Lingüística cognitiva Codi:  07.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és conèixer, reflexionar i treballar amb els principals plantejaments d'aquesta escola d'estudi de la lingüística, la Lingüística Cognitiva.

A les assignatures "L'estructura de les llengües" i "Llengua catalana: semàntica i lexicologia" heu conegut diferents aspectes de la Lingüística Cognitiva i us heu introduït en la teoria. Aquesta assignatura la dedicarem a explorar-ne la part aplicada. Concretament hi treballarem dues dimensions: la de la metàfora conceptual i la de les construccions i frases fetes, tot i que també entrarem en contacte amb d'altres aspectes de la teoria, com els Image schemas i la teoria de prototips, per exemple.

Amunt

Lingüística cognitiva és una assignatura optativa, i per tant avançada, del mòdul de Llengua i lingüística del Grau. Forma part de la menció lingüística. (Hom es pot graduar en alguna d'aquestes tres mencions d'optativitat: Literària, Lingüística o Cultura i social).

Amunt

Aquesta és una assignatura fonamentalment orientada a la recerca; per tant és especialment adequada per als estudiants interessats en cursar en el futur estudis universitaris de segon i tercer cicle. A més, els seus continguts poden ser molt útils per als futurs professionals de l'ensenyament de llengua i de llengües; i la dinàmica de treball a l'aula vol també capacitar al futurs professionals de la redacció de continguts. En qualsevol cas, les capacitats d'argumentació, anàlisi i síntesi d'idees que posa en joc l'assignatura són útils, o més aviat diríem imprescindibles, en qualsevol professió en la societat actual.

Amunt

Cal haver cursat les assignatures obligatòries de llengua i lingüística, especialment L'estructura de les llengües i Llengua catalana: semàntica i lexicologia.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències i objectius del grau de Llengua i literatura catalanes (els objectius són concrecins de les competències):

COMPETÈNCIES:

- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
- Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
- Anàlisi de textos en català i en altres llengües.
- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

OBJECTIUS:

- Conèixer un dels principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua i una de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.
- Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi de la ment.
- Saber com s'analitzen mots, oracions i textos i saber-ho fer per al català, d'acord amb el marc teòric definit.
- Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.
- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara i precisa en diferents registres i gèneres. 

El conjunt de competències i objectius del grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC -- els que acabem d'esmentar i els propis de la resta d'assignatures del pla d'estudis -- es treballen a tres nivells, en funció del tipus d'assignatura. El pla d'estudis els defineix de la següent manera:

"En les matèries de nivell 1, els estudiants aprenen els conceptes bàsics de la disciplina i s'inicien en la seva utilització coherent. En les matèries de nivell 2, desenvolupen una capacitat crítica bàsica i aprenen a analitzar i construir
arguments amb assistència, així com a presentar-los de manera estructurada i a explicitar-ne els principis. En les matèries de nivell 3, han de desenvolupar un coneixement complex en uns camps de coneixement específics, apreciar les possibilitats de diferents perspectives, construir el seu propi criteri i adquirir la capacitat d'aplicar els seus coneixements amb assistència mínima".

Lingüística cognitiva, pel fet de ser una assignatura optativa, i per tant avançada, és una assignatura de nivell 3. En conseqüència, s'espera un grau alt d'autonomia de l'estudiant en la construcció del coneixement i d'aplicació raonada del propi criteri acadèmic i científic.

Amunt

Els materials de l'assignatura consten de dues parts:

 

1.- Articles disponibles en format digital a l'apartat Fonts d'informació de l'aula:

Cuenca, M.J. & J. Hilferty (1999), Introducción a la lingüística cognitiva, Ariel. "Capítulo 1. La aparición de un nuevo paradigma".

PPT i Transcripció conferència 2009 Roger Pérez i Brufau: "Els principis fonamentals de la lingüística cognitiva".

*Opcional: Geeraerts, D. & H. Cuyckens (2007), Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford University Press, "Chapter 1: Introducing Cognitive Linguistics".

Hilferty, J (1995), "Metonímia i metàfora des d'una perspectiva cognitiva", Caplletra.

Pérez i Brufau, R. (2007), "Internet: una xarxa de metàfores", Dighitum, 9, UOC. [Text en línia].

Goldberg, A. (2003), "Construccions: una nova aproximació teòrica al llenguatge". Dins S. Climent (comp.), Lectures essencials de lingüística cognitiva. UOC.

Pérez i Brufau, R. (2009), "Metàfores i frases fetes que fan mal", Linred. [Text en línia]

Espinal, M.T. & J. Mateu (2005), "La llengua a les frases fetes", Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, v. 36.

*Opcional: Espinal, M.T. & J. Mateu (2009), "On classes of idioms and their interpretation". Journal of Pragmatics.

Peña Cervel, S. (2012), "Los esquemas de imagen". Dins Ibarretxe-Antuñano, Iraide y Javier Valenzuela. Lingüística Cognitiva. Anthropos.

Lakoff, G. (1987),"Models cognitius i teoria de prototips". Dins S. Climent (comp.), Lectures essencials de lingüística cognitiva. UOC

 

2.- El llibre-manual: Ibarretxe-Antuñano, Iraide y Javier Valenzuela (2012). Lingüística Cognitiva. Anthropos, disponible a l'aula en format digital.

Amunt

Presentació Lectures essencials de lingüística cognitiva PDF

Amunt

Es distribueix en format digital el llibre-manual "Lingüística Cognitiva" d'editorial Anthropos, editat el 2012 pels professors Iraide Ibarretxe-Antuñano y Javier Valenzuela. A més, a l'aula s'accedeix a diversos articles importants de lingüística cognitiva traduïts al català.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt