se centrarà en les construccions, trets i usos admesos arran d’aquestes publicacions i la repercussió que tenen en el registre formal de la llengua: ensenyament, Administració i mitjans de comunicació. D’alguna manera, doncs, l’objectiu últim del curs és conèixer i aplicar de manera segura i fonamentada els preceptes i les orientacions de la nova normativa del català. La metodologia del curs serà eminentment aplicada, amb la discussió i resolució de casos pràctics.

Amunt

Material Suport
Ús no sexista de la llengua Web
Gènere, cos i sexualitat en els estudis literaris i culturals Reaprofitament
Homosexualitat i cultura a Catalunya: vides trans a Barcelona (1914-178) Reaprofitament

Amunt

Els recursos amb què comptarem per a aquest seminari es concretaran en breu.


Amunt

La bibliografia prevista per aquesta edició del seminari es concretarà en breu.

Els materials d'aquesta assignatura no s'actualitzen fins poc abans que s'iniciï cada semestre, de forma que els que veureu entre semestres normalment seran els del semestre anterior.


Amunt

Funcionament específic de l'assignatura

La metodologia del curs serà eminentment aplicada, amb la discussió i resolució de casos pràctics. Lingüística

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En breu es concretaran les activitats d'avaluació continuada d'aquesta assignatura.

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les PAC avaluades al llarg del semestre (20 % + 20 % + 20%) i el treball final (40 %). Podeu consultar les característiques i requisits del treball final a l'apartat corresponent de l'aula i en el vídeo explicatiu del professor. 

No hi ha l'opció de presentar-se a l'examen final ni es farà prova de síntesi.

Amunt

Acció de consultoria.
L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats i/o casos pràctics que proposa el professor col·laborador. El professor col·laborador s'adreça als estudiants per a orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada estudiant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides al pla docent. Fa l'avaluació formativa i personalitzada de l'estudiant segons la previsió del curs. El professor col·laborador és qui orientarà sobre com caldrà fer la lectura dels materials associats al curs i sobre quin és el procediment més adequat per a resoldre els problemes o casos que es proposin.

Amunt