Literatura comparada Codi:  07.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és una introducció a l'estudi de la literatura comparada. En els dos primers mòduls s'estudia la història de la disciplina: els seus orígens, els estudiosos que van consolidar-la institucionalment i les grans polèmiques que han envoltat la literatura comparada en les últimes dècades. Aquests mòduls analitzen l'estreta relació que hi ha entre el comparatisme i la teoria literària, tot valorant quina és l'aportació que fa el comparatisme a l'estudi de la literatura catalana i la resta de les literatures ibèriques. El tercer i el quart mòdul combinen l'anàlisi teòrica i la pràctica del comparatisme. A partir d'un exemple concret, s'analitza què és un tema literari de caràcter universal i quina és la relació de la literatura amb la resta de les disciplines artístiques. Les activitats del curs estan destinades a treballar aquests dos vessants: el pràctic i el teòric.

Amunt

Literatura comparada és una assignatura optativa del Grau en Llengua i literatura catalanes. El seu principal objectiu és completar la formació de la primera meitat dels vostres estudis i proporcionar el bagatge teòric i metodològic necessari per afrontar l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris (i no exclusivament literaris) amb ple coneixement de les principals aportacions teòriques del segle XX.

Literatura comparada també s'ofereix al Grau d'Humanitats. L'assignatura és obligatoria en aquest pla.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral d'un llicenciat en Filologia Catalana són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions, aquesta assignatura en particular i els estudis de Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Si ens centrem més en el terreny de la recerca, la Literatura comparada constitueix una disciplina fonamental per a una carrera investigadora en qualsevol camp dels estudis literaris. Un mínim coneixement de les aportacions teòriques de les darreres dècades és imprescindible per a qualsevol persona que aspiri a fer una aportació significativa a la comprensió dels textos literaris catalans i de les relacions de la literatura catalana amb les dinàmiques socials i culturals.

Amunt

A fi d'aprofitar plenament l'assignatura i accedir a una comprensió suficient dels continguts que s'hi tractaran, es recomana haver cursat i superat abans Introducció a l'estudi de la literatura i Teoria de la literatura.

Amunt

Es recomana haver cursat i superat Introducció a l'estudi de la literatura i Teoria de la literatura.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Percebre com l'origen de la literatura comparada és una actitud vital de la cultura que s'organitza com a perspectiva d'estudi de la literatura.
 2. Posar en relació la perspectiva comparatista amb les metodologies pròpies de la crítica, la història i la teoria literàries.
 3. Adonar-se de la diversitat d'àmbits de la literatura comparada: de la relació entre la literatura i les altres arts o manifestacions culturals, de pensar la literatura des d'altres pràctiques discursives, de cercar el lloc de la literatura en altres arts o formes de pensament.
 4. Entendre la pràctica de la literatura comparada des d'una visió multicultural i complexa aprofundint en l'estudi supranacional de la literatura.
 5. Comprendre l'evolució de la literatura comparada com a producte de les relacions amb el context històric i cultural de cada època.

 

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són:

Específiques

 1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.

 1. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.

10.4. Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.

 1. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

 1. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

 

Transversals

 1. Resolució de problemes i formulació de preguntes.

5.2. Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

 1. Treball individual i en equip.

6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

Els continguts estan dividits en quatre mòduls.

Mòdul 1. Introducció a la literatura comparada
Es tracta d'una introducció a la història de la disciplina i a les pràctiques que s'han anat dibuixant sota l'etiqueta del comparatisme.

Mòdul 2. Aspectes teòrics del comparatisme
L'anàlisi del problema dels gèneres, la pràctica de la traducció i la qüestió del cànon són eixos vertebradors del comparatisme des d'una perspectiva històrica que cal estudiar detingudament.

Mòdul 3.  Tematologia. L'exemple del seductor. La figura de Don Joan
Aquest mòdul consisteix en un apartat teòric sobre la tematologia seguit d'una pràctica tematològica comparada.

Mòdul 4.  La literatura i els seus altres
Aquest mòdul s'ocupa de les relacions entre la literatura i les arts plàstiques, cinema i pintura, tant des del vessant teòric com des del pràctic.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Don Joan o el festí de pedra Llibre-manual
L'obra mestra desconeguda Llibre-manual
L'espectacle operístic PDF
Rúbrica ESPRIA XML

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula de l'assignatura consta del manual de l'assignatura, Literatura comparada i del següent llibre de referència fonamental:

Vega, Mª José; Carbonell, Neus. Literatura comparada. Principios y métodos. Madrid: Gredos, 1998.

En l'apartat de Fonts d'informació de l'aula, l'estudiant disposa també de les lectures complementàries del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt