Gènere i sexualitat en la cultura catalana Codi:  07.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura tractarem un dels eixos més importants en la construcció de les identitats: el gènere i la sexualitat. Analitzarem les maneres en què la literatura i altres productes i pràctiques culturals reflecteixen la feminitat, la masculinitat o el desig, però també les formes en què contribueixen a construir-los o llocs que fan possible la resistència a discursos dominants sobre el cos i els seus usos. Al llarg del semestre adquirireu els conceptes necessaris per a aquesta reflexió, que durem a terme en els àmbits de la història, l'esport, la literatura, el cinema i l'espectacle. L'assignatura, doncs, us proposa complementar la vostra visió de la literatura i la cultura catalanes contemporànies, i us ajudarà a descobrir tradicions amagades i problemàtiques que mostren la complexitat de la nostra cultura.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme mitjançant l'eina Folio (consulteu l'apartat Metodologia, més avall).

Amunt

Gènere i sexualitat en la cultura catalana forma part de la matèria d'Estudis Culturals del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva de 150 hores. És una assignatura optativa, i forma part del perfil d'optativitat social i cultural del grau.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura i la cultura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral de l'especialista en estudis catalans (llengua, literatura i cultura) són: una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats [Vegeu el web de la Jornada "Les noves professions lingüístiques i literàries" (Barcelona, 11 de febrer de 2003], l'assignatura Gènere i sexualitat en la cultura catalana en particular i els estudis de Llengua i Literatura Catalanes en general ajuden a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc., que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

Aquesta assignatura no pressuposa coneixements previs, però el vostre rendiment serà millor si heu assimilat els continguts de Teoria de la Literatura i si prèviament heu cursat Literatura catalana: Societat i cultura (fins al 2021: Literatura, cultura i societat a Catalunya).

Amunt

Amunt

Mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura podreu assolir els següents objectius:

 1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
 2. Conèixer els principals marcs teòrics i conceptuals en l'estudi de la subjectivitat.
 3. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i els contenciosos simbòlics que impliquen aquests processos.
 4. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura i identitat.
 5. Comprendre i analitzar els contextos de construcció de la identitat en la cultura catalana.
 6. Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural.
 7. Comprendre i analitzar els processos simbòlics i materials d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura.
 8. Comprendre i analitzar els processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.
 9. Comprendre i analitzar les maneres en què el cos intervé i és afectat pels processos de dominació i resistència, de reproducció cultural i de creació de significats culturals.
 10. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.
 11. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.
 12. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.
 13. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia.
 14. Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.
 15. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 16. Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

L'assoliment d'aquests objectius s'emmarca en el treball de les següents competències del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC:

 • Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 • Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
 • Compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat

Amunt

Hem organitzat aquesta assignatura en quatre unitats. La primera proporciona els conceptes i el marc teòric necessari per a l'estudi del gènere i la sexualitat en la literatura i la cultura, mentre que les següents unitats tracten de diversos aspectes rellevants, tant històrics com relatius a diversos àmbits de la producció i les pràctiques culturals.

Unitat 1  Gènere, cos i sexualitat en els estudis literaris i culturals

Lectures obligatòries:

 • Mòdul 1 dels materials: "Gènere, cos i sexualitat en els estudis literaris i culturals"
 • Judith Butler (1999), "El intercambio crítico del estructuralismo" i "Lacan, Riviere y las estrategias de la mascarada"
 • Adrienne Rich (1982), "Heterosexualitat obligatòria i existència lèsbica"
 • Monique Wittig (1980 i 1989), "El pensament hètero" i "Sobre el contracte social"

Unitat 2   La lluita feminista a Catalunya (segle XX)

Lectures obligatòries:

 • Mòduls 2 i 3 dels materials: "El moviment feminista a Catalunya: acció i pensament" i "Gènere, cos i modernització: dones escriptores i la cultura física i de l'esport en la Catalunya dels anys 30"
 • Louise Johnson (2007), "Les escriptores i la cultura física a la Catalunya de preguerra"
 • M. Aurèlia Capmany (1966), "L'emancipació de la dona, privilegi de la classe burgesa" i "L'actitud de la dona, avui"
 • M. Aurèlia Capmany (1978), El feminisme, ara"
 • Mary Nash (2007), "Feminisme català i presa de consciència de les dones"

Unitat 3   L'altra tradició: les escriptores catalanes del segle XX

Lectures obligatòries:

 • Mòdul 4 dels materials: "L'altra tradició: les escriptores catalanes del segle XX"
 • Caterina Albert, La infanticida, "Ombres" i "Carnestoltes"
 • Maria-Mercè Marçal (1985), Llengua abolida (selecció de poemes)
 • Maria-Mercè Marçal (1989), "Qui sóc i per què escric", "Fragments del discurs sobre l'autoritat femenina", "La passió amorosa" i "Sota el signe del drac"
 • Montserrat Roig, L'hora violeta

Unitat 4   Masculinitats i (homo)sexualitat

Lectures obligatòries:

 • Mòduls 5 i 6 dels materials: "Masculinitats en el cinema català" i "Homosexualitat i cultura a Catalunya: Vides trans a Barcelona (1914-1978)"
 • Rafael Mérida Jiménez (2008), "Memòria marginada, memoria recuperada: escrituras trans"
 • Lynne Segal (2008), "Los hombres tras el feminismo: ¿Qué queda por decir?"

 

Amunt

Gènere i sexualitat en la cultura catalana XML
Gènere i sexualitat en la cultura catalana DAISY
Gènere i sexualitat en la cultura catalana EPUB 2.0
Gènere i sexualitat en la cultura catalana MOBIPOCKET
Gènere i sexualitat en la cultura catalana KARAOKE
Gènere i sexualitat en la cultura catalana XML
Gènere i sexualitat en la cultura catalana HTML5
Gènere i sexualitat en la cultura catalana PDF
Gènere i sexualitat en la cultura catalana OAI-MPH
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Seleccionar, recollir, organitzar i elaborar la informació escrita PDF
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura estan organitzats en sis mòduls, escrits per especialistes reconeguts en l'estudi del gènere i la sexualitat en la literatura i la cultura. Els mòduls estan disponibles a l'aula en format PDF i web, i són els següents:

 1. Gènere, cos i sexualitat en els estudis literaris i culturals (Marta Segarra)
 2. El moviment feminista a Catalunya: Acció i pensament (Mary Nash)
 3. Gènere, cos i modernització: Dones escriptores i la cultura física i de l'esport als anys 30 (Louise Johnson)
 4. L'altra tradició: les escriptores catalanes del segle XX (Lluïsa Julià)
 5. Masculinitats en el cinema català (Jaume Martí-Olivella)
 6. Homosexualitat i cultura a Catalunya: Vides trans a Barcelona (1914-1978) (Rafael M. Mérida)

A més dels mòduls, a l'aula trobareu lectures complementàries als mòduls, algunes de les quals són obligatòries. D'altra banda, el consultor anirà fent recomanacions d'ampliació bibliogràfica a cada unitat, i us guiarà en la vostra tasca de cerca de bibliografia per al vostre treball de curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt