Seminari d'estudis catalans Codi:  07.514    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura especial que està a mig camí entre un curs normal i un treball final de grau. És de caràcter monogràfic i cada semestre es dedica a un tema específic diferent. Això permet treballar qualsevol aspecte dels estudis de llengua i literatura d'una forma més aprofundida del que és habitual en els cursos convencionals. És per això que el Seminari d'estudis catalans (SEC) permet de desenvolupar competències avançades, això és, la capacitat de documentar-se un mateix sobre una qüestió, i també la capacitat de desenvolupar l'esperit crític i de qüestionar els coneixements existents sobre la temàtica estudiada. El tema d'aquest semestre de tardor de 2021 és "La nova normativa de la llengua catalana" (en teniu més detalls a la secció  "Continguts" d'aquest pla docent).

Per tant, els estudiants es troben amb el fet que cada semestre el SEC tracta temes totalment diferents i està liderat per professors i/o professors col·laboradors diferents. La direcció del programa de llengua i literatura catalanes difon regularment la programació prevista per al SEC per tal que estudiants i tutors puguin planificar la seva matrícula.

En qualsevol cas, els seminaris han d'incloure els elements següents: a) una reflexió teòrica o metodològica explícita; b) la realització d'un projecte d'equip, c) un exercici d'anàlisi i d) activitats de recerca de documentació per part dels estudiants. Els seminaris poden tenir els formats següents:

  • Monogràfic sobre un autor o personalitat significativa per a la cultura catalana, la lingüística o els estudis literaris.
  • Monogràfic sobre un camp d'estudi.
  • Monogràfic sobre un fet històric.
  • Monogràfic sobre una obra artística, publicació, etc. (Inclosos estudis de recepció, de mercat, etc.)
  • Taller sobre una aplicació tecnològica relacionada amb la llengua o la comunicació.
  • Taller sobre una metodologia d'estudi específica.
  • Taller sobre una metodologia d'aplicació professional específica.
  • Taller de creació d'un producte o servei, web, blog.
  • Estudi sobre una activitat professional: perfils, perspectives, dinàmica del mercat.

Amunt

El pla d'estudis del grau preveu tres estadis de desenvolupament competencial i el més avançat exigeix que l'estudiant esdevingui capaç de comprendre i desenvolupar de forma crítica els coneixements i procediments associats a un camp d'estudi concret i que ho faci amb una àmplia autonomia. Aquesta assignatura hauria de consolidar aquestes facultats mentre l'estudiant es prepara per al Treball de fi de grau.

Aquesta assignatura és obligatòria. Excepcionalment, un estudiant podrà demanar de matricular-la per segon cop com a optativa en cas que, d'acord amb el tutor, es valori que una de les edicions pot ser pertinent al perfil d'optativitat que pretén seguir o al treball de fi de grau que projecta fer.

Amunt

Ensenyament, recerca, gestió cultural, gestió de continguts, etc.

Amunt

Cada edició del SEC pot tenir requeriments diferents en matèria de coneixements previs. Per tal de conèixer-los, cal consultar el tutor o tutora.

Amunt

És recomanable que els estudiants matriculin l'assignatura en el semestre que ells sàpiguen que el tema que toca els interessa de forma especial, i preferentment quan aquest tema tingui una relació molt estreta o propera amb el treball final de grau que tenen intenció de fer. Per matricular-se del SEC, també cal que abans es posin d'acord amb el tutor o tutora per assegurar-se que la seva tria és coherent amb el perfil (lingüístic, literari, cultural i social) que volen dur a terme.

Els temes de cada edició no es repeteixen al semestre següent, de manera que els estudiants que no aprovin l'assignatura hauran de consultar amb el tutor/a sobre la propera edició del SEC que sigui més pertinent de matricular.

Es recomana cursar aquesta assignatura abans o paral·lelament al TFG I.

Amunt

El Seminari d'estudis catalans es pot interpretar com una assignatura "pont" cap al Treball final de grau, la realització del qual implica incorporar aquestes competències (cadascuna de les quals inclou uns objectius concrets d'aprenentatge):

Competències específiques

CE 1: Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

1.1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

1.2. Conèixer els principals corrents de pensament de les ciències humanes i socials, i les principals teories crítiques i culturals amb una consciència de la seva evolució dintre de contextos culturals específics.

CE 2: Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i posada en qüestió de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

CE 3: Treball individual i en equip.

3.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

3.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

CE 4: Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

4.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competència transversal 

CT 1: Exercici de l'anàlisi i la síntesi

1.1. Analitzar i interpretar material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

1.2. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

La nova normativa de la llengua catalana

Després de molts anys d'espera, el novembre de 2016 l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) donava a conèixer l'Ortografia de la llengua catalana (OIEC) i la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), concebudes com la referència normativa del català del segle XXI. El gener de 2019 l'IEC va penjar en obert a Internet la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), en principi un resum de la GIEC, i el juliol del mateix any va veure la llum la Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, una versió simplificada de la GIEC pensada per a consultes ràpides i fins a cert punt superficials.

Aquest curs pretén que l'estudiant adquireixi destresa en el maneig d'aquestes obres i, com a conseqüència, estigui en disposició d'aprofundir en el coneixement dels canvis més importants que comporta la nova normativa de la llengua catalana. Més en concret, se centrarà en les construccions, trets i usos admesos arran d'aquestes publicacions (i també en alguns de no admesos) i en la repercussió que aquesta admissió o bandejament tenen en el registre formal de la llengua: l'ensenyament, l'Administració i els mitjans de comunicació. D'alguna manera, doncs, l'objectiu últim del curs és conèixer i aplicar de manera segura i fonamentada els preceptes i les orientacions de la nova normativa del català. La metodologia del curs serà eminentment aplicada, amb la discussió i resolució de casos pràctics.

Amunt

Material Suport
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Temes de literatura contemporània XML
Temes de literatura contemporània DAISY
Temes de literatura contemporània EPUB 2.0
Temes de literatura contemporània MOBIPOCKET
Temes de literatura contemporània KARAOKE
Temes de literatura contemporània HTML5
Temes de literatura contemporània PDF
Disseny d'un lloc web amb wordpress Web
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

A l'apartat Recursos de l'aula trobareu les referències que farem servir en aquest Seminari, que també teniu concretades en cada una de les activitats.

Amunt

Els materials i recursos d'aquesta edició del Seminari consten a l'apartat de recursos de l'aula.

Amunt

La metodologia del curs serà eminentment aplicada, amb la discussió i resolució d'un primer cas pràctic mitjançant un debat (PAC1) i quatre treballs més individuals (PAC2, PAC3, PAC4 i PAC5) en què també es treballen de forma aplicada els coneixements adquirits.

Al calendari de l'aula hi consten les dates de lliurament de les PAC que formen part de l'avaluació continuada (AC). Per superar l'avaluació continuada i, doncs, l'assignatura, és obligatori lliurar totes les PAC.

És molt important respectar els terminis de lliurament, ja que no s'admetran treballs presentats fora de termini. Per tant, es recomana no realitzar ni lliurar les PAC en el darrer moment, per evitar qualsevol imprevist. Cal enviar-les a la bústia Registre d'AC (a la casella "Avaluació"). En cas de problemes amb els lliuraments de les PAC cal escriure un missatge a la bústia personal del professor col·laborador explicant la situació.

ATENCIÓ!

Criteris d'avaluació del grau de Llengua i Literatura Catalanes

És important que conegueu bé els criteris pels quals avaluem les vostres PAC. Els podeu trobar al següent enllaç: https://campus.uoc.edu/~grc0_003632_web/Criteris_avaluacio-[def].pdf. Podeu plantejar qualsevol dubte que tingueu al respecte al consultor o als professors responsables de l'assignatura.

Domini de la llengua escrita

El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes les del grau, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el tutor de l'estudiant i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l'avaluació continuada.

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dona de dues maneres bàsiques:
a) de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi:
https://drive.google.com/file/ d/ 0B2myVkS8bHdeZUFLZzRXWnJqYjg/ view?usp=sharing

També és molt recomanable que consulteu aquest altre enllaç a un monogràfic elaborat per la Biblioteca de la UOC, que conté recursos i eines per evitar i detectar el plagi, pautes per protegir l'obra intel·lectual i bibliografia complementària:

2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. 

Finalment, cal fer notar que és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica obtinguin prèviament el consentiment del consultor, ja que, en cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura  es pot superar mitjançant el lliurament de tots els treballs obligatoris d'avaluació contínua (PAC). La nota final resultant podrà ser:

A: excel·lent / matrícula d'honor
B: notable
C+: aprovat
C-: suspès
D: suspès

La nota de l'avaluació contínua (AC) serà la mitjana ponderada de les PAC avaluades al llarg del semestre, que tenen pesos diferents:

PAC1 15 %

PAC2 25 %

PAC3 15 %

PAC4 15 %

PAC5 30 %

No hi ha cap prova de validació ni de síntesi.

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la de l'avaluació contínua.

En cas que no s'aprovi l'avaluació contínua, no hi ha l'opció de presentar-se a cap examen final.

Amunt

Acció de consultoria.
L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats i/o casos pràctics que proposa el professor col·laborador. El professor col·laborador s'adreça als estudiants per a orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada estudiant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides al pla docent. Fa l'avaluació formativa i personalitzada de l'estudiant segons la previsió del curs. El professor col·laborador és qui orientarà sobre com caldrà fer la lectura dels materials associats al curs i sobre quin és el procediment més adequat per a resoldre els problemes o casos que es proposin.

Amunt