Edició de textos catalans Codi:  07.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Edició de textos catalans forma part del programa dels estudis de Llengua i Literatura Catalanes. El filòleg és, etimològicament, aquell que estima les paraules, i la filologia s'ha d'entendre com la tècnica de recuperació, edició i hermenèutica dels textos conservats. En aquesta assignatura, doncs, ens proposem descriure i posar en pràctica els mecanismes de recuperació i edició de textos. Aquest és un propòsit que ha d'interessar tant l'estudiós de la llengua com el de la literatura, perquè l'edició de textos és la feina més completa que pot fer un filòleg. D'altra banda, l'edició és el pas ineludible per a la divulgació d'un text i el seu futur estudi, de manera que és necessari conèixer les característiques i el procés d'edició d'una obra com a requisit imprescindible per a la seva anàlisi. 
 
Per bé que els escriptors catalans, durant segles, han usat diverses llengües vehiculars en la seva producció, en els estudis de Llengua i Literatura Catalanes ens ocupem únicament de les obres escrites en llengua catalana; amb tot, l'editor de textos catalans ha de ser conscient que hi ha textos plurilingües que demanen competència en les altres llengües habituals dels escriptors catalans (llatí, castellà, francès i italià, bàsicament). 

Amunt

Professionalment l'assignatura es projecta bàsicament en els camps de l'edició, la difusió, la recerca i la història de la llengua, la cultura i la literatura. Pel tractament que s'hi fa, s'orienta no només al treball individual sinó també en equip. 

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta matèria, però és útil tenir nocions d'història de la llengua i d'història cultural i de la literatura.

El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el propi estudiant, el seu tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar la no superació de l'Avaluació continuada.

Amunt

És útil cursar simultàniament qualsevol de les matèries obligatòries o troncals d'història de la literatura catalana.

Amunt

L'assignatura té dos grans objectius. El primer, i més evident, és el de conèixer els mecanismes pels quals es pot editar un text i divulgar-lo, ja sigui partint d'un suport escrit --com pot ser un còdex medieval o un manuscrit d'autor--, de la transmissió oral --com pot ser la cançó tradicional-- o bé del suport electrònic. Per realitzar aquesta feina, s'han d'utilitzar unes determinades pautes i unes eines i mecanismes que la ciència filològica ha anat desenvolupant al llarg, sobretot, d'un segle i escaig. Eines i mecanismes que s'han d'aplicar partint tant d'un coneixement efectiu de l'evolució de la llengua i de la normativa, com també d'un coneixement de la història del suport i de la transmissió de textos.

L'altre gran objectiu, potser més abstracte, però tant o més important, és que l'estudiant assoleixi un "criteri". La filologia, com qualsevol altra disciplina del coneixement, no ha estat innocent. La tria de determinats mecanismes fa que l'edició d'un text sigui un procés sempre subjectiu i sensible a la crítica. Desitgem que l'estudiant, després d'haver cursat aquesta assignatura, no tan sols conegui els mecanismes per a l'edició d'un text en llengua catalana, sinó també que assoleixi un esperit crític suficient per poder avaluar la qualitat filològica i els propòsits dels textos que li arribin a través d'un suport escrit o d'una pantalla.

Aquesta assignatura, d'altra banda, ha de proporcionar uns coneixements aplicables a qualsevol estudi sobre literatura o llengua catalana. Durant els estudis de filologia catalana s'haurà de tractar amb textos editats amb objectius i procediments ben diversos. Una bona edició crítica és indispensable per a l'estudi d'un autor, d'una època. L'edició ha de ser, doncs, un tema recurrent. 

Competències:

 1. Anàlisi de textos en català i/o altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 2. Aplicació de coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Competències específiques:

 1. Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 2. Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 3. Aplicar les convencions de correcció d'originals i proves d'impressió intermèdies del procés editorial.
 4. Conèixer els processos de producció, distribució i consum de les obres literàries.
 5. Conèixer i saber aplicar els principis i mètodes de la crítica textual a l'edició de textos literaris. 

Competències transversals:

 1. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 2. Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 3. Treball individual i en equip.

Competències transversals específiques:

 1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 2. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 3. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

Models i criteris de l'edició de textos

El curs s'estructura en sis temes, que responen als capítols del llibre-manual de V. Martínez Gil coord., Models i criteris de l'edició de textos.

Tema 1: Producció i transmissió dels textos.

 • Del temps de l'autor al temps del lector
 • De la crítica textual a la Textual Culture
 • Crítica textual i textos literaris
 • La producció i la difusió dels textos
 • Testimonis i història textual
 • Original i còpies
 • Lliçons, variants i errors
 • La tradició manuscrita
 • La tradició impresa
 • La tradició oral
 • La tradició electrònica
 • Tipologia dels errors en la transmissió dels textos

Tema 2: Tipologies i mètodes d'edició.

Models d'edició

 • Crítica textual i edició de textos
 • Les edicions de reproducció mecànica
 • L'edició diplomàtica i l'edició interpretativa
 • L'edició crítica
 • Les edicions actualitzadores

Descripció i estudi dels testimonis     

 • Història de la tradició
 • Codicologia i filologia material
 • La bibliografia textual

La reconstrucció de l'original perdut 

 • Edició d'un text amb testimoni únic manuscrit
 • Edició d'un text amb testimonis manuscrits múltiples: el mètode Lachmann
 • El mètode de Bédier i el neolachmannisme
 • Les aportacions de Gianfranco Contini i l'escola italiana
 • Crítica textual i filogenètica
 • La reconstrucció de textos impresos: el copy-text

La filologia d'autor

 • Especificitat d'una disciplina filològica
 • Filologia d'autor i crítica literària
 • Crítica de les variants i models d'edició i d'aparats
 • Crítica genètica i models d'edició
 • Establiment del text i ús de signes en la filologia d'autor

Informàtica i edició filològica 

 • Abast de les innovacions tecnològiques en la crítica textual
 • Conservació i disponibilitat dels testimonis
 • Informatització dels processos de col·lació i de constitució dels aparats
 • Models d'edicions filològiques electròniques 

Mòdul 3: L'edició en la història de la cultura i de les idees

 • Introducció
 • Dels orígens de la nostra cultura: el text
 • La impremta: la revolució Gutenberg?
 • Naixement i apologia de la filologia catalana
 • Il·lustració i historiografia literària
 • La primera erudició romàntica
 • Les bases de la filologia catalana moderna
 • La bibliografia i els editors de començament del segle xx
 • Edició de textos i codificació de la llengua
 • La institucionalització de la cultura
 • La desfeta i la cultura resistencial
 • L'intent de reprendre la normalitat
 • Els nous suports: esbós d'una etapa preliminar

Mòdul 4: L'edició de textos catalans medievals. 

Transmissió dels textos medievals

 • Manuscrits i impresos
 • Els manuscrits: aspectes materials i d'organització
 • Còpies i copistes
 • La transmissió impresa

Cinc qüestions instrumentals

 • Detecció d'errors paleogràfics
 • La llengua del text, la llengua de l'època i l'usus scribendi
 • Mètrica i rimes
 • Tradicions literàries i intertextualitat
 • De l'apart de variants a l'anotació del text

Criteris de tractament del text i de representació gràfica

 • La modernització gràfica dels textos catalans

Una mica d'història i uns quants casos

 • La poesia: cançoners i edicions de poetes
 • La poesia: Ausiàs March
 • La prosa: Ramon Llull
 • La prosa: historiografia
 • La narrativa: de la novel·la cavalleresca a l'Espill
 • La prosa d'art: de Metge a Corella
 • Traduccions

Conclusió

Mòdul 5: L'edició de textos catalans moderns.

Introducció  

La llengua

La transmissió impresa i manuscrita de la literatura en llengua catalana

 • La transmissió impresa
 • La transmissió manuscrita

La tradició catalana d'edició de textos moderns

 • Tradició antiga. L'edició moderna de textos medievals
 • Tradició antiga. L'edició de textos moderns
 • El segle xix
 • El segle xx. Dels inicis als anys setanta
 • El segle xx. Des dels vuitanta fins a avui 

La fixació del text. Els aparats i l'anotació.

Criteris de representació gràfica

 • La fixació del text
 • Els aparats i l'anotació
 • Criteris de representació gràfica

Mòdul 6: L'edició de textos catalans contemporanis. 

Models lingüístics dels textos contemporanis

Els criteris dispars en l'edició de textos contemporanis

Tractament de les lliçons formals en els textos contemporanis

 • Tractament crític de les lliçons formals
 • Tractament normalitzador de les lliçons formals

Voluntat d'autor i establiment del text base en els textos contemporanis

 • Publicació i intervencionisme editorial
 • Norma lingüística i canvis editorials
 • Voluntat d'autor i coautoria
 • Voluntat d'autor i edicions pòstumes
 • Fixació del text i aparat de variants en les edicions de textos catalans contemporanis

Crítica catalana i variants d'autor.

Amunt

Criticar el text. Per a una metodología de l'aparat crítica d'autor Llibre-manual

Amunt

El material de l'assignatura és fonamentalment el llibre V. Martínez Gil coord., Models i criteris de l'edició de textos (Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2013). És un material que pretén abastar tots els objectius d'aprenentatge que es marca l'assignatura. Pel que fa a la teoria, hi trobareu tot allò que se us demana per tal de superar i obtenir nota en cada un dels exercicis de l'Avaluació Continuada. La informació que proporciona el manual de l'assignatura es pot completar amb la bibliografia complementària, que teniu a la vostra disposició a "Materials i fonts d'informació", amb els materials que us proporcionarà el consultor a l'Aula Virtual i també amb el volum de Joan Ramon Veny, Criticar el text. Per a una metdologia de l'aparat crític d'autor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt